Detaljplaner

Detaljplaner

- Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas. Planen är en del av projektet för nya Hessundsbron.

Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel i Pargas. Planen kan komma att förutsätta markanvändningsavtal.

Program för deltagande och bedömning
Övrigt beredningsmaterial för planen:
Planutkast med teckenförklaringar


- Detaljplanändring för en del av gatuområdet Skräbbölevägen, kvarter 41 samt för delar av ett vattenområde i Skräbböle (15) stadsdel

samt detaljplan för en del av vägbanken. Planprojektet är en del i processen att förnya broförbindelsen till Lillholmen.

 

Program för deltagande och bedömning 

Lägeskarta 
Planförslaget har varit offentligt framlagt 11.4.-11.5.2020:
Planförslag med teckenförklaringar som varit till påseende
Planbeskrivning med bilagor som varit till påseende
Illustration

Planen godkänd i stadsfullmäktige 16.6.2020


- Detaljplanändring för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal

Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Planskiss med teckenförklaringar

Lägeskarta

Preliminär illustration

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.8.-16.9.2019:

Planförslag med teckenförklaringar som varit till påseende

Planbeskrivning med bilagor som varit till påseende
Planen godkänd i stadsfullmäktige 12.5.2020
Planen vunnit laga kraft 26.6.2020
Planen trätt i kraft 3.7.2020


- Detaljplanändring för kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial för planen:

Preliminär planskiss med teckenförklaringar

Preliminära bilagor

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.8.-16.9.2019:

Planförslag med teckenförklaringar som varit till påseende

Planbeskrivning med bilagor som varit till påseende
Planen godkänd i stadsfullmäktige 12.5.2020:
Godkänd plan med teckenförklaringar
Godkänd planbeskrivning med bilagor
Planen vunnit laga kraft 26.6.2020
Planen trätt i kraft 3.7.2020


- Detaljplan och ändring av detaljplan för norra delen av Centralparken samt busstationens område under arbetsnamnet "Pargas Byahus"; planområdet omfattar den norra delen av Centralparken ända ner till Parkstigen, en del av Strandvägens gatuområde samt en oplanerad del av Skärgårdsvägen norr om parken i Pargas

Planprojektets beredningsmaterial har varit framlagt i februari 2019:

Uppdaterat program för deltagande och bedömning med lägeskarta

Planskiss med teckenförklaringar

Preliminär redogörelse för planläggningsprojektet

Preliminära bilagor

Preliminär konceptplan


- Detaljplanändring för omorganisering av trafikarrangemangen öster om Sundsbron; planområdet omfattar ett parkområde, ett torgområde, ett allmänt parkeringsområde samt kvarter 1 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel och kvarter 3, 4 och 18 samt delar av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, ett allmänt parkeringsområde, en del av ett vattenområde samt ett parkområde i Norrby (21) stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning


- Detaljplanändring för norra delen av Kyrksundsstrandens bostadsområde; ändringen omfattar tomterna 1- 3 samt tomt 5 i kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Planskiss

Illustrationer
Planförslaget har varit offentligt framlagt 6.7-5.8.2018:

Planförslag med teckenförklaringar som varit till påseende

Planbeskrivning som varit till påseende

Illustrationsbilder


- Detaljplanändring för Malmstranden; ändringen omfattar kvarter 1 och intilliggande park-, badstrands- och parkeringsområden samt delar av hamn- och vattenområden i Kalkholmen (23) stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Övrigt beredningsmaterial som varit till påseende:

Illustration


- Uppgörande av detaljplan för en oplanerad del av Bergvägens gatuområde samt detaljplanändring för tomt 13 i kvarter 2 i Norrbyåsens stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Preliminärt utkast


- Ändring av detaljplanen för kvarteren 7 och 9 samt för delar av invidliggande gatu- och grönområden i Finbydal stadsdel i Pargas

Program för deltagande och bedömning

Preliminär skiss