Länkstig

Tillstånd och anmälningar

Tillstånd och anmälningar

Miljötillstånd

Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs för verksamheter som kan förorsaka betydande olägenhet för miljön eller människors hälsa. Bl.a storindustrin, stora djurstall, behandlings- eller förvaringsplatser för avfall, fiskodling eller långvarig krossning av sten är verksamheter som behöver tillstånd. För större verksamheter beviljas tillstånden av regionförvaltningsverket (dylika verksamheter är nämnda i miljöskyddslagens bilaga 1), för mindre verksamheter av kommunens miljövårdsmyndighet. De berörda hörs i samband med behandlingen av ett miljötillstånd.
I miljötillståndet kan föreskrifter utfärdas om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av utsläpp. Verksamheten får inte medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan.
Blanketter och anvisningar

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Detta förfarande har likheter med ett tillståndsförfarande och gäller vissa verksamheter med mindre miljöpåverkan. Om verksamhetens anmälningsplikt föreskrivs i 115 a § i miljöskyddslagen och de anmälningspliktiga verksamheterna förtecknas i miljöskyddslagens bilaga 4. Bland annat medelstora djurstallar och skjutbanor tillhör den här kategorin (skjutbanor med hagelgevärsbana ska fortfarande ha miljötillstånd). 

Det är den kommunala miljövårdsmyndigheten som vanligtvis behandlar dessa anmälningar. Uppgifter som ska anmälas motsvarar i stora drag de uppgifter som krävs i en ansökan om miljötillstånd. Myndigheten ger ett överklagbart beslut på basis av de uppgifter som verksamhetsutövaren anmäler.
Blanketter och anvisningar

Registreringsförfarande enligt miljöskyddslagen

Registreringspliktiga verksamheter är de verksamheter som nämns i bilaga 2 till miljöskyddslagen. De är verksamheter som inte behöver tillstånd men på grund av deras eventuella miljökonsekvenser behöver registreras i datasystemet för miljövårdsinformation. Detta gäller t.ex. mindre energiproducerande anläggningar, distributionsstationer för flytande bränsle, asfaltstationer, verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel samt permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter.

En registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 30 dagar eller 60 dagar innan verksamheten inleds, beroende på verksamheten. Miljövårdsmyndigheten kontrollerar att den planerade verksamheten uppfyller de krav som ställs för denna i speciallagstiftningen. Verksamheten registreras och kan inledas efter det. 
Blanketter och anvisningar


Marktäktstillstånd

Marktäktslagen tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull. Via ett tillstånd regleras marktäktsverksamheten så att inte vacker landskapsbild därigenom fördärvas, att inte betydande skönhetsvärden hos naturen eller naturförekomster förstörs och så att inte naturförhållanden skadligt förändras. Även åtgärder för eftervård fastställs och ges i och med tillståndet.

Tillstånd behövs inte, om man ämnar ta marksubstanser bara för eget behov. Däremot är man skyldig att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om man ämnar ta mera än 500 f-m3.

Marktäktstillstånd beviljas av bygg- och miljönämnden. Ansökan sätts till allmänhetens påseende för 30 dagar och även grannar bereds tillfälle att bli hörda.

Till ansökan skall bifogas

  • Utredning över besittningsrätten
  • Karta
  • Plan för täktverksamheten
  • Andra behövliga utredningar

Bygg- och miljönämnden är också den övervakande myndigheten för marktäktsverksamheten.

Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt -instruktioner och blanketter.


Tillstånd att få bygga i vattendrag

Enligt vattenlagen får varje strandägare för sitt eget behov bygga en båtbrygga  på sin strand även på en annans vattenområde. Men om byggandet av vilken brygga eller strandkonstruktion som helst kan förorsaka betydande olägenhet för t.ex vattenmiljön, vattenbyte, físke, grannars trivsel eller om det eventuellt hindrar andra delägare i samfälligheten att utnyttja sin strand på motsvarande sätt, är byggaren skyldig att för sin åtgärd söka ett tillstånd från regionförvaltningsverket. Ibland har man varit tvungen att ansöka om tillstånd i efterskott.

För byggande av båtbrygga, vågbrytare eller annan strandlinjeanordning kan man också bli tvungen att ansöka om byggnadslov/åtgärdstillstånd enligt byggnadsordningen för Pargas stad.


Tillstånd för byggande av avloppsvattenanläggning

Alla fastighetsägare behöver se över avloppsvattenhanteringen på sin fastighet. Efter 1.11.2019 skall avloppsvattenbehandlingen fungera enligt lagens krav. Om systemet behöver förnyas/ombyggas, skall ett åtgärdstillstånd först sökas. För gråvattenanläggning gör man en skriftlig anmälan till byggnadstillsynen. Tillståndet beviljas och anmälan behandlas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

För att bara sanera ett befintligt system utan att ändra metoden krävs inget tillstånd, ej heller för små ändringar i behandlingssättet. Avloppssystemet behöver planeras sakkunnigt, utgående från fastighetens förutsättningar. En detaljerad plan över fastighetens avloppsvattenbehandling skall göras i samband med lovsökandet.

För att ärendets behandling skall gå smidigt och för att planeringsarbetet skall komma på rätt spår från början, bör byggaren redan tidigt i planeringsskede kontakta sakkunnig planerare och/eller miljövårdsbyrån.


Anmälan om verksamhet som förorsakar buller eller skakningar

Om någon verksamhet förorsakar speciellt störande buller eller skakning, ska man enligt miljöskyddslagen på förhand göra en anmälan om det till den övervakande myndigheten, som i sin tur ska ge villkor och regler hur den planerade verksamheten kan förverkligas. Oftast tillämpas detta anmälningsförfarande i samband med brytning/krossning av sten eller vid storkonserter mitt i staden.

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar speciellt störande buller och skakningar 

Anvisning för ifyllande av blanketten

 

Användning av ljudanläggning

Ifall bulleranmälan enligt miljöskyddslagen inte krävs, ska en skild anmälan om användningen av ljudanläggning göras till miljövårdsbyrån, om man har för avsikt att använda ljudanläggning efter kl 22.00 (t.ex i samband med uteserveringar).

Anmälan om användning av ljudanläggning


Anmälan om muddring

Vattenområdets ägare ska enligt vattenlagen underrättas om alla maskinella muddringar. Om muddringen ska också den övervakande myndigheten underrättas,  närings-, trafik-och miljöcentralen.

Anvisningar och blankett för muddring

 

Trädfällning (tillstånd för miljöåtgärd)

Tillstånd behövs i tätorterna för nedtagning av större träd. Tillståndet beviljas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.


Anmälan om gemensamt avfallskärl

Det är möjligt för fastighetsägare att ha ett gemensamt avfallskärl (ett kärl för brännbart avfall) med sin granne eller t.ex med sitt väglag. Om du väljer att börja använda ett gemensamt kärl, meddela detta antingen till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller avfallshanteringsnämnden.

Anmälan om ett gemensamt avfallskärl (kimppakärl)- anvisningar och blanketter


Anmälan om gödselstack

Varje djurstall ska sköta om sin gödselhantering sakenligt. För gödselförvaringen ska det i regel finnas en tät gödselstad, om mängden gödsel/år överstiger 25m3. I gödselstaden bör rymmas hela årets gödselproduktion minus den mängden gödsel som under betessäsongen blir på betesmark. 
Dock, om det ansamlas högst 25 m3 torrgödsel om året som ska lagras eller om högst 25 m3 torrgödsel åt gången lagras på gården får gödseln i stället för i en gödselstad lagras på ett tätt flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning.

Om djurstallet av arbetstekniska eller hygieniska skäl ämnar förvara gödsel annanstans på åkern, i gödselstack, ska en anmälan till miljövårdsmyndigheten göras. Detta för att det kan kontrolleras att inga märkbara utsläpp i vattendrag sker. Anmälan kan vara fritt formulerad eller alternativt kan färdig blankett användas.


Anmälan om återvinning av betong- och tegelavfall

Rent betong- och tegelavfall som krossats till högst 150 mm storlek, samt vissa andra avfallssorter kan återvinnas i markbyggnad utan miljötillstånd enligt stadens miljöskyddsföreskrifter 17.2 §. Om mängden är mera än 10 m3, skall en anmälan till miljövårdsbyrån göras för att kvaliteten och platsen för användningen kan kontrolleras.

Anmälan om återvinning av betong- eller tegelavfall i markbyggnad

 

Lämnande av oljecistern i marken

Gamla begagnade oljecisterner på fastigheterna ska i regel tas upp från markgrunden, när de inte mera används och behövs. De ska föras till metallinsamling.
Dock, om omständigheterna på en fastighet är mycket svåra, kan man enligt stadens miljöskyddsföreskifter anhålla om att få lämna cisternen kvar i marken efter att en auktoriserad granskare har rengjort och granskat den.

Ansökan om kvarlämnande av oljecistern i marken

Ansökan behandlas hos miljövårdsbyrån.