Länkstig

Miljöskydd

Miljöskydd

I Pargas är det bygg- och miljönämnden som fungerar som den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljövårdsmyndigheten ska:

  • Sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den kommunala miljövårdsmyndigheten.
  • Bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården.
  • Ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den.
  • Delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen.
  • Avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården.
  • Bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården.
  • Främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund.
  • Utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den.

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter finns förutom i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning också i bl.a.miljöskyddslagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen. Uppgifterna gäller i första hand myndigheternas tillstånds- och tillsynsuppgifter. 


Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas


Miljövårdsbyrån
Ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen, tel 040 6277 470
Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 4885 970

Kontakt och inlämnande av dokument i första hand till adressen: miljotillsyn@pargas.fi