Länkstig

Hur söka ändring i beslut?

Hur söka ändring i beslut?

Hur man ska söka ändring i ett beslut som gjorts av kommunala myndigheter beror på hurdant beslut det är fråga om.

Är man missnöjd med ett beslut som har fattats av fullmäktige, ska man anföra kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen. I en del beslut söker man ändring hos förvaltningsdomstolen genom förvaltningsbesvär. Det gäller beslut med stöd av speciallagstiftningen som reglerar kommunens verksamhet. 

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen eller en nämnd, ska begära omprövning av beslutet hos samma organ. Då man vill begära omprövning av ett beslut av en myndighet som lyder under stadsstyrelsen eller nämnden, ska omprövningsbegäran göras hos det överordnade organet. Först i det beslutet som gjorts med anledning av begäran om omprövning kan man söka ändring genom besvär.

Om man anser att en anställd eller en myndighet i kommunen har handlat lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet kan man anföra förvaltningsklagan hos den myndighet som övervakar verksamheten. Ett avgörande i ett ärende som gäller förvaltningsklagan får inte överklagas genom besvär.

Begäran om omprövning (rättelseyrkande)

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, en nämnd, en sektion eller en myndighet som lyder under dem, såsom en tjänsteinnehavare, får begära omprövning av beslutet. Omprövning av ett beslut av stadsstyrelsen eller en nämnd begärs hos stadsstyrelsen respektive nämnden. Omprövning av ett beslut av en sektion i stadsstyrelsen eller nämnden begärs av stadsstyrelsen respektive nämnden. Omprövning av ett beslut som en tjänsteinnehavare har gjort begärs hos det organ som tjänsteinnehavaren lyder under. 

Om stadsstyrelsen har tagit upp ett sådant ärende till behandling som en underlydande myndighet eller en sektion har fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas av stadsstyrelsen.

Närmare anvisningar om omprövningsbegäran finns som bilaga till protokoll och beslut.

Kommunalbesvär

Ändring i ett beslut som har fattats av fullmäktige får sökas hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. I en del ärenden som har avgjorts med stöd av speciallagstiftningen ska ändring sökas genom förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen. Detta framgår av anvisningen för ändringssökande som läggs till protokollet.

Kommunalbesvär får också anföras över ett beslut av stadsstyrelsen eller en nämnd under förutsättningen att omprövning har begärts och organet har fattat beslut med anledning av omprövningsbegäran.

Besvär får anföras på den grunden att 

  • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet annars strider mot lag.

Närmare anvisningar om ändringssökandet finns som bilaga till protokoll och beslut.

Rätt att begära omprövning och anföra kommunalbesvär
Omprövning får begäras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av samtliga parter och av kommunmedlemmarna.

Förvaltningsbesvär

Många kommunala beslut, särskilt sådana som har fattats av nämnder eller tjänsteinnehavare, grundar sig på speciallagar som reglerar sådan verksamhet som t.ex. social- och hälsovård, utbildning, bygg- och miljöärenden. Det som föreskrivs för ändringssökande i de här speciallagarna går före kommunallagens bestämmelser. Speciallagarna föreskriver ofta förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras av den som beslutet avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Närmare anvisningar om ändringssökandet finns som bilaga till protokoll och beslut.

Förvaltningsklagan

Om man anser att en anställd eller en myndighet i kommunen har handlat lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet kan man anföra förvaltningsklagan hos den myndighet som övervakar verksamheten. Den övervakande myndigheten ska vidta de åtgärder som den anser vara befogade. Om det inte är befogat att vidta åtgärder med anledning av klagan, ska den som anfört klagan underrättas om det.

En förvaltningsklagan som gäller en omständighet som ligger längre än två är tillbaka i tiden ska inte prövas, om det inte finns särskilda skäl. 

Ett avgörande i ett ärende som gäller förvaltningsklagan får inte överklagas genom besvär.