Länkstig

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Byggnader till salu

Mossala fd. skola och daghem i Houtskär 

Pargas stad bjuder ut till försäljning via Huutokaupat.com ett ca 0,5 ha stort outbrutet område av fastigheten Facklan 445-663-10-16 inklusive byggnader på Mossala i Houtskär.

Houtskärsvägen 2027

Du hittar flera bilder på Huutokaupat.com

Huvudbyggnaden är den gamla skolbyggnaden av resvirke med en bottenyta (byggnadens yttre mått) om ca 225 m² (+ kallt vindsutrymme), en gårdsbyggnad i 1 våning och 2 mindre förrådsbyggnader. Samtliga byggnader är i svagt skick och i behov av grundlig renovering. Arealerna är inte kontrollmätta. I byggnadernas konstruktioner finns skadliga ämnen, utredning över skadliga ämnen har delvis gjorts i samband med konditionsgranskningen från 2013. Fastigheten har elanslutning och tillgång till brunnar för hushållsvatten.

Intill skolbyggnaden finns en byggnad för vattenrening där vattenrening/distribution görs för förutom till skolfastigheten också till två radhusbolag i grannskapet.
I samband med fastighetsförrättningen stiftas servitut för byggnaden och anläggningar som finns för vattendistributionen.     

Det outbrutna området ingår i Houtskär Generalplan och har beteckningen AT (område för bycentrum).
Köparen står för fastighetsförrättningskostnaderna.

Pargas stad förbehåller sig rätten att avsluta eller förlänga försäljningstiden.
De anbud som lämnas in via nätauktionen är bindande.

Objektet säljs till högstbjudande. Säljaren förbehåller sig dock rätten att godkänna eller förkasta anbuden.
Villkorliga anbud godkänns inte.

Objektet säljs i det skick det är och med den utrustning som finns i annonsen och vid köptillfället.

Beskrivningarna i annonsen är enbart säljarens bedömning av objektet.
Den som deltar i auktionen ska bekanta sig med objektet innan inlämnande av bindande bud.

Genom att lämna bud godkänner budgivaren objektet och dess skick.

Köparen erlägger köpesumman vid köptillfället.
Äganderätten övergår till köparen genom undertecknandet av köpebrevet samt då köpesumman är erlagd.

Försäljningen kräver beslut av Pargas stadsstyrelse. Försäljningsbeslutet framläggs till påseende och på beslutet tillämpas besvärstid i enlighet med kommunallagen. Slutligt köp ska ingås senast två månader efter att beslut om försäljning vunnit laga kraft.

Anbud på Mossala skola ska inlämnas via Huutokaupat.com senast 19 augusti 2021 kl. 18.00.

Anbud som lämnats in på annat sätt eller efter ovannämnda tidpunkt förkastas.


Slutgiltigt beslut görs av Pargas stadsstyrelse enligt förvaltningsstadgan.
Anbudsgivaren ger sitt godkännande till att överlåta kontaktuppgifter till staden för behandling och beslut i ärendet.
Köpebrevet skall undertecknas inom 2 månader från att beslut om försäljningen vunnit laga kraft. 
Lekredskapen på gården ingår inte i försäljningen.


TILATIETOKORTTI (endast på finska)


VISNING: onsdag 14.07 och tisdag 10.08


Förfrågningar enligt sommartidtabell nedan:

Förfrågningar fram till den 08.07.2021:
Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066

Förfrågningar 20. - 29.07.2021 (OBS inte måndagar och fredagar)
Lantmäterisekreterare Anette Jalonen, tfn 040 488 5905

Förfrågningar fr.o.m 30.07.2021 →
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Innehållspublicerare