Länkstig

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Lediga radhustomter

Sunnanberg skola till salu

Pargas stad bjuder ut till försäljning via Huutokaupat.com en ca 0,64 ha stor fastighet Karlberg 445-504-2-1 inklusive byggnader. Objektet är Sunnanberg skola. Sunnanbergsvägen 2-4, 21600 Pargas.

Mera bilder på Huutokaupat.com

På fastigheten finn 2 skolbyggnader, både med stockstomme. Den äldre byggnaden är enligt uppgift byggd år 1895 med en bottenyta (byggnadens yttre mått) om ca 210 m² (+ kallt vindsutrymme), den andra byggnaden är enligt uppgift byggd år 1924 med en bottenyta (byggnadens yttre mått) om ca 225 m² + källare (+ kallt vindsutrymme). Förutom dessa 2 byggnader finns en i mycket dåligt skick varande ekonomibyggnad där taket håller på falla in. Samtliga byggnader är i svagt skick och i behov av grundlig renovering. Arealerna är inte kontrollmätta. I byggnadernas konstruktioner finns skadliga ämnen. Utredningar över skadliga ämnen har gjorts i olika repriser mellan åren 2014- 2018 i samband med konditionsgranskning av fastigheterna (rapporterna som bilaga). Fastigheten har elanslutning och tillgång till brunn för hushållsvatten (osmos anläggning).

Fastigheten är belägen på ett område där ingen ikraftvarande plan med rättsverkan finns.
I generalplanen för Ålön, vilken aldrig blev fastställd, har för fastigheten anvisats beteckningen YO-1 Område för undervisningsbyggnader och objektet är också markerat som Lokalt värdefullt byggnadsskyddsobjekt SR. (se bilaga ”Kaavallinen katsastus)

Pargas stad förbehåller sig rätten att avsluta eller förlänga försäljningstiden.
De anbud som lämnas in via nätauktionen är bindande.

Objektet säljs till högstbjudande. Säljaren förbehåller sig dock rätten att godkänna eller förkasta anbuden. Villkorliga anbud godkänns inte.

Objektet säljs i det skick det är och med den utrustning som finns i annonsen och vid köptillfället.

Beskrivningarna i annonsen är enbart säljarens bedömning av objektet. Den som deltar i auktionen ska bekanta sig med objektet innan inlämnande av bindande bud.

Genom att lämna bud godkänner budgivaren objektet och dess skick.

Köparen erlägger köpesumman vid köptillfället.
Äganderätten övergår till köparen genom undertecknandet av köpebrevet samt då köpesumman är erlagd.

Försäljningen kräver beslut av Pargas stadsstyrelse. Försäljningsbeslutet framläggs till påseende och på beslutet tillämpas besvärstid i enlighet med kommunallagen. Slutligt köp ska ingås senast två månader efter att beslut om försäljning vunnit laga kraft.

 

VISNING: 23.09 kl 15.00-16.00 och 21.10 kl 15.00-16.00

 

Anbud på Mossala skola ska inlämnas via Huutokaupat.com senast 12.11.2021 kl. 18.00.
Anbud som lämnats in på annat sätt eller efter ovannämnda tidpunkt förkastas.

Tilläggsuppgifter ger markanvändningsingenjör Peter Lindgren,
peter.lindgren(at)pargas.fi, tfn 050 566 2943.

Slutgiltigt beslut görs av Pargas stadsstyrelse enligt förvaltningsstadgan

Anbudsgivaren ger sitt godkännande till att överlåta kontaktuppgifter till staden för behandling och beslut i ärendet.

Köpebrevet skall undertecknas inom 2 månader från att beslut om försäljningen vunnit laga kraft. 

Innehållspublicerare