Länkstig

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Fastigheter till salu

TILL SALU 

Gamla Kommunalstugan i Pargas

Gamla Kommunalstugan, byggd ca 1875, är belägen i Kyrkomalm stadsdel, i ett av Pargas stads äldsta bostadsområden i en trästadsidyll i närheten av Pargas kyrka.  

Tomten har en areal på 2 383m² med planebeteckningen Y/s, kvartersområde för allmänna byggnader, där den bebyggda miljön bevaras vilket betyder bl.a. att byggnaden är skyddad genom planen. Byggrätten på tomten är 530 m²-vy varav 472 m²-vy redan använts för huvudbyggnaden. Användningsändamålet i nuvarande plan har reserverats för allmän verksamhet eller näringsidkande av allmän karaktär, planen tillåter inte att byggnaden används för boende, men planen kan ändras vid behov.

En del av tomten används som parkeringsområde för användarna till verksamheten som bedrivs i grannfastigheterna men i omgivningen finns andra parkeringsområden som vid behov kan användas istället.

Fastigheten har utrymts pga inneluftsproblem vilket också framgår av kompletterande material. En del av konstruktionsfelen som framgår av rapporterna har åtgärdats som exempelvis vindfångets golv, väggar och mellanbjälklag vilka förnyats och isolerats, marken på norra sidan har åtgärdats så att regnvatten avleds från huset och också dräneringen har förnyats.

Pargas gamla kommunalstuga, tomt 445-20-7-4 inklusive byggnader på tomten, tillhörande anslutningar och på området växande träd, säljs genom anbudsförfarande under tiden 19.10–19.12.2020 via Kiertonet.fi. 
Staden förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.
Inkomna anbud behandlas vid stadsstyrelsens möte 21.12.2020.

Stadsstyrelsen | Protokoll 07.09.2020 § 175

FASADRITNING

INFOBLAD

KARTA (detaljplan)

Förfrågningar och tilläggsuppgifter:
Markanvändningsinganjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Visning enligt överenskommelse.

 

Innehållspublicerare