Kriterier för understöd (Kultur, Ungdom, Idrott) 2023

Kriterier för understöd för kulturverksamhet, idrottsverksamhet, och verksamhet för barn och unga
 

Understöd för kulturverksamhet

Pargas stad beviljar understöd för att utveckla och bredda utbudet av kulturtjänster och - upplevelser på orten. Verksamheten ska i huvudsak ske i Pargas, verksamheten skall vara kreativ och hållbar, berika utbudet, främja välmående och gemenskap

Understöden delas in i följande former:

 • evenemangs- och projektunderstöd
 • riktade projektunderstöd
 • verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet - understöd till grundläggande konstundervisning

Pargas stad kan besluta om att bevilja understöd för två år för kontinuerlig verksamhet eller att skriva samarbetsavtal där man besluter om stöd för två år. De fleråriga stöden är dock alltid till den delen villkorliga att de kan ändras ifall stadsfullmäktige inte beviljar anslag för understöd.

Understöd för kulturverksamhet kan sökas av föreningar, organisationer, företag inom den kreativa branchen, arbetsgrupper och i undantagsfall enskilda personer.

Ansökningar som är försenade eller som inte är kompletta kan förkastas

Understöd för kulturverksamhet kan erhållas från endast ett budgetmoment i staden. Kontinuerlig verksamhet som är en del av Kombis kursutbud stöds inte, inte heller för arrangerandet av välgörenhetsevenemang.

De sökande ger staden rätt att granska den sökandes förvaltning och räkenskaper. Pargas stad kan kräva tillbaka utbetalt understöd om verksamheten, evenemanget eller projektet inte har slutförts.


Evenemangs- och projektunderstöd

beviljas för anordnandet av konst- och kulturevenemang eller för genomförandet av konst- och kulturprojekt

 • söks inom december för kommande år
 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett
   

Riktade projektunderstöd

Livskraftschefen kan besluta om s.k. riktade projektunderstöd för ett skilt konstområde, tidpunkt, målgrupp, evenemang eller liknande

 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett

Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet

 • beviljas för kontinuerlig, återkommande konst- och kulturverksamhet och inte för enskilda evenemang
 • kan beviljas för kostnader i samband med att verksamheten inleds
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas: verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning.
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända
 • verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning

Verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning

 • beviljas för grundläggande konstundervisning som har en läroplan som är godkänd av Pargas stad, dvs som följer de nationella grunderna för läroplan i den grundläggande konstundervisningen
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt
 • revision/verksamhetsgranskning.
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända
 • verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning


Understöd för idrottsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Undervisningsministeriet har genom beslut 2352/72/80 utfärdat bestämmelser och anvisningar för fördelningen av understöd till idrottsföreningar.

“Understödsbehovet kan fastställas bl.a. på grund av idrottsföreningens ekonomiska ställning och det stöd som kan erhållas från annat håll. Enligt undervisningsministeriets uppfattning borde man vid prövning av grunderna för beviljande av understöd sträva till att föreningens självverksamhet, som med tanke på idrottsverksamheten är ändamålsenlig, inte skulle utgöra en synpunkt som verkar minskande på understödet.

Vid bedömning av verksamhetens intensivitet, art och omfattning bör bl.a. föreningens medlemsantal, antalet verksamhetspunkter och deras regionala fördelning samt mångsidigheten i verksamheten beaktas.

Vid bedömning av den samhälleliga betydelsen bör föreningens arbete på folkhälsans, uppfostrans och den sociala verksamhetens område beaktas. Bedömningsgrunder samt avseende på den samhälleliga betydelsen är verksamhet som organisatör av idrottsservice och –tillfällen för så omfattande befolkningsgrupper som möjligt, innefattande även allmän informations- och upplysningsverksamhet, samt verksamhetens betydelse för vissa befolkningsgrupper med beaktande även av olika samhälleliga uppfattningar eller för vissa delområden inom kommunen."

I undervisningsministeriets beslut poängteras, att all sådan verksamhet som understöds bör vara idrottsverksamhet. Emedan man bör sträva till att fördela understödet huvudsakligen på basen av verksamheten rekommenderas att 60-80% av det anslag som fördelas skall användas för allmänna understöd.

Redovisningen av verksamhetsunderstöd sker genom att sökaren företer godkänd verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. För att understödet skall betalas ut bör ansökaren lämna in dessa dokument för föregående år.

I samband med ansökan om verksamhetsunderstöd skall ansökaren lämna in verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Ansökan görs på en blankett för ansökan om understöd. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Ansökan bör lämnas in inom mars månad.
 

Specialunderstöd


1. Understöd för utbildning

Understöd för utbildning kan ges för idrottsföreningens egen utbildningsverksamhet samt för deltagande i idrottsorganisationernas utbildningsverksamhet på förbunds- och distriktsnivå.

Understöd kan beviljas exempelvis för följande typer av skolning:

 • organisations- och funktionärsskolning
 • tränarskolning
 • ungdomsledarskolning
 • ledarskolning för konditionsidrott
 • skolningsläger för ungdomar
 • annan skolning

Understöd ges för föreningens egen skolningsverksamhet för att täcka de utgifter skolningen medför. För deltagande i idrottsorganisationernas skolning på förbunds- och distriktsnivå beviljas understöd för att ersätta kursavgifter och resekostnader. Utbetalningen av skolningsunderstöd borde basera sig på verifikat.

Understödet för skolning täcker alltid 75% av utgifterna.


2. Andra specialunderstöd

Andra specialunderstöd kan vara t.ex. understöd för riksomfattande storevenemang, för idrottsläger samt andra understödsformer som man inom staden ser som betydelsefulla.

Likaså kan åt förening, som inom kommunen startar nya former av idrottsverksamhet och för vilka det föreligger välgrundade förutsättningar till kontinuitet och som medför nya alternativ för stadsborna ifråga om att tillfredsställa idrottsbehoven, beviljas understöd som stöder dylika nya former av idrottsverksamhet. Understöden skall dock i huvudsak inriktas på att stöda idrottsföreningarnas allmänna stadgeenliga verksamhet.


Tränarbidrag (ledarbidrag)

Tränarbidrag beviljas för ledda träningar eller motionsgrupper som är avsedda för barn och ungdomar under 18 år till föreningar registrerade i Pargas stad. Grenen bör ingå i föreningens verksamhet (verksamhetsplanen) och marknadsföras på föreningens hemsida eller sociala medier och vara öppen för alla intresserade. Förutsättningen för bidraget är att deltagarna i lagsporter är minst sex (6) och i individuella grenar minst tre (3) ungdomar under 18 år.

Per träning kan träningsbidrag beviljas till högst två (2) tränare eller ledare. Träningens längd skall vara minst 45 minuter. Match, tävling, träningsmatch och -tävling räknas inte.

Tränarbidrag betalas enligt följande: 1 poäng för 3-9 deltagare och för varje påbörjat nytt 10-tal 1 poäng till, max 160 poäng/träningsgrupp/år. Redovisningen för föregående kalenderår inlämnas senast under vecka 1. Vid oklara/avvikande uppgifter kan stickprov göras och noggrannare redovisning begäras innan understöd utbetalas.


Hyresbidrag

1. Hyresbidrag beviljas endast för juniorverksamhet under 20 år

2. Hyresbidrag beviljas enbart för verksamhetsutrymmen i Pargas stad. Till hyresbidragsansökan bör alltid bifogas kvitton.Understöd för verksamhet för barn och unga

Pargas stad beviljar understöd för att utveckla och bredda utbudet av verksamhet för barn och unga på orten.

Verksamheten skall i huvudsak ske i Pargas och rikta sig till barn och unga under 29 år. Verksamheten skall uppmuntra de unga till egen aktivitet, verksamheten skall vara kreativ och hållbar, stöda de ungas delaktighet, främja välmåendet och gemenskapen.

Ungdomsgruppers resor till evenemang och festivaler utomlands kan stödas.

Understöden delas in i följande former:

 • verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet - evenemangs- och projektunderstöd
 • riktade projektunderstöd

Pargas stad kan besluta om att bevilja understöd för två år för kontinuerlig verksamhet eller att skriva samarbetsavtal där man besluter om stöd för två år. De fleråriga stöden är dock alltid till den delen villkorliga att de kan ändras ifall stadsfullmäktige inte beviljar anslag för understöd.

Understöd för barn- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar och organisationer som tillhör en riksomfattande ungdomsorganisation, övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, vuxenorganisationer som har en ungdomsavdelning som kan åtskiljas i budget, bokslut samt verksamhetsplan och -berättelse, arbetsgrupper och i undantagsfall enskilda personer.

Ansökningar som är försenade eller som inte är kompletta kan förkastas.

Understöd för en verksamhet kan erhållas från endast ett budgetmoment i staden. Understöden beviljas inte för verksamhet som ordnas av skolor och läroinrättningar eller av andra enheter inom staden. Understöden kan inte användas för verksamhet som sker på skoltid.

De sökande ger staden rätt att granska den sökandes förvaltning och räkenskapet. Pargas stad kan kräva tillbaka utbetalt understöd om verksamheten, evenemanget eller projektet inte har slutförts.


Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet

 • beviljas för kontinuerlig, återkommande verksamhet för barn och unga och inte för enskilda evenemang
 • kan beviljas för kostnader i samband med att verksamheten inleds
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning
   

Evenemangs- och projektunderstöd

 • beviljas för anordnandet av evenemang, läger och projket som riktar sig till barn och unga under 29 år
 • söks inom december för kommande år
 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett


Riktade projektunderstöd

 • livskraftschefen kan besluta om s.k. riktade projektunderstöd för en skild tidpunkt, målgrupp, evenemang eller liknande
 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett

 

Understöd kontakt

Kontakt

Kulturchef (Kultur)
Ann-Sofie "Fia" Isaksson
050 596 2601

Fritidssekreterare (Idrott)
Mikael Enberg
040 488 6070

Fritidssekreterare (Ungdom)
Tove Dahlén
040 562 1825