Sotning

Sotning

I och med ändringen av räddningslagen ändrades även sotningsverksamheten 1.7.2019. 

Tidigare tillämpades ett distriktssotningssystem som innebar att räddningsverket konkurrensutsatte och valde sotare för varje sotningsdistrikt och bestämde priset för sotningen. Numera kan fastighetsägaren själv välja yrkesutbildad sotare. Ändringen av räddningslagen påverkade inte sotningsintervallerna eller omfattningen av sotningsarbetet. I fortsättningen prissätter sotarna fritt sitt arbete. Sotaren ska ge ett intyg över utförd sotning av vilket ska framgå byggnadens adress, vem som utfört sotningsarbetet, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder samt observerade fel och brister. Vid eventuella reklamationer ska konsumentombudsmannen eller kommunens konsumentrådgivning kontaktas.

Till exempel i tjänsten OMAnuohooja som Sotningsbranschens Centralförbund upprätthåller hittar man sotare med yrkesbehörighet: https://nuohoojat.fi/

Här kommer du till Egentliga Finlands Räddningsverks hemsidor.