Länkstig

Prislista

Vattentjänster

Vattentjänster

Aktuellt:

Aluminium i hushållsvattnet i Rosklax

Det har påträffats små mängder aluminium i råvattnet i Rosklax. Aluminiet härstammar från marken. I fråga om aluminiumhalt är kvalitetsrekommendationen för hushållsvatten max 200 μg/l. I Rosklax har halten legat nära denna gräns i varierande mån.

Aluminium i hushållsvattnet kan vara skadligt för dialyspatienter men i övrigt finns det inga bevis på att det skulle vara farligt.

Dejournummer

Pargas 040 569 2622

Skärgården:
Nagu 040 488 5671
Korpo 040 488 5995
Houtskär 040 196 8894

Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Ari Lanne,
tfn 050 596 2640.

Faktureringen och uppgörandet av anslutningsavtal

Ekonomisekreterare Jatta Laine, tfn 040 488 5907 vardagar kl. 9-16 (fre kl. 15) eller vatten@pargas.fi 

Meddela din vattenmätaravläsning

I denna tjänst kan du följa upp vattenförbrukningen på din fastighet, meddela vattenmätarens mätarställning, ändra dina kontaktuppgifter och se dina tidigare vattenfakturor. 

Ansökan om anslutning

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverket

Avtal 

Avtal om bruk av vattentjänster

Prislista

Prislista

Prislista from 1.3.2020

Slammottagning prislista

Avgifter

Anslutningsavgifter

Pargas Stad informerar sina kunder om riskhantering 2019

Allmänna leveransvillkor för Vattentjänstverket


Övriga kontaktuppgifter

 • Vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 488 5919
  Arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket   
   
 • Rörmästare Marco Lindberg, 
  Underhållet av ledningsnätet, nybyggnation och tomtanslutningar. Han kan även kontaktas vid eventuella fel i vattenmätarna
   
 • Driftchef Mika Laaksonen, tfn 044 358 5923
  Skötseln och driften av avloppsreningsverken
   
 • Planeringsbiträde Stefan Kraappa
 • Ledningskartor
   
 • Stadsingenjör Manne Carla, tfn 040 488 5670
   

Vattenanalyser

Pargas 062020

Nagu 082020

Nagu 082020 Finby

Nagu 082020 Vikom

Korpo 082020

Houtskär 082020
 

Parametrar för vattenkvaliten

 

Dagvatten

I Markanvändnings- och bygglagen avses med

 1. Dagvattenhantering åtgärder för infiltrering, fördröjning, avledande, avloppshantering och behandling av dagvatten,
 2. Kommunens dagvattensystem en helhet av områden och konstruktioner som är avsedda för dagvattenhantering, med undantag för vattentjänstverkets avloppsnät för dagvatten som avses i 17 a § i lagen om vattentjänster (119/2001), och
 3. Verkningsområdet för kommunens dagvattensystem ett område inom vilket fastigheterna betjänas av kommunens dagvattensystem.

Allmänna mål för dagvattenhanteringen:

 1. Planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden,
 2. Infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas,
 3. Förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter, varvid hänsyn också tas till långsiktiga förändringar i klimatet, och
 4. Bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp.
   

Mottagningspunkter för slam

Vattentjänstverket vid Pargas stad har tre mottagningspunkter för slam från fastigheters slambrunnar och slutna tankar fr.o.m. 1.1.2020:

 • Norrby reningsverket (i  Pargas) för Pargas och Korpo kommunområden
 • Nagu reningsverket för Nagu kommunområde
 • Houtskär reningsverket för Houtskärs kommunområde