Centralarkiv och -registratur

Centralarkiv och -registratur

 

Centralarkivet fungerar som ett slutarkiv för stadens förvaltningars dokument som skall uppbevaras en längre tid eller bestående. I dokumenten finns uppgifter om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan (dokument som gäller nya ärenden finns hos centralregistraturen).


Kommuninvånarna kan vända sig till centralregistraturen då de vill veta hur långt man har kommit i behandlingen av ett aktuellt ärende, t.ex. ett ärende de själva tagit initiativ till. Kommuninvånarna har rätt att komma med egna medborgarinitiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.


Initiativen inlämnas skriftligen till centralregistraturen (Pargas stadshus, Centralregistratur, Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller per e-post till adressen pargas@pargas.fi.

 

Registrering

De olika avdelningarna i Pargas stad har egna registraturer, som tar emot och registrerar pappershandlingar och e-postmeddelanden riktade till sina respektive verksamhetsområden. Efter registreringen vidarebefordras materialet till beredarna.

Ärenden som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande, förklaring och utredning, beslut, olika anhållanden och ansökningar, tjänstekungörelser samt ansökningar till tjänster och befattningar.

Handlingar kan i förekommande fall skickas för registrering också elektroniskt.
Registraturen lämnar upplysningar om var i handläggningsprocessen anhängiga ärenden befinner sig och om fattade beslut.


Koncerntjänster
• Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen
• Förvaltningstjänster, ekonomitjänster, personaltjänster, näringslivstjänster, tekniska stödtjänster
Kontaktuppgifter:
 pargas(at)pargas.fi
 tfn. 044 358 5723

Bildningsavdelning
• Bildningsnämnd och kulturnämnd
• Förvaltning, utbildningstjänster, småbarnspedagogik, biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster
Kontaktuppgifter:
 bildningen(at)pargas.fi
 tfn. 040 488 5759

Miljöavdelning
• Bygg- och miljönämnd
• Förvaltning, miljövård, planläggning och mätning
Kontaktuppgifter:
 bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
 tfn. 040 488 5915

• Byggnadstillsyn
Kontaktuppgifter:
 byggnadstillsyn(at)pargas.fi
 tfn. 040 488 5915