Centralarkiv och -registratur

Centralarkiv och -registratur

Centralarkivet fungerar som ett slutarkiv för stadens förvaltningars dokument som skall uppbevaras en längre tid eller bestående. I dokumenten finns uppgifter om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan (dokument som gäller nya ärenden finns hos centralregistraturen).

Kommuninvånarna kan vända sig till centralregistraturen då de vill veta hur långt man har kommit i behandlingen av ett aktuellt ärende, t.ex. ett ärende de själva tagit initiativ till. Kommuninvånarna har rätt att komma med egna medborgarinitiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Initiativen inlämnas skriftligen till centralregistraturen (Pargas stadshus, Centralregistratur, Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller per e-post till adressen pargas@pargas.fi.

Registrering

De olika avdelningarna i Pargas stad har egna registraturer, som tar emot och registrerar pappershandlingar och e-postmeddelanden riktade till sina respektive verksamhetsområden. Efter registreringen vidarebefordras materialet till beredarna.

Ärenden som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande, förklaring och utredning, beslut, olika anhållanden och ansökningar, tjänstekungörelser samt ansökningar till tjänster och befattningar.

Handlingar kan i förekommande fall skickas för registrering också elektroniskt.
Registraturen lämnar upplysningar om var i handläggningsprocessen anhängiga ärenden befinner sig och om fattade beslut.


Förvaltning och stödtjänster

  • Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektion för teknsiska stödtjänster
  • Påverkansorganen
  • Förvaltning, ekonomi, personal, kommunikation och marknadsföring, IT och digitalisering, projekt, tekniska stödtjänster

Kontaktuppgifter:
pargas(at)pargas.fi
tfn. 044 358 5723

Fostran och utbildning

  • Nämnden för fostran och utbildning samt svenskspråkiga sektionen och finskspråkiga sektionen
  • Småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning

Kontaktuppgifter:
bildningen(at)pargas.fi
tfn. 040 488 5759

Livskraft

  • Bygg- och miljönämnden, skärgårdsnämnden, livskraftsutskottet
  • Välfärd, näringsliv och turism, förbindelser och kollektivtrafik, medborgarinstitutet, kultur och fritid, bibliotek, tillståndstjänster, mätning, planläggning

Kontaktuppgifter:
livskraft(at)pargas.fi
bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
tfn. 040 488 5915
byggnadstillsyn(at)pargas.fi