Avslutade projekt

Avslutade projekt

 

Varsinais-Suomen Ruokasektorin koordinaatiohanke

Coronapandemin har påverkat företagen inom matsektorn på olika sätt. För en del företag har den öppnat nya marknader medan den för andra har medfört radikal minskning av försäljningen. Företagen kommer att behöva stöd för att få tillväxt i affärsverksamheten t.ex genom att lansera nya produkter och hitta nya marknadskanaler.

Den snabba förändringen i verksamhetsmiljön utmanar speciellt mikroföretagen, vilka utgör 80% av alla företag som tillverkar livsmedel och drycker i Egentliga Finland (Äkta Smak 2020), att utveckla sina processer och förnyas i allt snabbare takt. Många företag önskar utveckla samarbete med andra företag och nya kumpaner för att smidigare kunna svara på förändringarna i verksamhetsmiljön. En central förändring i verksamhetsmiljön är klimatförändringen, som påverkar företagen inom matsektorn på olika sätt, såsom tillgång, pris och kvalitet på råvaror. Detta kommer att påverka företagens verksamhet och konkurrens i en bransch där täckningsbidraget redan från förut är mycket lågt.

Målsättningar

Huvudmålet för projektet är att förbättra tillväxt- och utvecklingsmöjligheterna hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland genom nya nätverk och kumpaner, aktiv dialog samt informations- och kunskapsutbyte. Delmål för projektet är att utveckla företagens verksamhet mot hållbarhetsmålen ( sociala, ekologiska, enonomiska, hälso och kulturella). Delmål är också att stödja utvecklingsarbetet inom matsektorn i regionen, nätverkande bland aktörer på olika nivåer inom matsektorn, samt sprida god praxis över landskapsgränserna.

Åtgärder

Projektets åtgärder är fördelade på tre arbetspaket.

 1. Att stödja utveckling och tillväxt hos företagen.

 2. Göra matkedjan mera synlig.

 3. Samarbetet mellan de olika aktörerna.

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer, sakkunniga, utvecklare, projektanställda, studerande, kommunerna i Egentliga Finland samt representanter för den privata och offentliga måltiden, partiaffärer och distributionsnätverk inom matkedjan, turismen, ICT och bioekonomin.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.9.2022 – 31.3.2024

Totalbudget 439.317€ varav Pargas andel 77.218€

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.

SWOT-sammanfattning av livsmedelskedjan i Pargas (utu.fi)


Asukasvuoropuhelu-hanke 2022-2023

Paraisten kirjastolle on myönnetty Lounais-Suomen aluehallintoviraston avustusrahoitus asukasvuoropuhelu-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, kehittää kirjastoa fyysisenä ja virtuaalisena kohtaamispaikkana sekä parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa. Hanke on jatkoa Sitran vuosina 2020-21 rahoittamalle Kirjastoista kansanvallan foorumeita –hankekokonaisuudelle.

Puolitoista vuotta kestävässä hankkeessa testataan erilaisia toimintamalleja ja keinoja, joilla asukkaat pääsevät osallistumaan kaupungin kehittämiseen entistä monimuotoisemmin. Tavoitteena on myös tehdä demokraattisen päätöksenteon prosessia tunnetuksi ja viestiä asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon.

Hankkeen avulla halutaan myös nostaa kirjastojen profiilia luonnollisena kohtaamispaikkana, tilana ja ympäristönä kaikille kaupungin toimijoille ja erilaisille tapahtumille.

”Etsimme käytännönläheisiä toimintamalleja, joilla kaupungin päättäjien ja virkamiesten sekä asukkaiden välistä vuoropuhelua voidaan kehittää ja monipuolistaa kirjaston avulla. Testaamme erilaisia malleja ja työstämme parhaista ratkaisuista uusia käyttökelpoisia toimintatapoja”, kertoo projektikoordinaattori Anne Pelkonen. ”Kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat koko Paraisten kaupungin alueella.”

Paraisten kirjastoihin kuuluvat pääkirjasto Paraisilla ja lähikirjastot Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa sekä Iniössä.

Hankeaika: 1.4.2022-31.12.2023 Rahoitus:Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Paraisten kaupunki Projektikoordinaattori: Anne Pelkonen, puh. 045 1149 691, dialogi.kirjasto@parainen.fi


Invånardialog projekt 2022-2023

Biblioteket i Pargas har beviljats bidrag från Egentliga Finlands regionförvaltningsverk för projektet invånardialog. Syftet med projektbidraget är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, att utveckla biblioteken som fysiska och virtuella mötesplatser och att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och inflytande i beslutsfattande på olika nivåer.

Det ett och ett halvt år långa projektet kommer att testa och utveckla nya metoder for invånardialog och därmed möjlighet för invånarna att delta i utvecklingen av staden på ett ännu mer mångsidigt sätt. Syftet är också att göra den demokratiska beslutsprocessen känd och informera om invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Målet är också att lyfta fram biblioteket som en mötesplats, plats och miljö för stadens alla aktörer och olika evenemang.

”Vi letar efter nya praktiska verksamhetsmodeller för att utveckla och diversifiera invånardialogen genom biblioteket. Vi testar olika modeller och jobbar med de bästa lösningarna för nya användbara arbetssätt”, säger projektkoordinator Anne Pelkonen. "Målgruppen är alla invånare i hela Pargas stad."

Pargas huvudbibliotek finns i Pargas och närbibliotek i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Projekttid: 1.4.2022-31.12.2023 Finansiering: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Pargas stad. Projektkoordinator: Anne Pelkonen, tfn 045 1149 691, dialog@bibliotek@pargas.fi


BIBLIOTEKET SATSAR PÅ KUNDSERVICE

Biblioteket har startat ett utvecklingsprojekt som fokuserar på att utreda möjligheten att förverkliga meröppet i Pargas bibliotek samt skapa samarbetsmodeller mellan stadens kundtjänst och biblioteket. Projektet utforskar till exempel hur lokalerna på första våningen i stadshuset skulle kunna användas mer effektivt för kundservice.

Projektet är starkt relaterat till stadens strategi. Målet är att skapa och implementera nya verksamhetsmodeller som förbättrar stadens kundservice.

Projektperiod: 1.11. 2022-31.7.2023

Finansiering: Egentliga Finlands regionförvaltningsverk och Pargas stad

Projektkoordinator: Anne Pelkonen, tfn 040-5647 345, anne.pelkonen(a)parainen.fi


Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden:
Utredningsprojekt – Små kryssningsfartyg som målgrupp

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att utreda skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Inom projektet utreds:

-Mindre kryssningsfartygs intresse att förankra i skärgården för att erbjuda sina resenärer olika skärgårdsupplevelser

-Hurdana produkter fartygen är intresserade av

-Vilka förankringsplatser och hamnar kan dra nytta av kryssningsfartyg av varierande storlek och hurdana produkthelheter finns det att erbjuda inom dessa geografiska områden.

-Hurdan ekonomisk vinning kan kryssningsfartygen ha för skärgården samt direkt avkastning per besökare som målgruppen kunde ge det glest bebyggda skärgårdsområdet.


Projekttid: 1.10.2022-30.9.2023

Finansiering: NTM-centralen i Lappland

Kontaktperson: Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282


Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden (HAMA):
Produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena.

Projektets åtgärder:

 1. att hjälpa till att utveckla turismtjänster till köpbara produkter, öka turismprodukternas och -paketens antal samt förbättra deras tillgänglighet och synlighet.
 2. förbättra tillgängligheten genom att förena redan befintliga båtförbindelsers tidtabeller med produkterna, och framför allt paketera charterbåttransporter in i produkthelheter då när det inte finns schemalagda förbindelser. På detta sätt skapas förutsättningar att nå besöksmålen ute på öar som annars är svårnådda.

Projektets åtgärdshelheter och förverkligande:

 • Produktifiering och paketering (kartläggning, skolning, nätverkande och produktifieringsworkshops)
 • Digitalisering och köpbarhet av produkterna (skolning om distributionskedjor, workshops, produktinmatning i digitala kanaler).
 • Produktprovning och -presentation för försäljningsorganisationer och produkternas målgrupper

Projekttid: 1.10 2022-30.9 2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland, Turistprojekt i glest bebyggda områden
Kontaktperson: Viveca Smeds-Aalto, tfn. 040 488 6022, Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282


Pargas Pärlor

Projektet Pargas pärlor – Paraisten helmet har som mål att främja biologisk mångfald och iståndsätta olika habitat, dvs. livsmiljöer, i Pargas. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. I projektet utförs naturinventeringar samt iståndsättnings- och skötselsarbeten i vårdbiotoper och skogshabitat på Långholmen och Norrbyholmen. Projektet genomförs med finansiering från Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Projektperiod: 4 augusti 2020–30 september 2023
Total budget: 124 250 euro
Finansiering: Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn: 040 820 7430


MÅSSE - Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt

I projektet MÅSSE, Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt, står både Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och lokala företagare i fokus. Genom miljöprojektet vill Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad lyfta fram sina småföretagare i det pågående arbetet med hållbar utveckling i skärgården.

Skärgårdshavet behöver konkreta förbättringsåtgärder och dess tillstånd kan endast förbättras med hjälp av lokala insatser. Samtidigt står näringslivet, och speciellt de för Åboland så viktiga servicebranscherna, fortsättningsvis inför stora utmaningar. Näringslivet i Åboland präglas av mångsyssleri och små företag. Målet med projektet är därmed att tillsammans med småföretagarna hitta innovativa sätt att bedriva sina affärsverksamheter på orten också i framtiden, medan man samtidigt utgår från en positiv syn på skärgårdsutvecklingen och ett rent hav. Bland annat faktorer som energi, digitaliserade tjänster och nya kundgrupper förutspås påverka företagen på många vis.

I praktiken vill man med projektet uppnå följande:

 • lyfta de lokala småföretagens roll i arbetet för Skärgårdshavet (företagsfokus)
 • befästa ett organiserat sätt / forum för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (samarbetsorganisation)
 • skapa en konkret verktygsback för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan)
 • granska möjligheterna för ett direktiv/ en överenskommelse där lokala aktörer plockar fram de åtgärder de förbinder sig att göra för Skärgårdshavet (direktiv)
 • planera större samarbetsprojekt (Central Baltic) samt finansiering för företags åtgärder (projektplaner)

Projektet står dessutom i stark anknytning till kommunens nya, kommande miljöprogram. Miljöprogrammet fokuserar på vad kommunen på basen av sin egen verksamhet kan göra för den lokala miljön och klimatet.

Projektets delfinansieras som AKKE-finansiering (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) genom Egentliga Finlands förbund. Kimitoön genomför projektet i samarbete med Pargas stad.

Projekttid: 1.2.2022-30.6.2023
Totalbudget: 76 440 €
Projektledare: Julia Ajanko, tel. 040 511 8076

 


Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists utvecklar servicenivån i skärgården vid s.k. replipunkter, ställen dit man kommer med ett färdmedel (bil, buss) för att ofta fortsätta med ett annat (färja, förbindelsebåt).

Pargas har som målsättning i projektet att utveckla servicen vid 4 hamnar. Nagu gästhamn är en knutpunkt för vår turism och där skall enligt projektplanen en laddningsstation för el-cyklar installeras. Laddningsstationen drivs av solpaneler och innehåller också förvaringsboxar och möjlighet att ladda andra elektroniska apparater såsom telefoner. Dessutom installeras en digital informationstavla i hamnen som visar tidtabeller, kartor och info om områdets tjänster och händelser. Denna digitala informationstavla installeras även i Heponiemi, i Pärnäs och i Galtby.

Projektets huvud partner är Region Stockholm med Pargas stad, Kimitoöns kommun och Raseborgs stad som samarbetspartners.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Siv Holmgren, tfn 040 352 3799


TuKeVa

Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa –TuKeVa

Matkedjans verksamhetsmiljö förändras kontinuerligt. Att marknaden blir alltmer konsumtionsdriven, nya teknologier väller in i branschen och klimatförändringen är exempel på förändringar i verksamhetsmiljön. Livsmedelsbranschen domineras av små och medelstora företag, vilket innebär att det för att bemöta förändringar i verksamhetsmiljön krävs annorlunda lösningar än för företag på globala eller nationella marknader. Projektet söker också aktivt flaskhalsar för utvecklingen av företag, erbjuder hands-on-lösningar och samlar ihop företag för att skapa större lösningar i form av operativa företagsnätverk.

Målsättningar
Huvudmålet för projektet är att förbättra konkurrenskraften hos företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och att aktivera företagens utvecklingsverksamhet. Ett delmål för projektet är att utreda utvecklingsbehov för företag inom livsmedelsbranschen i Egentliga Finland och hinder för utvecklingen av företagsverksamheten, analysera verksamhetsmiljön och förändringsfaktorer som påverkar konsumentefterfrågan inom aktörsnätverket i matkedjan samt förutse utvecklingsriktningar i framtiden.

Åtgärder
En central åtgärd i projektet är att intervjua (SWOT-analys) företag inom matkedjan i Egentliga Finland. Resultaten av intervjuerna fungerar som grund för tematiseringen av aktiverings-, nätverks- och diskussionsevenemang som ordnas för företagen. Målet med dessa är att aktivera samarbetet mellan företag och intressentgrupper inom matkedjan i regionen. Som slutprodukt av projektet utarbetas en rapport om matkedjans utvecklingsbehov, “Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet” (Framtidens utvecklingsbehov för företag och verksamhetsmiljön inom matkedjan i Egentliga Finland).

Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är företag från Egentliga Finland som förädlar Annex I-produkter, alltså jordbruksprodukter, och företag från landsbygden som tillverkar non-Annex I-produkter, alltså livsmedel. Den sekundära målgruppen är olika aktörsnivåer samt distributions- och konsumentnätverk i matkedjan.

Projektdrivare
Brahea-keskus vid Åbo universitet (koordinator) samt deldrivare Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida – ammattiopisto ja lukio, Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Projektansvarig i Pargas
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

Tid för genomförande
Projektet genomförs 1.1.2021–31.12.2022.

Finansiering
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 till 80 % (NTM-centralen i Egentliga Finland) och annan offentlig finansiering till 20 %.


Hållbar turism-projekt 2021-2022

(Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon)
 

Pargas stad har erhållit finansiering av Egentliga Finlands förbund för att främja hållbarhetsfrågor inom turismen. Hållbar turism-projektet genomförs tillsammans med Kimitoöns kommun.

Projektets målsättningar är att:
• utveckla hållbar turism på destinationsnivå
• erbjuda turismföretag utbildning och handledning i hållbarhetsfrågor
• utveckla nya rutter som fyller principerna för naturvärdena och hållbar turism
 

Projekttid: 1.7.2021-31.5.2022
Totalbudget: 
Finansiär: Egentliga Finlands Förbund
Projektledare: Lena Nykänen, tel. 040 1511607 


St Olav Waterway – Utveckling av kulturturism

Projektets målsättning är att utveckla service utbudet till vandrare längst med St. Olav Waterway i Åboland. Detta gäller båda bas service som lämpar sig för vandrare och cyklister tex. boende men också att utveckla paketerade produkter i samarbete med lokala tjänsteproducenter för att nå en bredare vandrings publik.

Projektet kommer att fortsätta att involvera barn och ungdomar i aktiviteterna kopplat till leden och involvera kulturaktörer i ledens verksamhet.

Mera information om St Olav Waterway finns här:
www.stolavwaterway.com och på www.visitpargas.fi/outdoor

Projekttid: 1.3.2020 - 28.2.2022
Totalbudget: Cirka 110 000 euro
Finansiären: Undervisnings- och kulturministeriet
Projektledare: James Simpson, tfn 040 488 5977


Projekt KulTa  - Kosthåll med konsumenten i fokus

Projektet förverkligas i hela Egentliga Finland av projektledare i Pargas, Kimitoön, Salo, Nystad, Åbo och Loimaa.

KulTa är ett informationsförmedlingsprojekt med följande målsättningar:
- Förbättra konkurrenskraften hos livsmedelsföretag genom att förmedla den alltid nyaste informationen, hitta samarbetsmöjligheter och- nätverk och ordna studieresor.
- Uppmuntra till nyföretagsamhet och nya affärsmodeller genom att känna till konsumentbeteendet.
- Uppmuntra tillväxten hos hela livsmedelssektorn samt stödja de företag som vill växa och utvecklas genom att dela kunskap.
- Uppmuntra småföretag till att använda sig av digital teknik i sin verksamhet.
- Förevisa olika former av delningsekonomi och informera om erfarenheter man fått av dem till hela livsmedelssektorn
- Öka kännedomen om ett hållbart livsmedelssystem bland konsumenter och företagare.
- Lyfta upp maten som en väsentlig del av besöksnäringen.
- Öka hela livsmedelssektorns betydelse i Egentliga Finland

Projektet arbetar med fem olika arbetspaket:
- Kommunicera om effektivitet och ansvarsfullhet genom uppsamling av information om konsumentbeteende.
- Innovativa livsmedelskedjor som den framtida vägen till konsumenterna.
- Utöka digitaliseringen i livsmedelskedjan.
- Utöka matupplevelsen inom besöksnäringen.
- Stödja livsmedelsföretagens tillväxt

Projekttid: 1.4.2018 – 31.12.2021
Totalbudget 1.297.642,80 € varav Pargas andel 174.406
90% kommer från landsbygdsprogrammet  10% finansieras av Pargas stad

Projektet förverkligas genom programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland 2014 – 2020 och finansieras av Egentliga Finlands ntm-central och kommunerna i Egentliga Finland

Man kan läsa mera om projektets evenemang på websidan.

Projektansvarig i Pargas:
Margot Wikström, tel. 040 735 0593


Välkommen hem

Välkommen hem - projektet har slutat. Vi tackar alla deltagare, samarbetspartners och arbetsgivare som deltog i projektet!

Tjänster för arbetssökande:
TE-byråns personkunder mån-fre kl. 9.00-16.15 tel. 0295 025 510
Under 29-åriga arbetslös; Jenni Lindroos, tel. 050 5962 108
Arbetslösa under integrationsperioden, flyktinghandledare; Gudrun Degerth, tel. 040 488 5950
Långtidsarbetslösa; Minna Lindroos, tel. 040 488 6088
Grundande av företag; John Forsman, tel. 040 488 6075

Målet med projektet är att öka sysselsättningen hos invånare och inflyttare med annat modersmål än svenska eller finska i Pargas och Kimitoön. Genom projektet kommer man att främja de arbetssökandes färdigheter i att söka jobb och i företagsamhet samt ordna studiebesök i olika företag. Det huvudsakliga målet är att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och de arbetssökande så att de arbetssökande i regionen kan sysselsättas på ett effektivare sätt. Genom projektet kan företagarna i regionen få vägledning och stöd för sysselsättningen.

Projektet ska genomföras i samarbete med Kimitoöns kommun.

Projekttid: 1.12.2019-30.11.2021
Totalbudget: 249 024€
Finansiärer: Europeiska socialfonden 75%, Pargas Stad och Kimitoöns kommun 25%
Kontaktperson: Heidi Valtasaari tel. 046 920 0656

Resultat
Slutrapport
 


Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö

Huvudmålsättningen med projektet är att barnen ska få en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken är med i projektet.

Projektet kommer att arbeta med att inspirera till kretsloppstänk enligt hållbarhetsprinciperna. Kretsloppstänkandet demonstreras på ett konkret sätt för barnen genom naturenlig odling och kompostering. Målet är att odling och kompostering blir en del av den dagliga verksamheten för barngrupperna inom småbarnspedagogiken.

De övergripande verksamhetssätten inom projektet är forskning, undersökning och experimentering. Projektet stöder för sin del Pargas stads bildningsavdelningens handlingsplan genom att uppmuntra till en hållbar livstil.

Projektet förverkligas av Pargas stad. Samarbetspartners i projektet är Aktiva ungdomsverkstaden, Parfix, Sagalunds barnkulturcenter, Skärgårdshavets Biosfärområde, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Åbolands naturskola, samt yrkesinstitut Livias Future Crops projekt.

Läs mera om projektet här.

Projekttid: 1.8.2019 - 31.1.2021
Totalbudget: 61 000
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare i Pargas: Aija Mäkinen, tfn 040 134 6837


PROFFS 3.0

PROFFS 3.0 är ett ämnesövergripande projekt för elever i årskurserna 7-9 där man med hjälp av makerkulturen, ny teknologi och utforskande arbetssätt kommer att förstärka digitala lösningar i undervisingen. I projektet kommer man att använda sig av virtuell och förstärkt verklighet samt av programmering.

Projektets mål är att öka det ämnesövergripande samarbetet i åk 7-9 med hjälp av digitala lösningar, ta fram en modell för hur man kan arbete med making och ny teknologi inom bildningsväsendet i kommunerna samt ordna PROFFSdays och utforma material för PROFFS-resursbanken.

Pargas stads samarbetspartner i projektet är Kimitoöns kommun och Åbo stad.

Projekttid: 5.6.2018-30.6.2020
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen


St Olav Waterway - Pilgrim på havet

St Olav Waterway är ett gränsöverskridande Central Baltic projekt och genomförs av Pargas stad i samarbete med Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus, Sottunga, Söderhamn, Östhammar och Pilgrimstid Sverige.

Projektets målsättning är att skapa en ny pilgrimsrutt kallad S:t Olavsleden, från Åbo via skärgården och Åland till Hudiksvall i Sverige, där den knyts ihop med existerande S:t Olovleder i Sverige och Norge. Projektet kommer att identifiera ett antal så kallade turismnoder längs med rutten, och paketera service till attraktiva helheter för besökare. St Olav Waterway kommer att markeras med S:t Olavledens märken när leden är certifierad.

Mera information om projektet finns här:
www.st-olav.com

Projekttid: 1.10.2016 - 29.2.2020
Totalbudget: Cirka 1,5 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic
Projektledare i Pargas: James Simpson, tfn 040 488 5977


Family Ports

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).  
Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.
Pargas stads samarbetsparter i projektet är Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.
www.familyports.fi


Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Hanna Tuohimaa, tfn 040 352 3799


Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb

”Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb” är ett projekt inom småbarnspedagogiken som kommer att arbeta med skärgårdskultur på dagvårdsenheterna inom staden. Tillsammans med barnen kommer Gäddan och gänget att utforska och dokumentera barnens uppfattning om skärgårdskultur.

Mera information på Gäddan och gängets finns här

Projekttid: 1.8.2018-31.5.2019
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare: Aija Mäkinen, tfn 040 1346837


Nyfiken på språk

Projekt kommer att utveckla modeller baserade på nya tekniska lösningar för att förnya den traditionella språkundervisningen. Projektet strävar efter att man fördomsfritt kan laborera med teknik och element från barnens verklighet. Modellerna strävar till att flytta språkundervisningens fokus från grammatik, struktur och lärobokens teman till det talade språket genom multimodala och språkövergripande arbetssätt, baserade på den verklighet barnen känner igen, t.ex. genom fenomenbaserat lärande. Modeller byggs upp bestående av närstudier, nätbaserade studier och användning av såväl humanoid robotteknik (AI) som virtuella miljöer med hjälp av 3D (VR).

Projekttid: 11.6.2018-31.12.2019
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen


RIBS - Rolling Images in Business Startups 2015-2018

Rolling Images in Business Startups (RIBS) projektet introducerade ungdomar i åldern 12-18 till entreprenörskap, kreativitet och mediakunskap. Projektet arrangerade kurser och workshops med olika teman, internationella läger och utbytesbesök för ungdomarna. Ungdomarna fick också pröva på att arbeta i gränsöverskridande team. Temat film och kreativitet var en röd tråd inom all verksamhet inom projektet. Projektet finansierades av Central Baltic programmet år 2015-2018.

Final report 

Videos