Länkstig

Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar och vägbidrag

 

En enskild väg är en väg som löper på enskild mark och som någon annan fastighet har vägrätt till. En enskild väg kan förvaltas av ett väglag. Man kan bli användare av väglagets väg genom att kontakta väglaget direkt. Rätt att använda väglagets väg syns inte på fastighetsregisterutdraget.

Här kommer du till lantmäteriverkets sidor.

Information i väglagsfrågor:

För alla:
Suomen Tieyhdistys, vardagar 9 - 18,  tfn 0200 345 20 . Samtalet kostar 0,92 euro/min + lsa.

För medlemmar:
Simo Takalammi, 040 730 9266 eller simo.takalammi@tieyhdistys.fi 

Här kommer du till kontaktuppgifterna till alla vägdisponenter. 

Här hittar du information i väglagsfrågor.
 

Vägbidrag

Ansökningstiden för att söka om kommunalt vägunderhållsbidrag för väglagsvägar är fram till 31.8.2023. Ansökan jämte handlingar lämnas in elektroniskt.Ansökningstiden har löpt ut.  

Bidragsansökningar som lämnas in på annat sätt eller efter att tiden för ansökningar gått ut, behandlas inte. 

Vägunderhållsbidrag under 200 € betalas inte ut
.

Principer och villkor för utbetalning av vägunderhållsbidrag till väglagsvägar:

1. Bidrag beviljas till enskilda vägar med minst en person permanent bosatt vid vägen.
2. Bidraget fördelas i proportion till väglagets godkända underhållskostnader, dock max 50%, eller vad som stadens vägunderhållsbidragsmedel medger.
3. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år. (Lagen om enskilda vägar 60 §).
4. Väglaget skall uppbära vägavgifter av vägdelägarna.
5. Vägar som får vägunderhållsbidrag får inte stängas eller begränsas av annat skäl än för tung trafik under tjällossningsperiod eller vid vägombyggnad. Vägar där trafiken begränsas av bom eller med trafikmärken (privat väg, motorfordonstrafik förbjuden, endast tomttrafik tillåten eller motsvarande trafikmärken) erhåller inte vägunderhållsbidrag.

Allmänna villkor

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera staden eller andra aktörer vägavgift.

Väglag som erhåller vägunderhållsbidrag förbinder sig att följa räddningsverkets minimidirektiv för räddningsvägar. Vägen skall ha en fribredd på 3,5 meter och frihöjd på 4,3 meter, d.v.s. fri från grenar och annat överhäng. Vägen skall hålla för minst 32 ton och ett axeltryck på 11 ton. Därtill skall radien på innerkurvor vara 5,5 meter och 12,5 meter för ytterkurvor. Vägen skall hållas i sakenligt skick och hållas framkomlig (plogning och sandning vintertid) under hela året. Direktivet kan också tillämpas för övriga service- och varutransporter

Bilagor

Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll, samt för varje år uppgjort bokslut där underhållskostnaderna och intäkterna framgår och en redogörelse över granskningens resultat eller revisionsberättelse, alternativt av årsstämman godkänt bokslut (där underhållskostnaderna är uträknade) för föregående år. I ansökan skall även anges den officiella längden på den enskilda vägen.

Här hittar du Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänsters protokollsutdrag 8.3.2023 § 13 om beviljandet av bidrag till enskilda vägar och väglagsfärjor 2023.

Dataskyddsbeskrivning vägbidragsansökan