Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Naturinventering i Ljusudda

Planläggningsenheten vid Pargas stad utför inventering av naturvärden i nordvästra Ljusudda under våren 2020. Naturinventerare Charlotta Berlin besöker området den 22–23 april, den 23 maj och ett par gånger i juni. Hennes uppgift är att kartlägga växtlighet, djurarter och naturtyper. Informationen utgör en del av bakgrundsmaterialet för Pargas stads detaljplanläggningsarbete. Inventering av fladdermöss innebär att hon rör sig i området ännu vid skymningen.

För närmare information gällande inventeringen eller den pågående detaljplanen kontakta planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tel. 044-358 5894 eller per e-post: turkka.michelsson@pargas.fi


Skötsel- och användningsplan för Långviken

Pargas stad har utarbetat en skötsel- och användningsplan för Långvikens Natura 2000-område i Korpo. Långviken är en fem kilometer lång, smal och grund vik i Korpo. Ett tröskelområde under vattenytan skiljer viken från annat havsområde. Området anslöts till nätverket Natura 2000 år 2013.

Långvikens skötsel- och användningsplan
Bilaga 1 Biotan
Bilaga 2 Kartor A3


Pargas vindkraftsutredning

Vindkraftsutredning för Pargas stad definierar vilka områden som kan tänkas vara lämpliga för utnyttjande av vindkraft men även att visa vilka områden som inte lämpar sig för vindkraft. Den här vindkraftsutredningen är inte juridiskt bindande och är därmed inte i sig själv tillräcklig för att påvisa lämpligheten för vindkraftsproduktion. Vindkraftsutredningen fungerar som riktlinje och bakgrundsmaterial för kommunens tjänstemän i deras arbete med planläggning och lovprocesser kring vindkraft. Den färdiga vindkraftsutredningen finns att se här nedan i pdf-format.

Vindkraftsutredning för Pargas

Utrednings områdena för vindkraftsproduktion