Sommarjobbsedel

Sommarjobbsedel

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2002-2004 till sommarjobb för minst två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Så söker unga om sommarjobbssedel:

 1. Fyll i ansökan på www.kuntarekry.fi, 
 2. Sista ansökningsdag är 2.3.2020 kl. 15
 3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 6.3.2020
 4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle.
 5. Infotillfället är obligatoriskt. Kan man inte delta av någon orsak bör man vara i kontakt med Aktiva. Uteblir man från infotillfället utan orsak så ges sedeln automatiskt till följande i kön.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln:

 1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 2002-2004.
 2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening.  Ett hushåll, en privat person eller en stad /  kommun kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem (till familjemedlem räknas föräldrar och mor/farföräldrar samt syskon) till företagets ägare.
 4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för minst två veckor.
 5. De ungdomar som anställs av staden genom utlottning kan inte anställas med sommarjobbssedeln.
 6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbssedel deltar i ett obligatoriskt infotillfälle. Blir man borta från detta så ges sommarjobbssedeln till följande på väntelistan.
 7. Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan person

Hur använder den unga sommarjobbssedeln?

 1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Ungdomsverkstaden Aktiva enligt kallelsen. Datum meddelas i kallelsen.
 2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under infotillfället
 3. Vid behov hjälper Aktiva Jenni och Martina i jobbsökandet.

Arbetsgivarens roll:

 1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor och den dagliga arbetstiden minst 6 timmar (10 dagar = 60 timmar) och bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor. Man kan t.ex. sprida ut arbetsdagarna till en längre period, t.ex. så att man jobbar 60 timmar under en period på en månad.
 3. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2020.
 4. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till Aktiva senast 31.8.2020
 5. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast 31.10.2020. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.
 6. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Oksanen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas