Länkstig

Byggande

Byggande

Byggnadstillsynens instruktioner under coronatiden

 

•   Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand. Vi 
     träffar dig gärna på byggplatsen.
•   Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
•   Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
     Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret
     040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
•   Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten eService. Pappersdokument        kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
•   Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
•   Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
•   För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

•    Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
•    Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig 
      och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit
      utomlands på senaste tiden.
•    Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna
      bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
•    Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa
      upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
      Ritningarna får även vara i elektronisk form.

 

Aktuellt

17.05.2022

Sommarinfo 2022


Byggandet och behandlingen av olika ansökningar är fortsatt aktiva i vår skärgårds stad. 
Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Vi behandlar lov och tillstånd och förrättar syner, men på grund av semestrar kan det dröja längre. Vänligen boka din syn i god tid!
Kundtjänsten är öppen kl. 9–15 (fredagar kl. 9–14) och vi ringer upp dig, ifall ingen svarar eller linjen är upptagen. Våra inspektörer nås bäst kl. 8–9 på morgonen. Du kan be en inspektör ringa upp dig via vår kundtjänst eller webbtjänsten på stadens webbplats. 
Vi svarar på e-post så snabbt som möjligt, men tyvärr bildas även där svarsköer, så var beredd på att vänta i några dagar. Vi strävar alltid efter att svara inom en vecka, men om du inte får svar lönar det sig att be oss kontakta dig via vår kundtjänst.


Vi gör arkivsökningar på sommaren och behandlingstiden varierar mellan en och fyra veckor.
•   Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand. Vi träffar dig gärna på byggplatsen.
•  Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
•  Du kan boka en telefontid via tidsbokningstjänsten på stadens webbplats. Du kan boka syner per e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret 040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar kl. 9–14).    
•   Ansökningar och anmälningar lämnas in via tjänsten ePermit. 
•   Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
•   Besluten anslås också på stadens webbplats på måndagar.
•   För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.
Syner
•    Syner förrättas utomhus och på byggarbetsplatser.
•    Inspektörerna förrättar syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånd. Vänligen flytta din tid för syn om du är sjuk, har blivit exponerad eller är i karantän.
•    Vid synen ska den ansvariga arbetsledaren och en representant för byggherren närvara.
•    Det är viktigt att planerna lämnats in via tjänsten ePermit en vecka innan synen förrättas och att pappersversionerna lämnats in hos byggnadstillsynen. 

 

Tack för ditt samarbete!

 

23.03.2022

Anlägga inkvarteringslokal

Anlägga inkvarteringslokal- anvisning

Denna anvisning gäller planering av inkvarteringslokaler. Anvisningen kan tillämpas både i planering av ny verksamhet och i ändringar av befintliga lokaler. Anvisningen kan användas av verksamhetsutövare, lokalplanerare och byggare.

Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar att byggnader används i enlighet med bygglovet och fastställer högsta tillåtna antal personer som får vistas samtidigt i möteslokaler. En fastighet/tomt som ska användas för en inkvarteringsbyggnad ska vara planerad för det ändamålet (planlagd). Byggande av en byggnad som ska användas för inkvartering styrs av flera olika bestämmelser. De tekniska kraven är olika än i bestämmelser för byggande av bostadshus eller fritidsbostäder.

Att gäster inkvarteras i ett privat hem utöver den egna familjen gör inte byggnaden till en inkvarteringslokal. Fastighetsägaren svarar för byggnadens säkerhet och hälsosamhet även i detta fall.

Räddningsmyndighetens uppgift är att förebygga olyckor (speciellt bränder). För att förebygga olyckor samarbetar räddningsväsendet med andra myndigheter och sammanslutningar och invånare i området.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, alltså hotell, vandrarhem, motell, bostadshotell, lantgårdsturism, friluftsstugor, pensionat, semesteranläggningar, frukostpension, yrkesmässigt tillhandahållande av fritidsbostäder, campingplatser, internat, natthärbärgen, förläggningar och övrig yrkesmässig inkvarteringsverksamhet.

Till anmälningspliktig verksamhet enligt hälsoskyddslagen räknas även offentliga inkvarteringslokaler vars verksamhet inte strävar efter ekonomisk nytta, till exempel ett natthärbärge inom en välgörenhetsverksamhet. Verksamhetens natur och omfattning ska beaktas i planeringen.


18.02.2022

Publiceringen av lov- och tillståndshandlingar från Lupapiste till ePermit har påbörjats. 
Du kommer att få ett e-postmeddelande när ditt lov eller tillstånd har publicerats i tjänsten. I meddelandet finns en anvisning om hur du kan se lovet eller tillståndet. 

Anvisning för att visa lov och tillstånd i e-tjänsten ePermit
1.    Logga in på tjänsten.
Om du inte ännu har ett användarnamn, gå till Skapa ett nytt användarnamn.
2.    Klicka på Visa alla för att visa alla lov och tillstånd som du är delaktig i.
3.    Genomför en stark autentisering med dina bankkoder.
4.    Om du behöver lägga till ansvarspersoner (till exempel ansvarig arbetsledare) kan du göra det i fliken Ansvarspersoner.
Fyll i ansvarspersonens namn och e-postadress och spara. Ansvarspersonen ska dessutom fylla i adress, personbeteckning och telefonnummer. Välj Elektronisk bekräftelse av ansvarsperson och skicka begäran om bekräftelse.
Den berörda ansvarspersonen får meddelande per e-post om att hen lagts till i projektet och efter detta ska hen via länken i e-postmeddelandet bekräfta sitt deltagande i projektet i rollen i fråga (detta ersätter anmälan av ansvarsperson på pappersblankett).
5.    Lägg till behövliga specialbeskrivningar i pdf-format i fliken Specialbeskrivningar.  
Bilagorna namnges t.ex. RAK sektionsritning av grunden 1, RAK sektionsritning av grunden 2 och alla bilagor ska ha ett eget namn. Du kan också lägga till den permanenta byggnadsbeteckningen i namnet.
Namngivningen görs inte i beskrivningsfältet. I beskrivningsfältet beskrivs innehållet av bilagan.
OBS! De specialbeskrivningar som redan lagts i Lupapiste syns i fliken Beslut.
6.    Inspektionsprotokoll, som de ansvariga arbetsledarna fyller i,  finns i fliken Inspektioner. Vi rekommenderar att du använder denna flik i stället för pappersblanketter.
Kom ihåg att direkt välja alla underlag för inspektionsprotokoll som behövs i byggprojektet!
I inspektionsprotokollet kan du även lägga till dokument som hänför sig till inspektionen, t.ex. fotografier.
7.    Ge vid behov användarrättigheter åt andra personer. Användarrättigheter (rätt att läsa eller göra ändringar) ges på basis av användarnamnet.
Kom ihåg att be experter om användarnamn innan du ger dem rätt att läsa eller göra ändringar!


21.01.2021

Hej!

Tisdagen den 1 februari uppdateras Trimble-programmen till version 21.1.
Uppdateringen berör Locus Desktop & Cloud, WebMap och WebInfo. Programmen kommer vara ur bruk under uppdateringen som sker mellan kl. 8.00-12.00.
Uppdateringen betyder också korta avbrott i både karttjänsten på hemsidan och byggnadstillsynens eService.
Programmen ska fungera normalt igen senast samma dag kl. 13, jag meddelar om det sker ändringar i detta


 

14.01.2021

Lupapiste tas ur bruk!

Det är inte möjligt att lägga till filer eller planer från och med 15.2.2022.

Befintliga filer överförs till byggnadstillsynens bakgrundssystem. Ifall projektet är halvfärdigt, kan behandlingen av projektet fortsättas i tjänsten ePermit. På begäran av sökanden eller planeraren publiceras projektet i den nya tjänsten. Länk till tjänsten: https://karta.pargas.fi/ePermit/sv/. Anvisningar för dess användning finns i tjänsten eller på webbplatsen Gör en ansökan - Pargas - Pargas -portal.
 


02.12.2021

Jul-info

Byggnadstillsynenskontor är stängda under tiden 27 - 31.12.2021.
Sista beslutsdagen är 17.12.2021. 

Vid brådskande ärendenkan man lämna ringbud till byggnadstillsynens e-post.
Fridfull juletid och Gott Nytt år 2022!

Önskar
Byggnadstillsynen


8.10.2021

Den nya e-tjänsten har öppnats!

 

Du kommer till programmet via eService.


Välkommen till användarutbildning av programmet på onsdagen 24.11.2021 kl.8-11  i fullmäktigesalen i stadshuset eller på Teams.

Utbildningen riktar sig till yrkespersoner inom branschen, men alla är välkomna att delta.Utbildningen går på två språk och personal från byggnadstillsynen är på plats.

Program:
Morgonkaffe kl. 8.00, inloggning på mötet. 
Utbildning kl. 8.30–11.00

Vänligen anmäl dig till utbildningen senast  den 22.11.2021 för att för att vi ska kunna reservera tillräckligt med kaffe.

 

Det går inte längre att söka nya lov och tillstånd på Lupapiste efter 1.11.2021.

Vänligen anhängiggör halvfärdiga projekt genom att lämna in din lov- eller tillståndsansökan före detta datum eller gör ansökan i den nya tjänsten.

Beslut som gäller de bygglov som sökts via Lupapiste fattas till och med 17.12.2021 Efter detta flyttas alla lov och tillstånd till tjänsten eService.

 


 

01.10.2021 

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt 
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning. 
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (registret för digitalisering och befolkningsdata, skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister). 
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen. 

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas. Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter. Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier. 
Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut. 

Som fastighetsägare gör så här:
1.    Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)

2.    Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov beviljade av byggnadstillsynen. 

Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd. 
Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
-    Välj Suomi.fi
-    Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
-    Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
-    Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
-    Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
-    Skicka meddelandet
-    För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.

Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i Lupapiste.fi-tjänsten. Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post eller på
telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.
Du kan kontrollera aktuell data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten för fastighetsuppgifter