Länkstig

Byggande

Byggande

 

Aktuellt


08.10.2021

Den nya e-tjänsten har öppnats!

 

Du kommer till programmet via eService.


Välkommen till användarutbildning av programmet på onsdagen 24.11.2021 kl.8-11  i fullmäktigesalen i stadshuset eller på Teams.

Utbildningen riktar sig till yrkespersoner inom branschen, men alla är välkomna att delta.Utbildningen går på två språk och personal från byggnadstillsynen är på plats.

Program:
Morgonkaffe kl. 8.00, inloggning på mötet. 
Utbildning kl. 8.30–11.00

Vänligen anmäl dig till utbildningen senast  den 22.11.2021 för att för att vi ska kunna reservera tillräckligt med kaffe.

 

Det går inte längre att söka nya lov och tillstånd på Lupapiste efter 1.11.2021.

Vänligen anhängiggör halvfärdiga projekt genom att lämna in din lov- eller tillståndsansökan före detta datum eller gör ansökan i den nya tjänsten.

Beslut som gäller de bygglov som sökts via Lupapiste fattas till och med 17.12.2021 Efter detta flyttas alla lov och tillstånd till tjänsten eService.

 


 

01.10.2021 

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt 
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning. 
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (registret för digitalisering och befolkningsdata, skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister). 
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen. 

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas. Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter. Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier. 
Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut. 

Som fastighetsägare gör så här:
1.    Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)

2.    Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov beviljade av byggnadstillsynen. 

Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd. 
Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
-    Välj Suomi.fi
-    Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
-    Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
-    Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
-    Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
-    Skicka meddelandet
-    För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.

Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i Lupapiste.fi-tjänsten. Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post eller på
telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.
Du kan kontrollera aktuell data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten för fastighetsuppgifter

 


Verksamheten from 08.10.2020 ->
 

Byggnadstillsynens instruktioner under coronatiden

•   Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand. Vi 
     träffar dig gärna på byggplatsen.
•   Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
•   Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
     Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret
     040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
•   Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Pappersdokument        kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets          entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
•   Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
•   Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
•   För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

•    Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
•    Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig 
      och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit
      utomlands på senaste tiden.
•    Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna
      bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
•    Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa
      upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
      Ritningarna får även vara i elektronisk form.

Vi använder ansiktsskydd, gör det du också!