Länkstig

Hälsosamt boende

Hälsosamt boende

 

Bostäder och andra utrymmen inomhus skall beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet.

Övervakningen av de sanitära förhållandena i bostäder och andra vistelseutrymmen såsom skolor och daghem ankommer på kommunens hälsoskyddsmyndighet. Om en invånare i sin bostad lider av buller, köld, lukt el.dyl. eller misstänker att bostaden har fukt- eller mögelskada, skall man först kontakta fastighetsägaren eller dennas företrädare (bostadsbolagets disponent, styrelsens ordförande, hyresvärden), som är skyldig att utreda orsaken till problemet och rätta till olägenheterna. Det är exempelvis skäl att reparera fuktskador omedelbart för att inte olägenheter för hälsan skall uppkomma. Invånaren bör också fästa uppmärksamhet vid att man inte själv genom sitt beteende försämrar inneluftens kvalitet.

Om inte ägaren till bostaden trots uppmaning vidtar nödvändiga utrednings- och reparationsåtgärder kan invånaren kontakta hälsoinspektören (Lundo kommun, Miljöhälsovårdstjänster). Granskningen görs så fort som möjligt. Hälsoinspektören granskar om bostaden medför i hälsoskyddslagen avsedd sanitär olägenhet (finns där t.ex. mögellukt, synligt mögel eller mögel som kan konstateras genom prov, är där för kallt, är det för bullrigt). Om sanitär olägenhet konstateras uppmanas fastighetsägaren att utreda orsak och omfattning, eliminera orsaken samt att reparera konstruktionerna. Om uppmaningen inte följs kan miljöhälsovårdsnämnden i Lundo ge en reparationsanmodan.
 

Miljöhälsovård (Lundo)

Sisäilmayhdistys (endast på finska)

Strålsäkerhetscentralen - link till radon