Länkstig

Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifter

Kommunen har möjlighet att inom sitt område fastställa sådana allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena. Pargas stads miljöskyddsföreskrifter är godkända av stadsfullmäktige 13.2.2018. I föreskrifterna finns bestämmelser angående vattenskydd och avledning av avloppsvatten, djurhållning och gödselhantering, luftvård, bullerbekämpning samt avfall och kemikalier.

Pargas stads miljöskyddsföreskrifter

Klassificerade grundvattenområden (bilaga 1)

Sötvattenbassängens tillrinningsområde (bilaga 2)

 

Frågorna i anknytning till avfallshantering regleras genom avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland.