Adresser

Adresser

Staden ger adresser i första hand till sådana fastigheter och byggnader som utgör byggplatser. Vid behov kan adresser också ges t.ex. till badstränder eller förbindelsefartygsbryggor. Kommunen meddelar nya och ändrade adresser till befolkningsdatasystemet, posten och lantmäteribyrån, vars uppgifter nödcentralen använder för att uppdatera sitt material.


Områden med detaljplan

 

Namnen på gator på detaljplanerade områden fastställs i detaljplanen. Numreringen är löpande så att udda nummer är på högra sidan av gatan och jämna nummer på vänstra sidan. Fastigheterna ges ett adressnummer senast i det skede då byggandet inleds i området. 

 

 


Glesbygdsområden

 

Namnen på glesbygden fastställs av bygg- och miljönämnden.  Adressnumret bestäms utgående från fastighetens (anslutningens) avstånd från vägens början i meter dividerat med 10 så att de udda numren är på högra sidan och de jämna numren på vänstra sidan av vägen. Nya byggplatser ges ett adressnummer efter att bygglov har beviljats i samband med att byggplatsen märks ut. 

 

 

Nummerskyltar

Fastighetsägaren/-innehavaren ska sätta upp en nummerskylt på varje bebyggd fastighet/byggplats. På nummerskylten ska adressnumret anges med svart färg på vitt botten, nummerhöjden ska vara minst 10 cm och skylthöjden 15 cm. Nummerskylten placeras i första hand på byggnadens vägg på ett sådant ställe som syns väl från vägen. Om byggnaden ligger på över 40 m avstånd från vägen kan skylten också utplaceras vid porten, i en stolpe, vid postlådan, på staketet eller motsvarande.  Om man använder en separat stolpe rekommenderas att nummerskylten placeras på cirka 150 cm höjd. Numren kan också fästas på en kubformad dörrlampa. På glesbygden sätter staden upp en nummerskylt vid sådana anslutningar som leder till två eller flera fastigheter. Även då ska fastighetsägaren/-innehavaren sätta upp en nummerskylt på den egna fastigheten.
Det är en fördel att ha en nummerskylt uppsatt på fastigheten. Posten hittar lättare fram till en adress som har märkts ut tydligt och detsamma gäller även för utryckningsfordon och taxi.  

 

Problem med navigatorer

Det kommer ofta förfrågningar till staden om varför navigatorerna inte hittar fram eller leder till fel plats. Det är emellertid inte kommunens uppgift att uppdatera kartmaterialet för navigatorerna utan för uppdateringen ansvarar den som tillhandahåller servicen och naturligtvis också navigatorns ägare.  

Det finns olika leverantörer som förmedlar uppgifter till navigatorer och materialet uppdateras på olika sätt. En del använder sig av lantmäteriverkets material (som kommunerna regelbundet uppdaterar) medan andra leverantörerna samlar in informationen själva. Adressuppgifterna i navigatorerna kan vara flera år gamla och de kan till och med innehålla direkta fel.  Eventuella brister bör man meddela direkt till den som levererat kartmaterialet. 

Uppdaterade och rätta uppgifter hittar du på stadens egen karttjänst.
Kommunens adressystem innehåller anvisningar och rekommendationer.
 


Kontaktuppgifter

Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
Mätchef Kim Vahtera, tfn 050 536 5556
GIS-planerare Tarja Mäntyniemi, tfn 040 488 5911


förnamn.efternamn(at)pargas.fi