Länkstig

Fastighetsforrattningar

FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR

Markanvändnings-enheten sköter fastighetsbildningen inom detaljplanerat område
(styckning av tomter och allmänna områden, servitut, ägobyten osv.).
Fastighetsbildning utanför detaljplaneområde hör till Egentliga Finlands lantmäteribyrå.


Via kartor@pargas.fi får du tidsenliga uppgifter om fastigheter, bl.a  lagfartsbevis (ägoförhållande), fastighetsregisterutdrag (information om fastigheten) och gravationsbevis (inteckningar).


Tomtindelning

När detaljplanen vunnit laga kraft indelas kvarteren i tomter genom en tomtindelning
som uppgörs av mätningsbyrån. Alla berörda markägare hörs.
En gällande tomtindelning kan under vissa förutsättningar ändras på begäran av markägarna.
 

Styckning av tomt

På detaljplanerade områden bildas byggnadsplatser genom styckningsförrättningar, efter att tomtindelningen är godkänd. Styckningen kan ansökas skriftligen av tomtens ägare.


Servitutsförrättning

Ett servitut är en bestående rätt för en tomt att nyttja en annan tomt på angivet sätt. Servitutet förblir i kraft även om tomterna byter ägare.
Vanliga servitut är rätt till väg och rätt att dra VA-ledningar. Servitutet stiftas på skriftlig anhållan av ägaren vid styckningen eller separat servitutsförrättning.


Styckning av allmänt område

Ett område som i en detaljplan är allmänt område, t.ex. gata eller park, avskiljs från fastigheten till staden vid en styckning av allmänt område. Om förrättningen gäller ett område som staden inte äger från förut och som i den första detaljplanen över området betecknats som gata, övergår området vid förrättningen i stadens ägo.


Fastighetsbestämning (rågång)

Om ett råmärke har försvunnit eller om det råder oenighet eller oklarhet om var gränsen går, kan rågång utföras.


Ansök om lantmäteriförrättning

Förrättningskostnader

Ansök om inköp av tilläggsområde till tomt


Kontaktuppgifter

Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
Lantmäterisekreterare Anette Jalonen, tfn 040 488 5905


förnamn.efternamn(at)pargas.fi