Dagvatten

Dagvatten

Dagvattenavgift


Vad är det fråga om?

Enligt 13 a kapitlet i markanvändnings- och bygglagen ansvarar kommunen för att ordna dagvattenhanteringen i detaljplaneområden. Stadsfullmäktige har fastställt detta genom sitt beslut 28.8.2017 § 92. Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut offentligrättslig dagvattenavgift av fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem. Verkningsområdet för dagvatten kan jämställas med stadens detaljplaneområde.

Vad är dagvatten?

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som avleds från markytan, byggnaders tak eller andra motsvarande ytor samt byggnaders dräneringsvatten. Mål när det gäller dagvattenhantering är att planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter, varvid hänsyn också tas till långsiktiga förändringar i klimatet, och bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp. Kommunens dagvattensystem består av dagvattenavlopp, öppna diken, infiltrering och fördröjning av dagvatten samt behandling av dagvatten.

Varför tas dagvattenavgift ut?

Kommunen kan ta ut dagvattenavgift för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen. Avgiften används för att planera, bygga och underhålla dagvattensystemen. 

Vem berörs av dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften tas ut av den som på årets första dag äger fastigheten eller besitter stadens tomt med stöd av ett långvarigt arrendeavtal på tio år eller längre inom verkningsområdet för dagvattensystemet. Fastigheten behöver inte vara ansluten till kommunens dagvattensystem för att dagvattenavgiften ska kunna tas ut, utan det räcker att fastigheten är belägen på verkningsområdet för dagvattensystemet.

Hur stor är dagvattenavgiften?

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslutar om dagvattenavgiftens storlek. Avgiftens storlek bestäms utifrån en klassificering enligt fastighetens användningsändamål.  Dagvattenavgiften består av en grundavgift och en klasskoefficient enligt följande:

Här hittar du taxan för Dagvattenavgiften 2022

Stadsfullmäktige § 157 7.12.2021 godkände dagvattentaxan för 2022.

Hur faktureras dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften faktureras en gång om året för hela det innevarande kalenderåret. Faktureringen sker utifrån de uppgifter som finns i fastighetsregistret på årets första dag.

Befrielse från dagvattenavgiften?

Det är inte möjligt att ansöka om befrielse från betalning av kommunens offentligrättsliga dagvattenavgift, eftersom avgiftsgrunden inte är en anslutning till kommunens dagvattensystem utan kommunens beslut om ett område som dess dagvattensystem betjänar. 

Dagvattens verkningsområde

Kartorna på verkningsområden:

Pargas
Nagu
Korpo
Houtskär


Frågor gällande dagvatten?

Du kan vara i kontakt per e-post dagvatten@pargas.fi