Avgifter och understöd

Avgifter och understöd

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken

Klientavgifterna bestäms enligt lagen och Pargas stads beslut.

Hur bestäms avgiften

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek, inkomster och avtalet om småbarnspedagogik.

I avtalet fastställs de veckodagar och klockslag då barnet deltar i småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Avtalet om småbarnspedagogik gäller tillsvidare, men minst fyra månader. Ifall förverkligade timmar överskrids diskuteras ändring av avtal om småbarnspedagogik.

Oregelbundna vårdtider för ett barn ska meddelas minst två veckor i förväg. Vårdtiderna kan vara oregelbundna på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier.

All form av frånvaro ska överenskommas på förhand!

Om du inte godkänner högsta avgiften i ansökan, ska du lämna in en inkomstutredning till kansliet för småbarnspedagogik senast vid utgången av den månad barnet börjar inom småbarnspedagogiken.

Blankett: Inkomstutredning.pdf 

 

Justering av avgift

Avgiften gäller tillsvidare. Avgiften för småbarnspedagogiken ska justeras när:

 1. familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt (10 %)
 2. det sker ändringar i familjeförhållandena (t.ex. ett barn föds, skilsmässa, ny maka/ make, ny sambo, syskon blir myndigt)
 3. den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras eller
 4. avgiften visar sig vara felaktig

                                                                                                                                            
Om familjens totala inkomster minskar under året (minst 10 %),  ska det så fort som möjligt meddelas till kommunen. Då rättas avgiften vid ingången av följande månad, dock inte retroaktivt. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att ge korrekta uppgifter.

Om familjens totala inkomster har ökat under året kan avgiften rättas retroaktivt, högst ett år bakåt.

Om kommunen har räknat fel utgående från de uppgifter man har fått, rättas avgiften retroaktivt.

Om vårdnadshavarna inte har uppgett familjens alla inkomster då småbarnspedagogiken börjar, uppbärs maximal avgift.

Avgiften avrundas till det närmaste jämna eurobeloppet.

Familjens storlek

Då avgiften bestäms betraktas som familjens medlemmar alla personer som bor i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster som ligger till grund för avgiften

Då avgiften bestäms räknas som familjens inkomster skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster. Även skattefria inkomster för barnet, vårdnadshavarna samt för personer som lever i samma hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. Avgifterna och inkomstgränserna är indexbundna och de justeras vartannat år. 

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den familjs inkomster var barnet är skrivet. Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de båda kommunerna.

Om familjen inte lämnar in en utredning över inkomsterna, debiteras det högsta beloppet.

Högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid och syskonrabatt 

Den högsta månadsavgiften för familjens yngsta barn som deltar i småbarnspedagogik på heltid  är 288 € per månad. Avgiften för det andra barnet som deltar i småbarnspedagogik på heltid är högst 50 % av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 144 €. För varje följande barn är avgiften högst 20 % av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 58 €. Den lägsta månadsavgiften som debiteras är 27 €.

Avgiftsprocenter och inkomstgränser  

Följande inkomstgränser tillämpas då avgiften ska bestämmas:

Familjens storlek Minimi-inkomstgräns
(bruttoink.)€/mån      
Avgiftsprocent      Bruttoinkomst för
högsta avgift €/mån
2 2136  10,7 4828 
3 2756  10,7 5448 
4 3129  10,7 5821 
5 3502  10,7 6194 
6 3874  10,7 6566 

  
Ett exempel på hur avgiften bestäms: Familjen består av 2 vuxna och 1 barn. Familjens bruttoinkomster är 3400 €/mån. Antalet familjemedlemmar är 3, vilket innebär att man drar av 2756 € från bruttoinkomsterna (3400 € - 2756 € = 644 €). Avgiften är 10,7 % av 644 €, dvs. 69 €/mån.

Om familjen består av fler än 6 personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 144 € för varje minderårigt barn i familjen.

 

Avgifter för småbarnspedagogik på heltid och deltid

Småbarnspedagogik på heltid, minst 35 timmar per vecka; småbarnspedagogik på deltid, under 35 timmar per vecka.

Tiden för småbarnspedagogik baserar sig på de tider som familjen meddelat i avtalet om behovet av småbarnspedagogik.

Tiden för småbarnspedagogik/vecka
(reserverade timmar i genomsnitt/vecka)
Avgift
1. Högst 20 h el. högst 86 h/mån 50 % av heltidsavgiften
2.  Över 20 h, högst 25 h eller högst 107 h/mån 65 % av heltidsavgiften
3. Över 25 h, under 35 h eller högst 150 h/mån 80 % av heltidsavgiften
4. Minst 35 h eller över 150 h/mån   100 %
5. Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik, högst 5 dagar/mån, deltagandet kan inte vara kontinuerligt. Sporadiskt behov, kan inte fortgå flera månader i sträck. 27 €/ gång
6. Annan småbarnspedagogik, park- el. klubbverksamhet 3 €/gång för det första barnet och för syskon 2€/gång. I sällskap med vuxen är verksamheten gratis

 

Avgifter för småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning

Det ordnas fyra timmar avgiftsfri förskoleundervisning per dag under läsåret. Om barnet utöver förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik, bestäms avgiften enligt behovet. Under skollov ordnas ingen förskoleundervisning. Avgiften för småbarnspedagogik för ett barn som deltar i förskoleundervisning ändras inte under höstlov, jullov och sportlov. Avgiften för småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning debiteras från 1.8 till 31.5.

Barn som omfattas av förlängd läroplikt på 11 år

Om barnet omfattas av den förlängda läroplikten på 11 år är barnet berättigat till avgiftsfri förskoleundervisning det år barnet fyller fem år. En förutsättning för avgiftsfrihet är att det har fattats ett beslut om att barnet omfattas av den förlängda läroplikten.

För barn vars skolstart skjutits upp debiteras ingen avgift.

Debitering av avgift under frånvarotid

Avgiften debiteras också för den tid barnet är tillfälligt frånvarande från småbarnspedagogik.

 • Om ett barn på grund av sjukdom är frånvarande en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad, debiteras hälften av månadsavgiften
 • När frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermånad debiteras ingen avgift. Då måste ett läkarintyg uppvisas.
 • Om barnet är frånvarande av någon annan orsak hela kalendermånaden, debiteras hälften av månadsavgiften.

Avgift debiteras inte under de dagar barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Faderskapspenningsperiod

Ett barn för vilket det betalas ut faderskapspenning har inte rätt att använda en dagvårdsplats under faderskapspenningsperioden. Rätten till vårdplats kvarstår dock efter faderskapspenningsperioden. För faderskapspenningsperioden debiteras ingen avgift. Frånvaron ska meddelas skriftligt till kansliet för småbarnspedagogik och till vårdplatsen senast två veckor innan frånvaron planeras börja. Till anmälan ska alltid bifogas FPA:s beslut om faderskapspenningsperioden. Avgiftsfriheten gäller bara det barn för vilket vårdnadshavaren får den faderskapspenning som betalas utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Avgiftsfriheten gäller inte barnets eventuella syskon i dagvård.

Avgiftsfri juli

Avgiften debiteras för 11 kalendermånader under verksamhetsåret. Följande juli är avgiftsfri för de barn som börjat i småbarnspedagogik senast den 31.8. Avgift debiteras också för juli, om barnet har börjat i småbarnspedagogik den 1.9 eller senare.

Avgiftskompensationer

Om ett barn är frånvarande under sommaren från småbarnspedagogiken tre kalendermånader i sträck (juni, juli och augusti) eller två kalendermånader i sträck (juni-juli, juli-augusti), debiteras ingen avgift för denna tid. Förutsättningen för denna avgiftsfrihet är att frånvaron har meddelats skriftligt senast den 30.4.

Om ett barn har börjat i småbarnspedagogiken efter den 30.4, har barnet rätt till avgiftsfria sommarmånader om frånvaron meddelas skriftligt inom två veckor från den dag barnet började i småbarnspedagogik.

Barnets plats inom den kommunala småbarnspedagogiken kvarstår under sommarens avgiftsfrihet, vilket betyder att familjen inte kan få barnvårdsstöd under denna tid.

Om barnet är borta från småbarnspedagogiken minst två hela kalenderveckor i sträck under veckorna 51, 52 och 1, debiteras ingen avgift för vardagarna under denna tid. Förutsättningen för denna avgiftsfrihet är att frånvaron har meddelats skriftligt senast 15.11.

Om platsen för småbarnspedagogik inte kan utnyttjas på grund av personalens utbildnings- eller utvecklingsdagar och familjen ordnar barnets vård själv, får familjen nedsättning i månadsavgiften för nämnda dagar.

Avgift för oannullerad plats

Om barnets vårdnadshavare inte har annullerat en beviljad plats skriftligt före startdatumet i kommunens beslut, debiteras hälften av månadsavgiften.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester, men inte heller behöver platsen och inte annullerar den skriftligt senast en vecka före semestern börjar, debiteras hälften av månadsavgiften. Fastän familjens inkomster är så låga att ingen månadsavgift bestämts för barnet, kan det dock för en plats inom småbarnspedagogiken som inte använts debiteras hälften av lägsta avgiften (27 €) enligt 7 § i lagen om klientavgifter.

Faktureringen av avgifter inom småbarnspedagogik

Faktureringen sker enligt avgiftsbeslutet. Debiteringen inleds från det datum som märkts ut i beslutet om småbarnspedagogik. Om barnet börjar eller slutar mitt i en kalendermånad, debiteras avgiften enligt de dagar barnet varit närvarande (månadsavgiften delas med 20 och denna avgift multipliceras med antalet vårddagar). Faktureringen sker per kalendermånad i efterskott så att exempelvis augusti månad förfaller till betalning i slutet av september. För obetald faktura uppbärs dröjsmålsränta.

Avslutandet av vårdförhållandet

Dagvårdsplatsen bör sägas upp skriftligt genom att fylla i blanketten två veckor innan vården avslutas.
Blankett: Uppsägning av dagvårdsplats.pdf

Privat småbarnpedagogik

Det finns många olika former av privat småbarnspedagogik.

Då småbarnspedagogiken ordnas privat kan privat stöd utbetalas av Fpa efter att kommunen godkänt dagvårdsplatsen och ett skriftligt avtal ingåtts med producenten. Utöver detta kan man hos staden ansöka om ett kommuntillägg.
Blankett: Ansökan om kommuntillägg: pdf

Pargas stad betalar följande kommuntillägg för privatvårdsstöd, utöver det lagstadgade privata stödet:

 • 260 €/månad för barn under tre år
 • 180 €/månad för barn över tre år
 • 300 €/månad för barn i behov av kvälls- eller veckoslutsvård
 • För barn i halvdagsvård betalas 50% av tillägget

Såväl det privata stödet som kommuntillägget utgör beskattningsbar inkomst.

Familjer med barn under 3 år som inte har kommunal dagvårdsplats och som vårdas i hemmet av förälder eller annan person, har rätt till hemvårdsstöd. Hemvårdsstödet består av vårdpenning samt av familjens storlek och inkomster beroende vårdtillägg.

Kontaktuppgifter

Frågor gällande dagvårdsavgiften kan riktas till
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741

Inkomstutredningsblanketten skickas elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden eller per post till Pargas stad, Annmari Vehmas, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Pargas stadsfullmäktige fastslog avgiftsprinciperna 9.5.2017.