Länkstig

Stadsplanering

Stadsplanering

Planläggningen skapar förutsättningar för en utveckling av den fysiska miljön och ger en geografisk dimension för stadens politik i sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga frågor. Verksamheten kännetecknas främst av olika sorters planer, såsom generalplan och detaljplan.

Planläggningens avsikt är inte bara att producera plandokument utan att skapa en trivsam livsmiljö och byggnadsmark åt stadens invånare och sommargäster. I Pargas sköts planläggningen av planläggningsenheten inom miljöavdelningen.

Övriga enheter inom miljöavdelningen sköter planernas förverkligande. Till Mätningens ansvarsområde hör bl.a. markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mätningsverksamhet, adresser och fastighetsbildning, samt försäljning och utarrendering av stadens tomter och markanskaffning.

Byggnadstillsynen arbetar för en fungerande, trygg och trivsam miljö. Man ger råd i olika byggprojekt, förklarar hur gällande planer skall tolkas och behandlar ansökningar om olika bygg- och miljölov.