Länkstig

Miljöskydd

Miljöskydd

I Pargas är det bygg- och miljönämnden som fungerar som den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljövårdsmyndigheten ska:

  • Sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den kommunala miljövårdsmyndigheten.
  • Bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården.
  • Ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den.
  • Delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen.
  • Avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården.
  • Bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården.
  • Främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund.
  • Utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den.

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter finns förutom i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning också i bl.a.miljöskyddslagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen. Uppgifterna gäller i första hand myndigheternas tillstånds- och tillsynsuppgifter. 


Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas


Miljövårdsbyrån
Ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen, tel 040 6277 470
Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 4885 970
Miljövårdsinspektör Marie Hentula, tfn 050 4707860

Kontakt och inlämnande av dokument i första hand till adressen: miljotillsyn@pargas.fi