Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

 

Vid vägar som förvaltas av Pargas stad ligger väghållningens fokus på vägunderhållet. 


Genom effektiva underhållsåtgärder i rätt tid ser vi till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att invånarna i staden ska kunna färdas säkert på vägarna.


Vi främjar trafiksäkerheten både med vägunderhållsåtgärder och genom ett intensivt regionalt samarbete med bland annat NTM-centralen, Trafikskyddet, polisen och andra kommuner i närheten. 


En väsentlig del av vägunderhållet är sommar- och vinterunderhåll, reparation av beläggningar (leder för gång-, cykel- och mopedtrafik samt körvägar), underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar (siktröjningar), vägmärkning och underhåll av bland annat olika vägskyltar och trafikmärken. Vi lägger också särskild fokus på planeringen av markanvändningen och trafiken. Barns och skolelevers säkerhet i trafiken förbättrar vi genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna samt genom att förbättra övergångsställena på skolvägen. 

 

Här kommer du NMT-centralens Trafiksäkerhetssidor.

Här kommer du till brochyren "Ansvaret för underhåll och renhållning av gator.

 

Kontaktuppgifter: 

Gatu- och trafikfrågor: Stefan Illman, tfn 040 620 1405,  stefan.illman@pargas.fi

Vägunderhåll: Kenneth Sjöberg, tfn 050 596 2639, kenneth.sjoberg@parainen.fi

Vägunderhåll, vinterjour: tfn 0400 524 318 (november-april)