Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Vid vägar som förvaltas av Pargas stad ligger väghållningens fokus på vägunderhållet. 

Genom effektiva underhållsåtgärder i rätt tid ser vi till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att invånarna i staden ska kunna färdas säkert på vägarna.

Vi främjar trafiksäkerheten både med vägunderhållsåtgärder och genom ett intensivt regionalt samarbete med bland annat NTM-centralen, Trafikskyddet, polisen och andra kommuner i närheten. 

En väsentlig del av vägunderhållet är sommar- och vinterunderhåll, reparation av beläggningar (leder för gång-, cykel- och mopedtrafik samt körvägar), underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar (siktröjningar), vägmärkning och underhåll av bland annat olika vägskyltar och trafikmärken. Vi lägger också särskild fokus på planeringen av markanvändningen och trafiken. Barns och skolelevers säkerhet i trafiken förbättrar vi genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna samt genom att förbättra övergångsställena på skolvägen. 

Här kommer du NMT-centralens Trafiksäkerhetssidor.

Här kommer du till brochyren "Ansvaret för underhåll och renhållning av gator.

Kontaktuppgifter: 
Gatu- och trafikfrågor: Stefan Illman, tfn 040 620 1405,  stefan.illman@pargas.fi
Vägunderhåll: Kenneth Sjöberg, tfn 050 596 2639, kenneth.sjoberg@parainen.fi
Vägunderhåll, vinterjour: tfn 0400 524 318 (november-april)

______________________________________________________________________________________________________
NYTT uppdaterat 22.11.2022
 


PM Möte för arbetsgruppen för trafiksäkerhet i Pargas 1/2022

PM Möte för arbetsgruppen för trafiksäkerhet i Pargas 1/2021


PM Möte för arbetsgruppen för trafiksäkerhet i Pargas 2/2021
 

Onnettomuudet Parainen 2016-2020 (enbart på finska)
 

________________________________________________________________________________________________

NYTT uppdaterat 4.6.2021
Kimitoöns och Pargas trafiksäkerhetsplaner färdiga – siktar på fem stjärnor i trafiksäkerhet 

Kimitoöns kommuns och Pargas stads trafiksäkerhetsplaner färdigställdes i december 2020. Syftet med planerna är att på bred front ta fram sätt att förbättra trafiksäkerheten. Målsättningen är att uppnå en s.k. nollvision i antalet omkomna och skadade i trafikolyckor, men också i invånarnas otrygghetskänsla. Målen för utvecklingen av trafiksäkerheten och planeringen av åtgärder har under arbetets gång speglats mot kriterierna i en s.k. stjärnklassificering för en trafiksäker kommun, och målsättningen är att båda kommunerna uppnår en nivå om 4–5 stjärnor av 5 under de närmaste åren. 

Förbättringsåtgärder ger besparingar i miljonklassen

För att uppnå målen har det för båda kommunerna utarbetats en omfattande åtgärdsplan som inbegriper samarbete, kommunikation, trafikfostran och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Ansvaret för att genomföra åtgärderna fördelas beroende på åtgärdens art mellan kommunsektorn, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Trafikskyddet, polisen eller andra intressentgrupper.

Utifrån bedömningen av effekterna i planen kan det konstateras att metoderna för att uppnå målen redan existerar, men för att nå dit krävs betydande satsningar på samtliga delområden av trafiksäkerhetsarbetet, i synnerhet när det gäller åtgärder som hänför sig till trafikbeteende och samarbete. Också de åtgärder som hänför sig till trafikmiljön är viktiga, men genom dem kan endast en liten del av det uppställda målet att minska olyckor uppnås. När det gäller den upplevda säkerheten är inverkan av en säker trafikmiljö desto viktigare. Enligt en grov uppskattning skulle en förbättring av trafiksäkerheten i enlighet med målsättningarna i planen innebära besparingar i miljonklassen för kommunsektorn.


Trafiksäkerhetsarbetet inleddes under planeringen och fortsätter i samarbete under 2021

I samband med utarbetandet av trafiksäkerhetsplanerna tillsattes förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för trafiksäkerheten i båda kommunerna. Arbetsgrupperna har inlett sitt arbete, och för att uppnå målsättningarna ska kommunerna ta hjälp av en trafiksäkerhetssamordnare vars uppgift är att tillsammans med bland annat kommunen och Trafikskyddet förankra genomförandet av de åtgärder som läggs fram i planerna.

Det föreslogs cirka 60 objekt för förbättring av trafiksäkerheten i Kimitoön och cirka 90 i Pargas. Kostnadskalkylen för de stora förbättringsbehoven preciseras i och med den fortsatta planeringen. Kostnadskalkylen för de små och kostnadseffektiva åtgärderna uppgår redan till omkring tre miljoner euro.

Planeringsmaterialet i sin helhet finns tillgängligt på Kimitoöns och Pargas stads webbplatser:

Trafiksäkerhet / Kimitoön

Stadsstyrelsen godkände 29.03.2021 trafiksäkerhetsplanen 2020 för Pargas stad.

HÄR kommer du till protokollet med jämte bilagorna:Trafiksäkerhetsplan för Pargas 2020 och Åtgärdslista

Ytterligare information:

Pargas stad, Matias Jensén, matias.jensen(at)pargas.fi, tfn 044 358 5724 
Kimitoöns kommun, Jonas Pomrén, jonas.pomren(at)kimitoon.fi, tfn 040 670 0226
NTM-centralen i Egentliga Finland, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, tfn 040 082 4207
Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala(at)ramboll.fi, tfn 040 528 7909