Länkstig

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Houtskär fd bibliotek till salu

Byggnader till salu

Sunnanberg skola till salu

Pargas stad bjuder ut till försäljning via Huutokaupat.com Sunnanberg skolas fastighet Karlberg 445-504-2-1, Sunnanbergsvägen 2 och 4, vars areal enligt fastighetsregistret är 6400 m². Skolan ligger ca 8 km från centrum på en väldigt vacker sluttning med utsikt över sötvattenbassängen men saknar egen strand. Den äldre byggnaden är från 1895 den nyare byggnaden är från 1924. Förutom de 2 huvudsakliga skolbyggnaderna finns ytterligare en mindre ekonomibyggnad.

Mera bilder på Huutokaupat.com

Av fastighetsregisterutdraget framgår att fastigheten är berättigad till flera gamla servitut så som t.ex  servitut för tagande av vatten, servitut för tagande av sten. De servitut som kan konstateras obehövliga kommer att avlägsnas så att de inte onödigt belastar fastigheten.

För området där fastigheten är belägen finns ingen ikraftvarande plan med rättsverkan. I delgeneralplanen för Ålön, vilken aldrig blev fastställd, har området reserverats med beteckningen YO-1 Område för undervisningsbyggnader och i planeförslaget har objektet också markerats som ett för området värdefullt byggnadsbestånd sr.

Det har gjorts en inventering av byggnadsbeståndet i området och i inventeringen bedöms den helhet som skolbyggnaderna bildar vara lokalt värdefull.
I samband med utredningen gällande skolverksamhetens möjliga fortsättning i skolbyggnaderna eller en eventuell rivning av byggnaderna gavs utlåtande från Egentliga Finlands landskapsmuseum (Åbo museicentral) och NTM-centralen i Egentliga Finland där det bl.a konstaterats att innan ett rivningsbeslut ges bör en alternativ renoveringsplan utarbetas där man tar ställning till kostnaderna, vilka material som kan återanvändas mm  och det ansågs också att byggnaderna bör bevaras.

Ändring av användningsändamålet för byggnaderna förutsätter ett avgörande om planläggningsbehov och/eller eventuellt ett undantagslov beroende på den framtida användningen.

Mera information via Huutokaupat.com.
Auktionen är öppen 07.09. - 12.11.2021


Förfrågningar
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

VISNING: 23.09 kl 15.00-16.00 och 21.10 kl 15.00-16.00

Innehållspublicerare