Länkstig

Gator och trafik

Gator och trafik
 

Här hittar du Teknik och infras taxa 2024.

Teknik och infra uppgift är att inom stadens detaljplanerade områden ansvara för och sköta om underhållet av gator och trafikområden.

Belysningstider

Info om justerade belysningstider - energisparåtgärder / stadsstyrelsens beslut 24.10.2022

När det gäller gatubelysning kan en besparing på 5–15 % uppnås genom att förkorta belysningstiden med 0,5–1h på morgonen och på kvällen.
Belysningen på spånbanor och skidspår kan utifrån svaren från de tillfrågade användarna förkortas med 0,5 h på kvällen och med 1,5 h på morgonen, varvid den totala belysningstiden förkortas med 2h.
Vi har nu justerat tiderna enligt beslutet.

Centrum:

- Släckning vardagskvällar kl. 24 och veckoslut (fredag-lördag) kl. 01.00

- Tändning morgnar kl. 06.30 hela veckan

Strandgatan lyser natten igenom även i fortsättningen.

Utanför centrum:

Belysningen tänds på morgnar kl. 06.30 och släcks 21.30.

Uteisbanor och motionsspår:

Skidspår och spånbanor tänder kl. 07.30 och släcker kl. 21.30.

Isbanor: Släcks kl. 21.30 (Björkhagen, Skräbböle, Nagu, Korpo, Houtskär)

Sommarsläckning av gatubelysning 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslöt 28.4.2021 att gatu- och vägbelysningen sommarsläcks under tidsperioden veckorna 19 till 32, d.v.s. mitten av maj till mitten av augusti. Enskilda lampor släcks inte, ej heller belysningen på Strandvägen eller den belysning som finns under dess anslutningar. Beslutet gäller inte fastighetsgårdar eller belysning som är ansluten till dessa. 

Felanmälningar gällande gatubelysningen görs via länken här.

Reparation och bytesarbete av vägbelysning sker för tillfället i skärgården, Pargas centrum åtgärdas senare under året.


Gatubelysning: journummer endast akuta ärenden tfn 020 7959941.

Vägunderhåll vintertid: tfn 0400 524 318 (se mer info Underhåll av gator)

Vägar som förvaltas av staten (NTM-centralen)

Vid vägar som förvaltas av NTM-centralen ligger väghållningens fokus på vägunderhållet. 
Genom att underhålla vägarna ser NTM-centralen framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Här kommer du till NTM-centralens vägkartbank.
(endast på NTM-centralens finska sida)

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken. Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning. NTM-centralen säkerställer genom noggrann tillsyn att vägunderhållet håller samma jämna kvalitet i hela landet.

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.


Genom effektiva underhållsåtgärder i rätt tid garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. 


Här kommer du till NTM-centralens hemsidor. 

Här kommer du till viktiga NTM-centralens kontaktuppgifter:


Meddelanden om akuta vägnätets skick och problem i trafiken:
Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100 (öppen 24 h/dygn)