Länkstig

Gator och trafik

Gator och trafik

 

Stadens gator (gatubelysning etc.)

 

Gatubelysningen i centrum tänds kl. 06 på morgonen och släcks senast kl. 23.30. Strandvägen har belysning även nattetid. Uatnför centrum släcks belysningen kl 22:00 På dagen är belysningen släckt. Orsaken till de ändrade belysningstiderna är att minska energikostnaderna enligt de sparåtgärder som fastslagits i budgeten för gatubelysningen. Även anslagen för underhållskostnaderna för belysningen har minskats, vilket betyder längre intervaller mellan underhållsrundorna.


Felanmälningar gällande gatubelysningen görs via länken här.


Gatubelysning: journummer endast akuta äreneden tfn 020 7959941.

Vägunderhåll vintertid: 0400 524 318

 

Vägar som förvaltas av staten (NTM-centralen)


Vid vägar som förvaltas av NTM-centralen ligger väghållningens fokus på vägunderhållet. 
Genom att underhålla vägarna ser NTM-centralen framför allt till att vägarna dagligen är farbara och skapar förutsättningar för att man ska kunna färdas säkert på vägarna.

Här kommer du till NMT-centralens vägkartbank.


NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det grundläggande vägunderhållet används till skötsel och underhåll av vägar, som omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, beläggning, reparationer av broar, underhåll av grusvägar, slåtter av vägrenar, vägmärkning samt underhåll av utrustning och apparater, till exempel väderskydd och trafikmärken. Enligt Trafikledsverkets riktlinjer prioriteras huvudvägarna. Åtgärder på övriga vägar allokeras enligt de lokala förhållandena så att det dagliga färdandet och transporterna säkerställs på alla landsvägar.

NTM-centralen beställer skötseln av landsvägar och områdena och utrustningen i anslutning till dessa av entreprenörer, som väljs genom konkurrensutsättning. Områdesentreprenaden omfattar bland annat vinterunderhåll av vägar, skötsel av grusvägar, rast- och parkeringsområden, hållplatser och grönområden, lappning av beläggning, resning och underhåll av trafikmärken, slåtter av vägrenar och slyröjning. NTM-centralen säkerställer genom noggrann tillsyn att vägunderhållet håller samma jämna kvalitet i hela landet.

Större vägförbättringsåtgärder, till exempel stärkande av vägstommen, uträtning av kurvor, nybeläggning av vägar och upprustning av broar, ingår inte i områdesentreprenaden. NTM-centralen följer med vägnätets skick och riktar åtgärder till de objekt som är mest brådskande och har störst behov av reparation. Regionala beläggnings- och broreparationsobjekt hittas på NTM-centralens webbplats.


Genom effektiva underhållsåtgärder i rätt tid garanterar man en tillräckligt god sikt, som i synnerhet vid anslutningsområden lätt försämras på grund av snön på vintern och på grund av vegetationen på sommaren. 


Här kommer du till NMT-centralens hemsidor. 

Här kommer du till viktiga NMT-centralens kontaktuppgifter:


Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24 h.