Länkstig

Påverkansorgan och kommittéer

Påverkansorgan och kommittéer

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

  • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
  • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge  utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådets medlemmar 2021-2023:

Christian Andersson, ordförande
Nina Bäckström, vice ordförande
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Oskar Karlsson
Bo Lagerroos
Elina Lehtilä
Marianne Lindblom
Regina Lindman-Korpi
Mats Nordström
Marianna Stolzmann

sekreterare: Åsa Knuts asa.knuts@pargas.fi

Protokoll


Äldrerådet

Stadsstyrelsen utser äldrerådet. Äldrerådet i Pargas är ett samarbetsorgan för pensionärsföreningar och intresseorganisationer för krigsveteraner och -invalider. 

Äldrerådets uppgift är att

  • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.
  • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Äldrerådet kan kontaktas i frågor som berör de äldre.

Rådets medlemmar 2021-2023:

Widar Nyberg, ordförande
Markku Salonen, vice ordförande
Christina Ahlsund
Annika Brunnsberg
Leif Ginman
Clara Kronqvist-Sundström
Yngve Lindqvist
Greta Mäkeläinen
Elisabeth Nymalm
Ann Planting
Bertil Åkerfelt

sekreterare: Åsa Knuts, asa.knuts@pargas.fi

Protokoll

 

Ungdomsfullmäktige


Medlemmarna 2021-2023:

Laura Hanses, Sarlinska skolan. Ordförande
Kiia Nurmi, Paraistenseudun koulu
Freja Sarlin, Kyrkbackens skola
Janiela Alanko, Paraisten Lukio
Erola Simo, Paraistenseudun koulu
Matilda Granqvist, Pargas svenska gymnasium
Xolani Bahne, Sarlinska skola
Carmen Grents, Ulkosaariston koulu
Felicia Hagström, Skärgårdshavets skola,
Frida Björklund Iniö skola

Sekreterare: Dahlén Tove, ungdomsledare

Protokoll

 

Välmåendekommitté

 

Kommitténs uppdrag och mål är att

  • främja de mål som definierats i stadens strategi gällande hälsa och välmående
  • främja utvecklandet av sysselsättning och integrering av nyinflyttade
  • främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för de föreningar och organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet
  • aktivt delta i beredningen och uppföljningen av välfärdsplanen och välfärdsberättelsen
  • samarbeta med påverkansorganen.

Pargas stads välmåendekommitté fram till 30.9.2023:
Jeanette Laaksonen, ordförande
Eeva Bergman, viceorförande
Svante Karlsson
Fredrika Sihvonen
Conny Granqvist
Merja Fredriksson
Sverker Engström
Mika Wallin
Aki Sahlgren
Mikaela Luoma
Carita Henriksson

Som sekreterare fungerar projektkoordinatorn för välfärdsfrågor Pia Hotanen.

PM 3.4.2023

PM 2.5.2023

PM 13.6.2023

PM 22.8.2023