Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus


Paraisten kaupungin hallinnoimien teiden tienpidon painopiste on kunnossapidossa. 

Tehokkaalla ja oikein ajoitetulla teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset kaupungin asukkaiden turvalliselle liikkumiselle.

Liikenneturvallisuutta edistetään teiden kunnossapidon toimilla ja tekemällä tiivistä seudullista yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja muiden lähiseudun kuntien kanssa.

Olennainen osa teiden kunnossapitoa ovat kesä- sekä talvihoito, päällysteiden korjaaminen (kevyen liikenteen väylät sekä ajotiet), sorateiden hoito, tienvarsien niitto (näkemäraivaukset), tiemerkintöjen teko, sekä mm. erilaisten tieviittojen ja liikennemerkkien kunnossapito. Erityistä huomiota kiinnitetään myös maankäytön ja liikenteen suunnitteluun. Lasten- ja koululaisten liikkumista turvataan parantamalla sekä jalankulku- että pyöräily-yhteyksiä ja tienylityksiä koulumatkareiteillä (suojatiet). 

Täältä pääset ELY-keskuksen Liikenneturvallisuussivustolle.

Täältä pääset esitteeseen "Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla.

Yhteystiedot: 

Katu- ja liikenneasiat: Stefan Illman, puh. 040 620 1405, stefan.illman@parainen.fi 
Teiden kunnossapito: Kenneth Sjöberg, puh. 050 596 2639, kenneth.sjoberg@parainen.fi
Teiden kunnossapito, talvipäivystys: puh. 0400 524 318 (marras-huhtikuu)

______________________________________________________________________________________
UUTTA päivitetty 22.11.2022

Muistio Paraisten liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 1/ 2022

Muistio Paraisten liikenneturvallisuustyöryhmän kokous nro 1 2021

Muistio Paraisten liikenneturvallisuustyöryhmän kokous nro 2/2021

Onnettomuudet Parainen 2016-2020
______________________________________________________________________________________
 


UUTTA päivitetty 4.6.2021


Paraisten ja liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuneet – tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus


Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoit-teena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnetto-muuksien, mutta myös koetun turvattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilattu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosina molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4−5/5.

Parantamistoimilla saavutetaan miljoonaluokan säästöt kuntasektorille

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi molemmille kunnille on laadittu laaja-alainen toimenpidesuunni-telma, joka sisältää yhteistyötä, viestintää, liikennekasvatusta ja liikenneympäristön turvallisuuden paran-tamistoimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kunta-sektorille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille tai muille sidosryhmille. 
Suunnitelman vaikutustenarvioinnin perusteella voidaan todeta, että keinot asetettujen tavoitteiden saa-vuttamiseksi ovat olemassa, mutta tavoitteisiin pääseminen edellyttää erittäin suuria panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla – erityisesti liikennekäyttäytymiseen ja yhteistyöhön kohdistuvien toimenpiteiden osalta. Liikenneympäristöön kohdennetut toimet ovat nekin tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetusta onnettomuuksien vähenemän tavoitteesta. Koetun turvallisuuden osalta turvallisen liikenneympäristön vaikutus on kuitenkin sitäkin merkittävämpi. Liikenneturvallisuuden parantuminen suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarkoittaisi karkeastikin arvioiden mil-joonaluokan säästöjä kuntasektorille.

Työ liikenneturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin jo suunnitelman aikana ja jatkuu yhteistyössä 2021

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana vuonna 2020 Paraisten kaupunkiin ja Kemiönsaaren kuntaan perustettiin poikkihallinnolliset liikenneturvallisuustyöryhmät. Työryhmät ovat jo kokoontuneet ja työryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi kunnissa otetaan käyttöön liikenneturvallisuuskoordinaattori, joka jalkauttaa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käytäntöönpanoa yhdessä mm. kunnan ja Lii-kenneturvan kanssa.
Liikenneympäristön parantamiskohteita esitettiin Kemiönsaarelle noin 60 ja Paraisille noin 90 kpl. Isompien parantamistarpeiden kustannusarviot tarkentuvat jatkosuunnittelun myötä, mutta jo pienien ja kustan-nustehokkaiden toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. 


Kaikki suunnitelma-aineistot ovat nähtävillä kuntien internet-sivuilla osoitteissa:

Liikenneturvallisuus/Kemiönsaari

Kaupunginhallitus hyväksyi  liikenneturvallisuussuunnitelman ja sen
toimenpidelistan 29.03.2021.

TÄÄLTÄ löydät kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen pöytäkirjan ja liitteet: Paraisten liikenneturvallisuussuunnitelma 2020 ja Toimepidelista.

Lisätietoja:
Paraisten kaupunki, Matias Jensén, matias.jensen(at)pargas.fi, puh. 044 358 5724 
Kemiönsaaren kunta, Jonas Pomrén, jonas.pomren(at)kimitoon.fi, puh. 040 670 0226
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, puh. 040 082 4207
Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala(at)ramboll.fi, puh. 040 528 7909