Maksut ja tuet

Varhaiskasvatusmaksut ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät lain ja Paraisten kaupungin päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2021 alkaen ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.3.2021 Paraisten kaupungin uudet varhaiskasvatuksen maksuperiatteet. Tästä johtuen kaikille lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2021 alkaen. 

Maksun määrääminen

Asiakasmaksuun vaikuttaa perheen koko ja tulot sekä varhaiskasvatuksen sopimuksessa varattu aika.

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus on voimassa toistaiseksi, mutta vähintään neljä kuukautta. Mikäli lapsen hoitotunnit ylittävät sopimuksen, huoltajien kanssa keskustellaan varhaiskasvatussopimuksen muuttamisesta.

Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen.

Kaikista poissaoloista on sovittava etukäteen!

Mikäli et ole hakemuksessa hyväksynyt korkeinta maksua, tulee sinun toimittaa tuloselvityslomake varhaiskasvatuskansliaan aloituskuukauden loppuun mennessä.

Maksupäätös lähetetään sähköisesti verkkoportaaliin. Saat tiedon tästä sähköpostiisi, jonka jälkeen voit lukea päätöksen verkkoportaalissa. Tunnistaudu verkkoportaaliin pankkitunnuksilla tai mobiilisertifikaatilla. 

Lomake: Tuloselvitys.pdf 

Lomake: Yrityksen tuloselvitys.pdf 

Maksun tarkistus

Maksu on voimassa toistaiseksi.  Maksua on kuitenkin tarkistettava kun:

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %)
  2. kun perheen olosuhteet ovat muuttuneet (esim. lapsen syntymä, ero, uusi avio-/avopuoliso, sisarus tulee täysi-ikäiseksi)
  3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu
  4. maksu osoittautuu virheelliseksi

                                                                                                                                 

Jos perheen yhteiset tulot pienenevät vuoden aikana (vähintään 10 %), siitä tulee ilmoittaa kunnalle välittömästi. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, mutta ei takautuvasti. On huoltajien vastuulla ilmoittaa oikeat tiedot.

Jos perheen yhteiset tulot kasvavat vuoden aikana, kunta voi korjata maksun takautuvasti, enintään vuoden ajan.

Jos kunta tekee laskuvirheen saatujen tietojen perusteella, maksu korjataan takautuvasti.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet perheen kaikkia tuloja kun päivähoito alkaa, peritään korkein maksu.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Perheen koko

Maksuissa otetaan huomioon yhteisessä taloudessa elävän perheen koko. Perheeksi lasketaan avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän samassa taloudessa elävät alaikäiset lapsensa. 

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Maksua määrättäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksut ja tulorajat ovat sidottuja indeksiin ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jossa lapsi on kirjoilla. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään asiakasmaksu korkeimman maksun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri 1.8.2021 alk.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja sisaralennus

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on  288 €. Saman perheen toiseksi nuorimman, kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 €. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 58 €. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Maksuprosentit ja tulorajat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko Vähimmäistuloraja
(bruttotulot)€/kk
Maksuprosentti      Bruttotuloraja, josta
seuraa korkein maksu €/kk
 2  2798   10,7  5485 
 3  3610   10,7  6297 
 4  4099   10,7  6786 
 5  4588   10,7  7275 
 6  5075   10,7  7762 

Esimerkki maksun määräytymisestä: Perheessä on 2 aikuista ja 1 lapsi. Perheen bruttotulot ovat 4400 €/kk. Perheen koko on 3, joten bruttotuloista vähennetään 3610  € (4400 €- 3610 € = 790 €). Päivähoitomaksu on 10,7 % 790 €:sta eli 85 €/kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 €:lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Kokoaikainen varhaiskasvatus, vähintään 35 tuntia / viikko; osa-aikainen alle 35 tuntia / viikko.

Varhaiskasvatusaika perustuu palvelusopimuksessa sovittuun aikaan.

1.8.2021 alkaen:

Varhaiskasvatusaika viikossa 
(varatut tunnit keskimäärin viikossa) 
Maksu
1. Enintään 20 t/ viikko tai enintään 84 t/ kk  50 % kokoaikamaksusta
2. Enintään 35 t/ viikko tai enintään 147 t/ kk  80 % kokoaikamaksusta
3. Yli 35 t/ viikko tai yli 147 t/ kk  100 %
4. Tilapäinen varhaiskasvatus enintään 5pv/kk, ei voi olla jatkuvaa. Satunnainen tarve, ei peräkkäisinä kuukausina toistuvaa  27 €/ kerta
5. Muu varhaiskasvatus/puisto- tai kerhotoiminta  3 €/kerta ensimmäisestä lapsesta ja sisaruksista 2€/lapsi/kerta. Aikuisen seurassa olevista lapsista ei peritä maksua

 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksut

Maksutonta esiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana neljä tuntia päivässä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, maksu määräytyy palvelutarpeen mukaan. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa 1.8 ja päättyy 31.5.

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset

Jos lapsi kuuluu 11-vuotiseen oppivelvollisuuden piiriin, oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että päätös lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin on tehty.

Koululykkäystä saaneen lapsen varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua.

Maksun periminen poissaolon ajalta

Maksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta.

  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, peritään siltä kyseiseltä kuukaudelta puolet kuukausimaksusta. poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.
  • Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.
  • Jos lapsi on muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

Isyysrahakausi

Lapsella, jonka isyysrahakaudesta on kyse, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan hoitopaikkaan kuitenkin säilyy isyysrahakauden jälkeen. Isyysrahakaudelta ei peritä maksua. Poissaolosta on ilmoitettavaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon ja hoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaolon suunniteltua aloittamisajankohtaa. Ilmoitukseen on aina liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta. Päivähoidon maksuttomuus koskee vain lasta josta maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.

Maksuton heinäkuu

Maksu peritään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Viimeistään 31.8 aloittaneille lapsille seuraava heinäkuu on maksuton. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen peritään maksu myös heinäkuulta.

Maksuhyvitykset

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kesä-, heinä ja elokuun aikana kaikki kolme kalenterikuukautta tai kaksi perättäistä kalenterikuukautta (kesä- ja heinäkuun tai heinä- ja elokuun), ei tältä ajalta peritä maksua. Hyvityksen saaminen edellyttää että poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti 30.4. mennessä.

Jos lapsen hoitosuhde on alkanut 30.4. jälkeen, lapsella on oikeus maksuttomiin kesäkuukausiin, mikäli poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti kahden viikon kuluessa hoitosuhteen alkamisesta.

Hoitosuhde kunnalliseen varhaiskasvatukseen on voimassa kesän maksuttomuuden aikana, joten perhe ei voi saada sinä aikana lastenhoidon tukia.

Jos varhaiskasvatuspaikka ei ole käytettävissä henkilöstön koulutuksen tai kehittämispäivän vuoksi ja perhe järjestää itse lapsen hoidon ko. päivänä hyvitetään tämä asiakasmaksussa.

Maksu peruuttamattomasta paikasta

Jos lapsen huoltajat eivät peruuta myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa kirjallisesti ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, mutta eivät tarvitsekaan sitä, eivätkä peruuta sitä kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen loman alkua, peritään peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet asiakasmaksulain 7 §:n mukaisesta pienimmästä (27 €) perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatusmaksun laskutus


Laskutus tapahtuu maksupäätöksen mukaisesti. Laskutus alkaa varhaiskasvatuspäätökseen merkitystä päivämäärästä. Jos lapsi aloittaa tai lopettaa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien perusteella (kuukausimaksu jaetaan 20:lla ja jakotulos kerrotaan hoitopäivien määrällä). Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen, esimerkiksi elokuun maksu erääntyy maksettavaksi syyskuun lopulla. Maksamattomasta laskusta peritään viivästyskorko.

Hoitosuhteen päättäminen

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti alla olevalla lomakkeella kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä.
Lomake: Päivähoitopaikan irtisanominen.pdf

Tuet 

Vanhempien järjestäessä varhaiskasvatuksen yksityisesti Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea.

Perheellä on oikeus Kelan maksamaan kotihoidon tukeen, jos perheen alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa, vaan lapsi on hoidossa kotona.

Linkki Kelan sivuille

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuja koskeviin kysymyksiin vastaa
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)parainen.fi
puh. 040 488 5741

Tuloselvityslomake lähetetään sähköisesti Suomi.fi-viestillä tai postitse osoitteeseen Paraisten kaupunki, Annmari Vehmas, Rantatie 28, 21600 Parainen.

Paraisten kaupunginvaltuusto vahvisti maksuperiaatteet 16.3.2021.