Murupolku

Käynnissä olevat projektit

Käynnissä olevat projektit

 

Hulevesien hallinnan hyvät käytännön ratkaisut, Isoniitty II

Paraisten kaupunki laatii ja kehittää toimivia ja kestäviä keinoja hulevesien hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hulevesien hallinnan hyvät käytännöt -hankkeessa keskitymme kaupungin eri vastuualueiden väliseen yhteistyöhön, jotta löytäisimme mahdollisimman hyvin toimivan työprosessin hulevesien hallintaan liittyen. Työ kattaa kaiken suunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon. Pilottihankkeena toimii Isoniityn kaupunginosan koillispuolelle suunnitteilla oleva uusi asuinalue, jonka kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan.  Osana kaavoitusprosessia selvitämme, millaisia ohjeita ja määräyksiä hulevesiteeman kokonaisvaltainen huomioon ottaminen edellyttää.

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävien ratkaisujen hyödyntämistä hulevesien hallinnassa sekä levittää tietoa siitä, miten itse kukin voi osallistua työhön puhtaamman Saaristomeren puolesta. Paraisten kaupungin tarkoituksena on teettää kaksikielinen rakentajan opas, jossa esitetään yksityiskohtaisesti erilaisia vaihtoehtoja, miten hallita hulevesiä luonnonmukaisesti ja miten vesiä voi hyödyntää paremmin omassa puutarhassa.

Hankeaika
1.12.2022–30.6.2024

Hankevastaavat
Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh. 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)parainen.fi
Kaavoittaja Charlotte Koivisto, puh. 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)parainen.fi

Rahoitus
Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 48 760 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoja valtakunnallisesta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta löytyy täältä: https://ym.fi/vedenvuoro

#vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro

 

 

 

 

 

Aktiivinen hyvinvointi ja liikunnan ilo

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikuntalähtöistä elämäntapaa Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskärissä ja Iniössä. Luomalla uusia liikettä ja liikuntaa edistäviä malleja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Sekä pyrkimys saavuttaa nykyiset suositukset työikäisten aikuisten liikunnan määrästä.

Hankkeessa on mukana kolmenkymmenen hengen pilottiryhmä. Mittauksilla ja ennakkokysymyksillä kartoitetaan kokonaiskuva henkilöstön hyvinvoinnin tilasta projektin alussa ja lopussa. Tulosten perusteella kehitetään erilaisia ​​menetelmiä liikkeen laadun ja määrän lisäämiseksi.

Liiketoimintasuunnitelma on jaettu välitavoitteisiin kolmen vuoden ajanjaksolle. Arviointi, vaikuttavuus ja aktiviteetit, sekä yhteistyö työterveyshuollon, henkilöstöosaston ja kaupungin vapaa-ajan yksikön kanssa, tukee liikuntalähtöisen elämäntavan ottamista osaksi varhaiskasvatuksen henkilöstön arkea.

Hankeaika: 1.3.-31.12.2023

Kokonaisbudjetti: 62 760 €

Rahoittaja: 50 % Paraisten kaupunki ja 50 % Suomen aluehallintovirasto

Projektivastaava: Henna Kuusisto puh. 0406582108

                  

Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

 

Korona pandemia on vaikuttanut ruokasektorin yrityksiin eri tavoin. Osalle ruokasektorin yrityksistä se on avannut uusia kuluttajamarkkinoita lisääntyneen suoramyynnin ja verkkokaupan kautta ja osalle se on aiheuttanut myynnin radikaalia vähenemistä lähinnä ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksista johtuen. Yritykset tulevatkin tarvitsemaan tukea liiketoimintansa saamiseksi takaisin kasvu-urille ja esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraamiseksi markkinoille sekä uusien markkinointi- ja myyntikanavien löytämiseksi. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksiä kehittämään liiketoiminnan prosessejaan sekä uusiutumaan yhä kiihtyvämpään tahtiin.

Haaste vastata toimintaympäristön muutoksiin korostuu nimenomaan mikroyrityksillä, joita on yli 80 % kaikista varsinaissuomalaisista elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä (Aitoja Makuja 2020). Useat yritykset nostivatkin esille haluavansa kehittää yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja luoda uusia kumppanuuksia, joiden avulla toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen olisi joustavampaa. Keskeisin toimintaympäristön muutoksista on ilmastonmuutos, jolla on moninaisia vaikutuksia ruokasektorin toimintaan Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi sään ääriolosuhteet vaikuttavat raaka-aineen hintaan, saatavuuteen ja laatuun. Tämä tulee vaikuttamaan ruokasektorin yritysten toimintaan ja jo ennestään matalakatteisen alan kilpailukykyyn.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja -välityksen avulla. Hankkeen tärkeänä osatavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen ruokasektorin toimintaa yhä kestävämmäksi huomioiden kestävyyden eri ulottuvuudet (sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen, terveellinen ja kulttuurinen). Tavoitteena on lisäksi tukea maakunnassa tapahtuvaa ruokasektorin kehittämistyötä, verkottaa eri tasolla toimivia toimijoita sekä levittää hyviä käytänteitä yli maakuntarajojen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin.

  1.  Yritysten kehittymisen ja kasvun tukeminen.

  2. Ruokaketju näkyväksi.

  3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset eli Annex I –tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I –tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ruokasektorin asiantuntijat, kehittäjät ja hanketoimijat, Varsinais-Suomen kunnat sekä muut ruokasektoriin linkittyvät toimijat ja yritykset aina alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostukseen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä yksityinen ja julkinen food service -sektori ja alan opiskelijat. Lisäksi hyödynsaajina ovat ruokasektoriin verkottuvat muut toimialat, joista keskeisimpinä logistiikka, ICT, matkailu sekä biotalous.

 

Hanketoteuttajat
Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankevastaava Paraisilla
Margot Wikström, puh. 040 735 0593

Toteutusaika
Hanketta toteutetaan 1.9.2022 – 31.3.2024

Budjetti 439.317€ mistä Paraisten osuus 77.218€

Rahoitus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20 % muuta julkista rahoitusta.

Paraisten ruokaketjun SWOT -yhteenveto (utu.fi)