Muutoksenhaku päätöksiin

Muutoksenhaku päätöksiin

Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kysymys.

Kaupunginvaltuuston antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Joidenkin päätösten kohdalla muutoksenhaku tapahtuu tekemällä hallintovalitus hallinto-oikeuteen. Tämä koskee kunnan toimintaa säätelevän erityislainsäädännön nojalla tehtyjä päätöksiä. 

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätökseen tyytymättömän tulee hakea oikaisua kyseiseltä toimielimeltä. Kun oikaisua haetaan kaupunginhallituksen tai lautakunnan alaiselta viranomaiselta, oikaisuvaatimus on tehtävä ylemmälle toimielimelle. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Toimintaa valvovalle viranomaiselle voi tehdä hallintokantelun, jos asianomainen katsoo, että henkilöstön jäsen tai viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen, kuten viranhaltijan, päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätökseen haetaan oikaisua kaupunginhallitukselta tai lautakunnalta. Kaupunginhallituksen tai lautakunnan jaoston päätökseen haetaan oikaisua kaupunginhallitukselta tai lautakunnalta. Viranhaltijan tekemään päätökseen haetaan oikaisua toimielimeltä, jonka alaisena viranhaltija työskentelee. 

Jos kaupunginhallitus on ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen, oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa.
Pöytäkirjojen ja päätösten liitteenä on tarkemmat oikaisuvaatimusohjeet.

Kunnallisvalitus

Kaupunginvaltuuston antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Joidenkin erityislainsäädännön nojalla ratkaistujen asioiden kohdalla muutosta on haettava hallintovalituksella hallinto-oikeudelta. Tämä ilmenee pöytäkirjaan liitettävistä muutoksenhakuohjeista.

Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätöksestä edellyttäen, että oikaisua on haettu ja toimielin on tehnyt päätöksen oikaisuvaatimuksen johdosta.

Päätöksestä saa valittaa, jos 

  • päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä.
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa.
  • päätös on muuten lainvastainen.

Pöytäkirjojen ja päätösten liitteenä on tarkemmat ohjeet muutoksenhausta.

Oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusoikeus
Oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsenillä.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös kaikki asianosaiset ja kunnan jäsenet.

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä rakennus- ja ympäristötoimessa.

Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain edelle. Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus. 
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Pöytäkirjojen ja päätösten liitteenä on tarkemmat ohjeet muutoksenhausta.

Hallintokantelu

Toimintaa valvovalle viranomaiselle voi tehdä hallintokantelun, jos asianomainen katsoo, että henkilökunnan jäsen tai viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se katsoo olevan aihetta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee ilmoittaa kantelun tekijälle.
Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. 

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.