Kiinteistötoimitukset

KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Maankäyttöyksikkö hoitaa asemakaava-alueiden kiinteistömuodostamiset (tonttien ja yleisten alueiden lohkominen, rasitteet, tilusvaihdot jne.).
Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistöjen muodostamisesta vastaa Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto.


kartat@parainen.fi s-postin kautta saat ajantasaista tietoa kiinteistöistä, kuten lainhuutotodistukset (omistussuhteet), kiinteistörekisteriotteet (tiedot kiinteistöstä) ja rasitustodistukset (kiinnitykset).


Tonttijako

Asemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.
Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.


Tontin lohkominen

Asemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.


Rasitetoimitus

Tontin hyväksi voidaan perustaa toisen tontin alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka tontit vaihtaisivat omistajaa.
Tavallisimpia rasitteita ovat tierasitteet ja vesi- ja viemärijohtorasitteet. Rasitteet perustetaan omistajan kirjallisesta hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.


Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot, erotetaan kaupungin kiinteistöstä yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen.


Kiinteistönmääritys (rajankäynti)

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan raja määrätä rajankäynnillä.


Maanmittaustoimitushakemus

Toimituskustannukset

Tontin lisäalueen ostohakemus


Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh 040 488 6066
Maankäyttöinsinööri Peter Lindgren, puh 050 566 2943
Maanmittaussihteeri Anette Jalonen, puh 040 488 5905


etunimi.sukunimi(at)parainen.fi