Murupolku

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan toimintaan, joka voi aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Mm. suurteollisuus, suuret eläinsuojat, jätteen käsittely- ja säilytysalueet, kalanviljely tai pitkäaikainen kivenmurskaus ovat toimintoja, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. Suuremmille toiminnoille luvat myöntää aluehallintovirasto (nämä toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1), pienemmille kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asianosaisia kuullaan lupakäsittelyn aikana.
Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden rajoittamisesta. Toiminta ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle eikä huomattavaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Kaavakkeet ja ohjeet

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Tämä menettely on samankaltainen lupamenettelyn kanssa, mutta sitä sovelletaan tiettyihin toimintoihin, joiden ympäristövaikutus on pienempi. Toimintojen ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja nämä ilmoitusvelvolliset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4. Mm. keskisuuret eläinsuojat ja ampumaradat kuuluvat tähän kategoriaan (haulikko-ampumaradoilla tulee kuitenkin olla ympäristölupa).
Pääsääntöisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen. Ilmoituksen avulla ilmoitetaan suunnilleen samat tiedot, jotka myös ympäristölupahakemuksessa vaaditaan. Viranomainen antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, josta voi valittaa.
Kaavakkeet ja ohjeet

Rekisteröintimenettely ympäristönsuojelulain mukaan

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on lueteltu ne toiminnot, jotka eivät tarvitse lupaa, mutta ne tulee mahdollisten ympäristövaikutustensa tähden kuitenkin rekisteröidä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tällaisia toimintoja ovat mm. pienemmät energiantuotantolaitokset, polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnot, pysyvät betoniasemat ja betonituotteita valmistavat tehtaat.
Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vrk tai 60 vrk ennen toiminnan aloittamista, toiminnasta riippuen. Viranomainen tarkastaa, että suunniteltu toiminta täyttää ne vaatimukset, jotka kyseistä toimintaa varten on annettu erityislainsäädännössä. Toiminta rekisteröidään ja voidaan aloittaa sen jälkeen.
Kaavakkeet ja ohjeet
 


Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luvalla säännöstellään maa-aineksen ottoa niin, ettei se turmele kaunista maisemakuvaa, tuhoa luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä eikä aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa. Lisäksi jälkihoitotyöt määritellään luvan yhteydessä.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. Jos maa-aineksia otetaan yli 500 kiinto-m3:a, tulee valvontaviranomaiselle tehdä kotitarvekäytöstäkin ilmoitus.

Maa-ainesluvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. Hakemus laitetaan yleisön nähtäville 30 päivän ajaksi. Rajanaapureille varataan erikseen tilaisuus tulla kuulluksi.

Hakemukseen on liitettävä

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Kartta
  • Ottamissuunnitelma
  • Muut tarvittavat selvitykset

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii myös maa-ainesten ottotoiminnan valvovana viranomaisena.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus - ohjeet ja lomakkeet


Lupa rakentaa vesistöön

Vesilain mukaan saa jokainen rannanomistaja rakentaa omaan rantaansa ja omaa käyttöään varten venelaiturin, joka saa ulottua toisen omistamalle vesialueelle. Mutta jos laiturin tai jonkin muun rakennelman rakentaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa vesiluonnolle, veden vaihtuvuudelle, kalastukselle tai naapurien viihtyvyydelle tai mikäli rakentaminen saattaa estää muita vesialueen yhteisosakkaita vastaavalla tavalla hyödyksi käyttämästä rantaansa, on rakentaja velvollinen hakemaan toimenpidettä varten luvan aluehallintovirastosta. Joskus lupa joudutaan hakemaan jälkikäteen. 

Venelaiturin, aallonmurtajan tai jonkin muun rantarakennelman tekeminen saattaa vaatia luvan hakemista kaupungin rakennusvalvontatoimistosta. Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan tarkemmat ohjeet.


Lupa jätevesilaitteiston rakentamiseksi

Kaikkien haja-asutuksen kiinteistönomistajien tulee arvioida jätevesijärjestelmänsä riittävyys. 1.11.2019 lähtien tulee järjestelmien täyttää lain vaatimukset. Jos järjestelmä on uusittava, tulee sitä varten ensin hakea toimenpidelupa. Harmaavesijärjestelmän rakentamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaan. Luvan myöntää /ilmoituksen käsittelee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Jos ainoastaan kunnostetaan nykyinen laitteisto entisenlaiseksi, ei lupaa tarvitse hakea, ei myöskään pieniä muutostöitä varten.

Jätevesilaitteisto tulee suunnitella asiantuntevasti, kiinteistön olosuhteet huomioiden. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on tehtävä yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien käsittelystä. Suunnitelman tekijältä edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain vaatimaa koulutusta/osaamista. 

Jotta asian käsittely etenisi mahdollisimman joustavasti, rakentajan tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan ja/tai ympäristonsuojelutoimistoon.


Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Jos joku toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on toiminnasta ympäristönsuojelulain mukaan etukäteen ilmoitettava valvontaviranomaiselle, joka puolestaan antaa ehdot ja ohjeet siitä kuinka suunniteltu toiminta voidaan toteuttaa. Useimmiten sovelletaan meluilmoitus-käytäntöä silloin kun ollaan perustamassa kivenmurskaamoa tai esim. järjestettäessä suuria konsertteja kaupungin keskustassa.

Ilmoitus tilapäisestä toiminnasta, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua ja tärinää

Täyttöohje

 

Ilmoitus äänentoistolaitteiston käyttämisestä

Jos ympäristönsuojelulain mukaista meluilmoitusta ei vaadita, tulee äänentoistolaitteiden käytöstä iltaisin klo 22.00 jälkeen tehdä ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon (esim. ulkotarjoilupaikkojen yhteydessä tapahtuva musisointi).

Ilmoitus äänentoistolaitteiden käytöstä


Ilmoitus ruoppauksesta

Kaikista koneellisista ruoppauksista on ilmoitettava vesialueen omistajalle/omistajille. Ruoppauksesta on tehtävä vesilain edellyttämä ilmoitus valvontaviranomaiselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ruoppauslomakkeet ja ohjeet


Puiden kaato taajama-alueella (maisematyölupa)

Taajama-alueella on isojen puiden kaato luvanvaraista. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.


Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta

Kiinteistönomistajat voivat hankkia yhteisen jäteastian (astia polttokelpoista jätettä varten). Astia voi olla yhteinen naapurin tai esim. tiekunnan kanssa. Jos liityt yhteisastian käyttäjäksi, ilmoita asiasta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle tai jätehuoltolautakunnalle.

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (kimppa-astia) - ohjeet ja lomakkeet


Ilmoitus lannan patteroinnista

Jokaisen eläintallin tulee huolehtia lannankäsittelystä asianmukaisesti. Lannanvarastointia varten tulee normaalisti olla tiivis lantala, jos lannan määrä on vuodessa yli 25m3. Lantalaan tulee mahtua koko vuoden aikana kertynyt lanta pois lukien laidunkauden aikana laitumelle jäävä lanta.

Kuitenkin, jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Mikäli eläintalli aikoo työteknisistä tai hygieenisestä syistä johtuen varastoida lantaa pellolla lantapatterissa, on siitä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä sen takia, että voidaan kontrolloida, ettei päästöjä vesistöön aiheutuisi. Ilmoitus voi olla vapaasti muotoiltu, tai sen tekemisessä voi käyttää valmista kaavakepohjaa.


Ilmoitus betoni- tai tiilijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Enintään 150 mm palakokoon murskattua puhdasta betoni- ja tiilijätettä sekä tiettyjä muita jätelajikkeita voidaan hyödyntää maarakentamisessa kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17.4 § mukaisesti. Jos hyödynnettävä määrä on yli 10 m3, tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon, jotta materiaalin laatu ja hyödyntämispaikka voidaan tarkastaa.

Ilmoitus betoni ja tiilijätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa


Öljysäiliön jättäminen maahan

Kiinteistön vanhat, käytetyt öljysäiliöt tulee pääsääntöisesti ottaa ylös kun niitä ei enää käytetä eikä tarvita. Ne toimitetaan metallinkeräykseen.

Kuitenkin, jos tontin olosuhteet ovat erityisen hankalat, voi kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien mukaan hakea lupaa saada jättää öljysäiliö maaperään. Säiliö tulee puhdistuttaa ja tarkastuttaa valtuutetun tarkastajan toimesta.

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään

Hakemus käsitellään ympäristönsuojelutoimistossa.