Myöntämiskriteerit (Liikunta)

Liikuntatoiminnan avustukset
 

Toiminta-avustukset

Opetusministeriö on päätöksellään nro 2352/72/80 antanut määräykset ja ohjeet urheiluseuroille myönnettävien avustusten jakoperusteista.

”Avustuksen tarve voidaan määritellä mm. urheiluseuran taloudellisen ja muualta saatavissa olevan tuen perusteella. Opetusministeriön käsityksen mukaan tulisi avustuksen myöntämisperusteita harkittaessa pyrkiä siihen, ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkökohtana.

Toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. seuran jäsenmäärä, toimintapisteiden lukumäärä ja alueellinen jakauma sekä toiminnan monipuolisuus.

Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon yhteisön työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla. Toiminta mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen liikuntapalvelusten ja -tilaisuuksien järjestäjänä, johon liittyy myös yleinen tiedotus- ja valistustoiminta, sekä toiminnan tärkeys joillekin väestöryhmille – huomioon ottaen myös erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset – tai tietylle kunnan osa-alueille, ovat yhteiskunnallisen merkityksen arviointiperusteita.”

Opetusministeriön päätöksessä korostetaan sitä, että kaiken avustettavan toiminnan tulee olla liikuntatoimintaa. Koska kuitenkin tulee pyrkiä avustusten jakamiseen pääasiassa toiminnan perusteella 60–80 prosenttia jaettavasta määrärahasta suositellaan käytettäväksi yleisiin avustuksiin.

Selvityksen antaminen toiminta-avustuksen käytöstä toteutuu, kun hakija esittää hyväksytyn toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hakijan tulee esittää mainitut asiakirjat edelliseltä vuodelta avustuksen maksamiseksi.

Toiminta-avustusta hakiessaan hakijan tulee jättää toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemus tehdään toiminta-avustuslomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla myös aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemus tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.


Kohdeavustukset

1. Koulutusavustukset

Koulutusavustusta voidaan myöntää urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä eri urheilujärjestöjen liitto- ja piiritason koulutukseen osallistumiseen.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraavantyyppisiin koulutuksiin:

  • järjestö- ja toimihenkilökoulutus
  • valmentajakoulutus
  • nuoriso-ohjaajakoulutus
  • kuntoliikunnan ohjaajakoulutus - nuorten koulutusleirit
  • muu koulutus.

Seuran omaan koulutustoimintaan avustusta myönnetään koulutuksesta aiheutuvien menojen kattamiseen. Eri urheilujärjestöjen liitto- ja piiritason koulutukseen osallistumiseen avustusta myönnetään kurssimaksujen ja matkakulujen korvaamiseen. Koulutusavustusten maksamisen tulisi perustua tositteisiin.

Koulutusavustus kattaa aina 75 prosenttia menoista.

2. Muut kohdeavustukset

Muita kohdeavustuksia voivat olla esimerkiksi valtakunnallisiin suurtapahtumiin ja liikuntaleireihin myönnettävät avustukset sekä muut kaupungin merkityksellisiksi katsomat tukimuodot.

Seuroille, jotka käynnistävät kunnassa uudenlaisia liikuntatoiminnan muotoja ja joilla on perustellut edellytykset jatkuvuuteen toiminnassaan ja jotka tuovat kaupunkilaisille uusia vaihtoehtoja liikuntatarpeiden tyydyttämiseen, myönnetään niin ikään avustusta tällaisten uudenlaisen liikuntatoiminnan muotojen tukemiseksi. Avustukset on kuitenkin pääosin kohdennettava urheiluseurojen yleisen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.


Valmentaja-avustukset (ohjaaja-avustukset)

Valmentaja-avustusta myönnetään lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille tarkoitettuja ohjattuja harjoituksia tai liikuntaryhmiä varten Paraisille rekisteröidyille seuroille. Lajin tulee sisältyä seuran toimintaan (toimintasuunnitelma) ja sitä tulee markkinoida seuran verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa ja sen tulee olla avoin kaikille kiinnostuneille. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että osallistujina on joukkuelajeissa vähintään kuusi (6) ja yksilölajeissa vähintään kolme (3) alle 18- vuotiasta nuorta.

Valmentaja-avustusta voidaan myöntää enintään kahdelle (2) valmentajalle tai ohjaajalle harjoitusta kohden. Harjoituksen keston on oltava vähintään 45 minuuttia. Ottelua, kilpailua ja harjoitusottelua ja -kilpailua ei lasketa.

Valmentaja-avustus maksetaan seuraavasti: 1 piste 3–9 osallistujasta ja kustakin alkavasta uudesta kymmenluvusta 1 piste lisää, enintään 160 pistettä/harjoitusryhmä/vuosi. Selvitys edellisestä kalenterivuodesta jätetään viimeistään viikolla 1. Jos tiedoissa on epäselvyyksiä/poikkeamia, voidaan tehdä pistokokeita ja pyytää tarkempaa selvitystä ennen avustuksen maksamista.


Vuokra-avustukset

1. Vuokra-avustusta myönnetään vain alle 20-vuotiaiden junioritoimintaan.

2. Vuokra-avustusta myönnetään vain Paraisten kaupungissa sijaitseville toimitiloille. Vuokra- avustushakemukseen tulee aina liittää kuitit.


Yhteistiedot


Vapaa-aikasihteeri (Liikunta)
Mikael Enberg
040 488 6070