Understöd och Bidrag

Understöd och Bidrag

Kultur evenemang och projekt finansieras oftast genom understöd och bidrag från stiftelser och fonder. Genom att hitta de rätta bidragsgivarna för ändamålet ifråga ökar trovärdigheten i evenemangets eller projektets genomförande och därigenom slutliga resultat.

  • Välj noga vilka är de rätta bidragsgivarna för er ansökan. Vilka är bidragsgivarens understödande områden och målgrupper.
     
  • Balansera upp inkomsterna i form av bidrag/understöd från fonder och stiftelser på flere olika bidrag. Ex: en ansökan som endast har ett bidrag i budgeten riktat till en fond och dessutom med större summa ses inte som trovärdig hos bidragsgivaren.
     
  • En väl genomtänkt idé i form av plan som grund för ansökans ändamål i kombination med en realistisk budget är övertygande. 

 

Några utvalda fonder och stiftelser


Kulturfonden
Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Beviljar stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. 

Ansökningstid: 1-30.11 men vi har också emot ansökningar för vissa specifika ändamål under andra tider på året.

 

Konstsamfundet
Konstsamfundet stöder yrkesutbildning på svenska samt delar ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt film.

Ansökningstid: 1-30.9 och 1-28.2 aningen varierande verksamhetsområden för de olika ansökningstiderna

 

Löfgrens Kulturfond
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas inte.

Ansökningstid: årligen 1-30.9 via Kulturfondens ansökningssystem

 

Nygrens stiftelse
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet ”genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet”.

Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Stipendier och understöd utdelas inte för utbildning eller utlandsresor. Stiftelsen prioriterar särskilt utgivning av barn och ungdomslitteratur.

Ansökningstid: fortlöpande, ansökningar behandlas 6ggr per år.

 


Sidor för understöd och bidrag

Fyrk.fi - Hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering. En sida där så gott som största delen av fonder och stiftelser finns med ändmålsområden och ansökningstider. Sökningar kan göras enligt olika sökord och områden samt aktuella ansökningstider.

Aurora - I Aurora-databasen kan man söka möjligheter till finansiering inom vetenskap och konst, såväl projektfinansiering som personliga stipendier. Finansiärerna är över 400 till antalet och databasen uppdateras fortlöpande med ny information om finansiering.

Säätiöpalvelu - En sida med information om stiftelser och fonder samt info om förandet för bidragstagare t.ex vid beskattning.