Innehållspublicerare

null VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH FRÅN HÄLSOVÅRDEN
06.08.2020

Hälsocentralen informerar om coronaviruset (Covid-19)

6.8.2020

Coronaviruset förorsakar feber, halsont, hosta, andnöd, snuva,  försämrat luktsinne. I samband med dessa symtom kan även huvudvärk, trötthet, muskelvärk och magbesvär förekomma. En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation.  Inkubationstiden är vanligtvis 4–5 dygn, men kan vara t.o.m. 14 dygn. Smitta kan uppstå vid närkontakt med en coronaviruspositiv person och smitta kan ske redan ett dygn före första symtomen uppträder.  

Över 70 åringar kan ha större benägenhet att få en mer allvarlig coronavirusinfektion. Likaså personer med grundsjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft. Övervikt (BMI över 40) samt daglig tobaksrökning  kan också öka risken för allvarligare insjuknande. 

Du kan följa med uppdaterad information via Institutet för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 och sjukvårdsdistriktets hemsida www.vsshp.fi Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. 

Ifall du har symtom som kräver vård, skall du ringa till hälsocentralen, inte gå dit direkt på besök. Per telefon får du information om hur vården går vidare. Personer som har coronavirussymtom testas, testet utförs på hälsocentralen och skickas till Åucs för analys. Testresultatet är klart inom 1-2 dygn, när antalet tester ökar, kan det ske fördröjning av analyserna. När svaret är klart, kan det läsas i www.omakanta.fi. Om svaret är positivt, blir patienten eller vårdnadshavaren alltid kontaktad av sjukvårdspersonal. Tyvärr har vi inte möjlighet att meddela alla negativa svar. 

I Pargas hälsocentral har vi upprättat en infektionspoliklinik med egen ingång, ingången är ca 25 meter till höger från huvudingången. Alltid telefonkontakt före besöket! Liknande infektionspolikliniker finns vid alla skärgårdens hälsostationer. 

Hälsocentralernas övriga jourverksamhet fungerar normalt. Om du har symtom som kräver vård, ta kontakt per telefon till jouren för bedömning av vårdbehovet.   

 • Pargas hälsocentral, tel. 02 454 5220, vardagar kl. 8–16 (svarar för hela området; Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) 
 • Åbo universitetscentralsjukhus samjour, tel. 02 313 8800

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien. Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk som du direkt slänger. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och tillräckligt länge. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök eller när du hostat eller nyst. Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel. 

Pargas så som hela Finland bereder sig på att epidemin fortsätter. För att minska antalet insjuknade är det viktigt att alla kommuninvånare följer alla givna myndighetsrekommendationer. Undvik folksamlingar, håll avstånd och undvik närkontakter.  Fortfarande behövs allas insats för att minimera smittspridningen.  

Info på arabiska
Info på somaliska
Info på ryska
Info på estniska
Info på engelska

Tandvården informerar

(16.6.2020)

 • I Finland är vi på väg mot normala förhållanden. Vi följer fortfarande med Covid-19 epidemin och vid behov justerar vår verksamhet om situationen ändrar.
   
 • Icke-brådskande tandvård, även åt riskgrupperna, håller vi på att öka och vi är på väg mot ett nytt normalt.  All tidsbokning bedöms individuellt för varje patient.
   
 • Akut vård ger vi dagligen och brådskande behovet bedöms individuellt för varje patient.
   
 • All kontakt till tandvården sker via telefon! Ring tidsbeställningen 02-4545300. Då ni bokar tid berätta ifall du har flunssasymptom, magont eller är satt i karantän. 
   
 • Kom till det inbokade tandvårdsbesöket punktligt. Inhibera din tid, ifall du har minsta lilla symptom på flunssa, magont eller är satt i karantän. Vi önskar att du kommer till tandvården fullt frisk.
   
 • Kom ihåg den egna dagliga hemvården av tänderna:
  Rengör tänderna morgon och kväll: borsta tänderna med fluortandkräm och putsa även mellan tänderna. Försök att ha regelbundna måltider: ät bara 5–6 gånger per dag (tänderna tål bara 5–6 syraangrepp per dag) och undvik att småäta. Drick vatten mellan måltiderna.
   
 • Sjukvårdsdistriktets kvälls-, veckosluts- och vardagshelgers jour är verksam


Rådgivningen informerar

(14.5.2020)

Gravidas besök på mödrarådgivningen fortsätter som vanligt. För att minimera smittorisken för vårdpersonalen försöker vi träffa så få kunder per besök som möjligt. Därför bör du fortfarande komma ensam till rådgivningen.

Familjevägledningsgrupper dras vid behov och möjlighet på distans.

Kom även ensam till ditt besök på preventivrådgivningen. 

Barnrådgivningen återgår gradvis till normal verksamhet under maj månad. Besöken på barnrådgivningen görs fortfarande endast med en vuxen, syskon bör stanna hemma. 

 • Stanna hemma om du är sjuk.  
 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till rådgivningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet.
   

Hälsocentralens bäddavdelningar, boendeserviceenheter, hemvården

Efter att ha bedömt coronavirusepidemiläget i landet som lugnt, hävde regeringen beredskapslagen 17.06.2020. Samtidigt hävdes förbudet att besöka vårdinrättningar och äldreboenden, även om det fortfarande  rekommenderas försiktighet i ordnandet av utomstående besök på enheterna. Social- och hälsovårdsministeriet har 24.06.2020 förtydligat att klienternas och patienternas möjlighet till att träffa sina anhöriga ska möjliggöras på ett tryggt sätt. Med stöd av smittskyddslagen kan enheter i samråd med smittskyddsansvariga och beroende på coronaepidemiläget avgöra hur rekommendationerna förverkligas i kommunerna. 

Den 24.06.2020 fattade Pargas stads smittskyddsansvariga tillsammans med social- och hälsovårdens ledning beslut om besök vid vårdinrättningar och äldreboenden inom staden. Enheternas förmän ansvarar tillsammans med äldreomsorgschefen och vårdchefen om arrangemangen kring besök. Vid behov kan smittskyddsansvariga rådfrågas. Besök ordnas enligt följande:

 • Besökarna ska vara friska och symptomfria
 • Besöken ordnas i mån av möjlighet utomhus eller avskiljt utrymme
 • Allmänna utrymmen där klienter/patienter vistas, används inte av besökare
 • Besök rekommederas inte i kundrummen
 • Klienter/patienter i terminalvård har möjlighet att träffa anhöriga i sitt rum. Då förutsätts att besökaren använder kirurgiskt mun-nässkydd
 • Besök rekommenderas för 1-2 anhöriga för att begränsa antal besökare
 • Besöken överenskoms på förhand med förmannen eller ansvarig skötare
 • Personalen ger anvisningar i handhygien och vid behov övrigt att beakta på förhand
 • Trygghetsavstånd på 1-2 m följs på enheterna (även vid tex. matbord på gemensamma utrymmen)
 • Klienter och patienter uppmuntras till att vara fysiskt aktiva och röra på sig på enheten och gärna utomhus i frisk luft

Beroende av coronavirusepidemiläget kan restriktioner återupptas!

Hemvården följer sjukvårdsdistriktets direktiv gällande skyddsutrustning. Vid kontakt med kunder som inte har symtom, används inte skyddsutrustning. Skyddsutrustning används endast ifall kunden själv har förkylningssymtom. 
 

Kom ihåg god hand- och hostningshygien!

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.

 

hosta rätt affisch