Innehållspublicerare

null Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister utvidgar sig till Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö
07.05.2024

7.5.2024

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister utvidgar sig till Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

______________________________________________

01.10.2021

Projekt för grundläggande förbättring av Pargas stads byggnads- och lägenhetsregister för åren 2021–2023

Allmänt
Pargas stads bygg- och miljönämnd beslutade 11.11.2020 att inleda ett grundläggande arbete för att förbättra och uppdatera byggnads- och lägenhetsregistret. Att upprätthålla byggnads- och lägenhetsregistret hör till kommunens grunduppgifter. Jämlik behandling av fastighetsägarna är också en målsättning.
Syftet med projektet är att föra samman, jämföra och korrigera data om byggnaderna i olika register (Myndighet för digitalisering och befolkningsdatas register, Skatteförvaltningens register, stadens byggnads- och lägenhetsregister).
Då data uppdateras jämförs registren, baskartor och flygfotografier och byggnadstillsynens lov- och tillståndsarkiv och byggnader kartläggs i terrängen.

Vad går projektet ut på?
Gamla byggnader, som på grund av sin ålder saknas från registret eller som enligt kommunens gamla byggnadsordning inte har behövt lov och därför saknas från registret, kan överföras till byggnads- och lägenhetsregistret. Fastighetsägare kan anmäla byggnader till registret genom att fylla i en RH1-blankett samt skicka ett fotografi och en lägesritning av byggnaden. Karttjänsten kan användas som hjälp då lägesritningen utarbetas.
Informationen skickas till e-posten för fastighetsuppgifter: fastighetsuppgifter@pargas.fi.

Byggnader överförs också till registret på basis av terrängbesök och information från flygfotografier.

Byggnader och tillbyggnader samt ändringar av användningsändamålet som eventuellt saknar lov beaktas i utredningen och fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om lov för byggnader utan lov. Ifall fastighetsägaren ansöker om lov på eget initiativ och det inte orsakar överloppsarbete för stadens byggnadstillsyn tas en förhöjd lovavgift inte ut.

Som fastighetsägare gör så här:

  1. Kontrollera att informationen på fastighetsskattedeklarationen motsvarar verkligheten. (Försäkra dig om att du följer Skatteförvaltningens instruktioner, Skatt.fi)

  2. Kontrollera att byggnader (över 7 m²) innehar giltiga lov eller anmälan beviljade av byggnadstillsynen.

Fastighetsägaren ansvarar för förvaringen av sina fastigheters handlingar. Om du vill att informationen söks från stadens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna on byggaren till byggnadstillsynen. Sökning i stadens arkiv är avgiftsbelagd.

Begäran om sökning i arkiv görs genom att identifiera sig i suomi.fi-tjänsten.
- Välj Suomi.fi
- Identifiera dig i tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort
- Välj Pargas stad från menyn som meddelandets mottagare
- Välj Byggnadstillsynen från menyn Mottagarens tjänst eller ärende
- Ge meddelandet en rubrik, meddelande och bifoga eventuella bilagor
- Skicka meddelandet
- För faktureringen behövs beställarens namn, adress och personbeteckning.

Ifall du märker brister i lovuppgifterna kan du göra lovansökan i ePermit-tjänsten.

Byggande - Pargas - Pargas -portal

 Noggrannare instruktioner om lovansökan finns på stadens webbplats. Mer information och råd fås från byggnadstillsynens kundtjänst med e-post byggnadstillsynen@pargas.fi eller på telefonnumret 040 488 6080, måndag–torsdag kl. 9–15 och fredagar 9–14.

Du kan kontrollera aktuellt data om din fastighet i stadens byggnads- och lägenhetsregister genom att skicka ett meddelande till e-posten: fastighetsuppgifter@pargas.fi.