Mer om SKAPA

Mer om Skapa

Svenska kulturfonden har beviljat Pargas stad Skapa-bidrag om 270 000 euro för SKAPA II - en satsning på konstundervisning för barn och unga.


Att utöva olika konstformer ökar välbefinnandet för människor i alla åldrar. Konstundervisning stärker barns och ungas kreativitet, självkänsla, identitet och sociala kompetens. Undervisning i kreativa ämnen har ett egenvärde men också mätbara effekter som har påvisats genom forskning: De kognitiva och motoriska färdigheterna utvecklas, liksom också minnet, koncentrationsförmågan och det kreativa och kritiska tänkandet. Hjärnans utveckling och all inlärning stärks. Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning - SKAPA - finns till för att konstundervisningen ska bli mera tillgänglig och jämlik för barn och unga. 

I Pargas har barn och unga fina möjligheter att fördjupa sig i konstnärlig verksamhet. Vi har kulturskolor som undervisar i hantverk, teaterkonst, ordkonst, dans, musik och bildkonst, och det ordnas hobbyverksamhet bland annat i anslutning till skolorna. Pargas ungdomsshow samlar unga kring en show där teater, musik och dans vävs samman till en imponerande scenkonstupplevelse.  
 
Ändå har inte alla jämlika möjligheter att syssla med konst- och färdighetsämnen. SKAPA-projektet arbetar för att fler barn och unga skall få tillgång till olika konstformer. SKAPA-projektet i Pargas genomförs i två omgångar. Projektet inleddes med en utredningsfas. Utredningsfasen pågick hela 2023, då det genomfördes en utredning av vilka behov som finns samt planering av hur vi kan stärka konstundervisningens strukturer. Projektet genomförde lärarenkäter riktade till pedagoger inom konst- och färdighetsämnen, producerade marknadsföringsfilmer för kulturskolorna, genomförde kulturpaket på daghem i samarbete med kulturskolorna och ordnade ett seminarium i PIUG om konstundervisningens betydelse för barns och ungas välbefinnande. Hösten 2023 ansökte vi om bidrag för en fortsättning på projektet och beviljades medel för SKAPA II. 

Projektets andra del SKAPA II inleds under våren 2024 och har sin utgångspunkt i utredningsfasen för att vidareutveckla köptjänstmodeller för att stärka finansieringen av den grundläggande konstundervisningen, öka konstundervisningens tillgänglighet genom att gå in med kulturpaket i daghem och lågstadier, marknadsföra och informera om den grundläggande konstundervisningen, arrangera fortbildningar och kompetenshöjande verksamhet för konstpedagoger samt verka för att stärka nätverk och stödja långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet och grundläggande konstundervisning.

 

Grundläggande konstundervisning i Pargas

SKAPA-bidragsprogrammet lyfter fram den grundläggande konstundervisningen, eller med andra ord kulturskolorna - också kallade konstskolorna, som centrala aktörer inom konstundervisningen för barn och unga. Också inom Pargas SKAPA-projekt har konstskolorna en nyckelposition. 
 
Grundläggande konstundervisning är undervisning i konst- och färdighetsämnen som ordnas på fritiden i lokala konstskolor. Systemet är unikt för Finland och ingår i det finländska, lagstadgade utbildningssystemet. Undervisningen följer en läroplan, är målinriktad och fortskrider från nivå till nivå. Lärarna är professionella och utbildade inom sitt konstområde. Den grundläggande konstundervisningen omfattar nio konstformer: Arkitektur, bildkonst, cirkus, dans, hantverk, mediakonst, musik, ordkonst och teater.   
 
I Pargas ordnas grundläggande konstundervisning i musik, dans, ordkonst, hantverk, bildkonst och teater. I regionen verkar Sydkustens ordkonstskola, Åbolands Teaterskola, Art-Dur Musik- och Bildkonstskola, Åbolands Bildkonstskola KonsTila, Musikinstitutet Arkipelag och Taito Hantverksskolan Hanttis.
 
Konstskolorna bidrar aktivt till kommunens kulturliv också genom att ordna konserter, föreställningar, utställningar, läger och annan kulturverksamhet – allt detta under ledning av professionella lärare med utbildning inom konstarterna. 


Kolla in jättefina filmer om Pargas kulturskolor här!
Filmerna har producerats inom SKAPA-utredningen våren 2023.
Mer info om Pargas kulturskolor hittar du via kulturskolornas webbsida, kulturskolor.fi
Allmän information om vad grundläggande konstundervisning är finns att läsa på Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf:s hemsida, artsedu.fi. 


Kontakt

Projektledare
Jannicke Ingelin, jannicke.ingelin@pargas.fi 
tfn: 040 629 7449 
 
Projektet finansieras av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning. Läs mer om bidragsprogrammet SKAPA https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/skapa/