Murupolku

Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee:

Toimia ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.
Päättää saastuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittämisestä.
Huolehtia ja päättää kunnan hoidettavaksi kuuluvista asioista, jotka koskevat velvollisuutta ympäristön tilan seurantaan ja ilmanlaadun turvaamista.
Päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta.

Toimia jätelain, kemikaalilain ja vesihuoltolain  mukaisena valvontaviranomaisena.

Toimia vesilain mukaisena valvontaviranomaisena; päättää vesilain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista asioista.

Hoitaa merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat viranomaistehtävät.

Päättää ulkoilulain mukaan kunnalle kuuluvista asioista sekä toimia ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena.

Antaa lausuntoja ja päättää maastoliikennelain mukaan kunnalle kuuluvista asioista, käsitellä maastoliikennelain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia asioita sekä huolehtia maastoliikennelain yleisestä valvonnasta.

Ratkaista vesiliikennelain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa-asioita.

Antaa lausuntoja ja päättää kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä.

Toimia kunnan torjuntaviranomaisena kunnassa sattuneiden öljyvahinkojen jälkitorjunnassa pelastuslain mukaisesti sekä päättää öljyvahingon jälkitorjunnan lopettamisesta.

Toimia kunnan viranomaisena, joka käsittelee hakemuksia koskien vapauttamista velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti


Ympäristönsuojelutoimisto
Johtava ympäristönsuojelutarkastaja Päivi Paavilainen puh 040 6277 470
Ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull puh 040 488 5970
 

Käsittelymaksut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun taksan mukaisesti maa-aineslain, ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä, sekä maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.

Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 

Tietojen rekisteröinti ja julkistaminen - keskisuuret energiatuotantolaitokset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pidettävä rekisteröitäviä ja luvanvaraisia keskisuuria energiantuotantolaitoksia koskevista tiedoista rekisteriä. Rekisteriin talletetut tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.