Innehållspublicerare

null Stadsstyrelsemöte 9.5
09.05.2022

 

På måndag 9 maj är det åter dags för stadsstyrelsen att sammanträda och behanda aktuella ärenden, bl.a. följande:

 

- Överläkartjänsten i Pargas stad har varit ledigförklarad med 31.3. som sista ansökningsdatum. På basis av intervjugruppens helhetsbedömning föreslås stadsstyrelsen anställa medicine doktor Terhi Tuokkila till tjänsten som överläkare vid Pargas hälsovårdsenhet.

 

- Skärgårdens stora dragningskraft inom besöksnäringen är starkt förknippat med den unika naturen och autentiska skärgårdskulturen i området. För att säkra Pargasområdets ökande attraktionskraft och för att ge besöksnäringen ännu bättre förutsättningar, arbetar stadens turismenhet med Sustainable Travel Finland, som är en s.k. hållbarhetsstig för turism och koordineras av Visit Finland. Turismenheten tar också miljöcertifikatet Ekokompassen. På detta vis kan Pargas stad effektivt samarbeta med Visit Finland inom internationell turism och dessutom profilera sig som en förstklassig och hållbar destination. För att godkännas som en Sustainable Travel Finland-destination och för att få miljöcertifikatet Ekokompassen krävs att organisationen förbinder sig till att jobba för hållbarhet inom turismarbetet. Stadsstyrelsen föreslås besluta att ge ett utlåtande om att staden förbinder sig till att följa principerna för hållbar turism.

 

- Fastighetsbeskattningen är ett ämne som väcker mycket diskussion. Faktum är också att fastighetsbeskattningen är en viktig inkomstkälla för kommuner och som bäst utarbetas en fastighetsskattereform som sak förnya värderingsgrunderna för fastighetsbeskattning så att det motsvarar dagens konstnads- och prisnivå. Dessutom beaktas regionala prisskillnader, vilket förbättrar jämlikheten och neutraliteten. Finansministeriet ber om utlåtande kring reformen av fastighetsbeskattningen. Målet är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Pargas stad kommer att ge ett utlåtande och uppmanar regeringen att utveckla en mekanism som förhindrar oskäligt höga beskattningsvärden.

 

- Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ska med stöd av 88 § i avfallslagen (646/2011) ensamma eller gemensamt med andra NTM-centraler tillsätta en samarbetsgrupp för avfallssektorn som har till uppgift att genomföra den riksomfattande avfallsplanen och följa upp dess genomförande.

Stadsstyrelsen föreslås att enligt NTM-centralens önskemål utse en representant (tjänsteinnehavare eller tjänsteman) till medlem i den regionala samarbetsgruppen för avfallshantering samt en personlig ersättare för denne.