Understöd Kultur

Understöd Kultur

 

Verksamhetsbidrag REGLER 2022

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET 2022

Kulturnämnden beviljar understöd för att utveckla och bredda utbudet av kulturtjänster och -upplevelser på orten. Verksamheten ska i huvudsak ske i Pargas, verksamheten skall vara kreativ och hållbar, berika utbudet, främja välmående och gemenskap

Understöden delas in i följande former:

 • evenemangs- och projektunderstöd
 • riktade projektunderstöd
 • verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet
 • understöd till grundläggande konstundervisning

Kulturnämnden kan besluta om att bevilja understöd för två år för kontinuerlig verksamhet eller att skriva samarbetsavtal där man besluter om stöd för två år. De fleråriga stöden är dock alltid till den delen villkorliga att de kan ändras ifall stadsfullmäktige inte beviljar kulturnämnden anslag för understöd.

Understöd för kulturverksamhet kan sökas av föreningar, organisationer, företag inom den kreativa branchen, arbetsgrupper och i undantagsfall enskilda personer.

Kulturnämnden kan förkasta ansökningar som är försenade eller som inte är kompletta.

Understöd för kulturverksamhet kan erhållas från endast ett budgetmoment i staden. Kulturnämnden stöder inte kontinuerlig verksamhet som är en del av Kombis kursutbud, inte heller för arrangerandet av välgörenhetsevenemang.

De sökande ger staden rätt att granska den sökandes förvaltning och räkenskaper. Kulturnämnden kan kräva tillbaka utbetalt understöd om verksamheten, evenemanget eller projektet inte har slutförts.

Evenemangs- och projektunderstöd

 • beviljas för anordnandet av konst och kulturevenemang eller för genomförandet av konst- och kulturprojekt
 • söks inom januari
 • söks på blankett för evenemangs och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs och projektunderstöd finns en skild blankett, kulturnämnden besluter årligen om tidtabellen för redovisning av understödet

Riktade projektunderstöd

 • kulturnämnden kan besluta om sk riktade projektunderstöd för ett skilt konstområde, tidpunkt, målgrupp, evenemang eller liknande
 • söks på blankett för evenemangs och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs och projektunderstöd finns en skild blankett, kulturnämnden besluter årligen om ansökningstider och tidtabellen för redovisning av understödet

Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet

 • beviljas för kontinuerlig, återkommande konst och kulturverksamhet och inte för enskilda evenemang
 • kan beviljas för kostnader i samband med att verksamheten inleds
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning.
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning

Verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning

 • beviljas för grundläggande konstundervisning som har en läroplan som är godkänd av kulturnämnden, dvs som följer de nationella grunderna för läroplan i den grundläggande konstundervisningen
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning.
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning

 

Blanketter för understöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom