Kriterier för understöd (Idrott)

Understöd för idrottsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Undervisningsministeriet har genom beslut 2352/72/80 utfärdat bestämmelser och anvisningar för fördelningen av understöd till idrottsföreningar.

“Understödsbehovet kan fastställas bl.a. på grund av idrottsföreningens ekonomiska ställning och det stöd som kan erhållas från annat håll. Enligt undervisningsministeriets uppfattning borde man vid prövning av grunderna för beviljande av understöd sträva till att föreningens självverksamhet, som med tanke på idrottsverksamheten är ändamålsenlig, inte skulle utgöra en synpunkt som verkar minskande på understödet.

Vid bedömning av verksamhetens intensivitet, art och omfattning bör bl.a. föreningens medlemsantal, antalet verksamhetspunkter och deras regionala fördelning samt mångsidigheten i verksamheten beaktas.

Vid bedömning av den samhälleliga betydelsen bör föreningens arbete på folkhälsans, uppfostrans och den sociala verksamhetens område beaktas. Bedömningsgrunder samt avseende på den samhälleliga betydelsen är verksamhet som organisatör av idrottsservice och –tillfällen för så omfattande befolkningsgrupper som möjligt, innefattande även allmän informations- och upplysningsverksamhet, samt verksamhetens betydelse för vissa befolkningsgrupper med beaktande även av olika samhälleliga uppfattningar eller för vissa delområden inom kommunen."

I undervisningsministeriets beslut poängteras, att all sådan verksamhet som understöds bör vara idrottsverksamhet. Emedan man bör sträva till att fördela understödet huvudsakligen på basen av verksamheten rekommenderas att 60-80% av det anslag som fördelas skall användas för allmänna understöd.

Redovisningen av verksamhetsunderstöd sker genom att sökaren företer godkänd verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. För att understödet skall betalas ut bör ansökaren lämna in dessa dokument för föregående år.

I samband med ansökan om verksamhetsunderstöd skall ansökaren lämna in verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Ansökan görs på en blankett för ansökan om understöd. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Ansökan bör lämnas in inom mars månad.
 

Specialunderstöd


1. Understöd för utbildning

Understöd för utbildning kan ges för idrottsföreningens egen utbildningsverksamhet samt för deltagande i idrottsorganisationernas utbildningsverksamhet på förbunds- och distriktsnivå.

Understöd kan beviljas exempelvis för följande typer av skolning:

  • organisations- och funktionärsskolning
  • tränarskolning
  • ungdomsledarskolning
  • ledarskolning för konditionsidrott
  • skolningsläger för ungdomar
  • annan skolning

Understöd ges för föreningens egen skolningsverksamhet för att täcka de utgifter skolningen medför. För deltagande i idrottsorganisationernas skolning på förbunds- och distriktsnivå beviljas understöd för att ersätta kursavgifter och resekostnader. Utbetalningen av skolningsunderstöd borde basera sig på verifikat.

Understödet för skolning täcker alltid 75% av utgifterna.


2. Andra specialunderstöd

Andra specialunderstöd kan vara t.ex. understöd för riksomfattande storevenemang, för idrottsläger samt andra understödsformer som man inom staden ser som betydelsefulla.

Likaså kan åt förening, som inom kommunen startar nya former av idrottsverksamhet och för vilka det föreligger välgrundade förutsättningar till kontinuitet och som medför nya alternativ för stadsborna ifråga om att tillfredsställa idrottsbehoven, beviljas understöd som stöder dylika nya former av idrottsverksamhet. Understöden skall dock i huvudsak inriktas på att stöda idrottsföreningarnas allmänna stadgeenliga verksamhet.


Tränarbidrag (ledarbidrag)

Tränarbidrag beviljas för ledda träningar eller motionsgrupper som är avsedda för barn och ungdomar under 18 år till föreningar registrerade i Pargas stad. Grenen bör ingå i föreningens verksamhet (verksamhetsplanen) och marknadsföras på föreningens hemsida eller sociala medier och vara öppen för alla intresserade. Förutsättningen för bidraget är att deltagarna i lagsporter är minst sex (6) och i individuella grenar minst tre (3) ungdomar under 18 år.

Per träning kan träningsbidrag beviljas till högst två (2) tränare eller ledare. Träningens längd skall vara minst 45 minuter. Match, tävling, träningsmatch och -tävling räknas inte.

Tränarbidrag betalas enligt följande: 1 poäng för 3-9 deltagare och för varje påbörjat nytt 10-tal 1 poäng till, max 160 poäng/träningsgrupp/år. Redovisningen för föregående kalenderår inlämnas senast under vecka 1. Vid oklara/avvikande uppgifter kan stickprov göras och noggrannare redovisning begäras innan understöd utbetalas.


Hyresbidrag

1. Hyresbidrag beviljas endast för juniorverksamhet under 20 år

2. Hyresbidrag beviljas enbart för verksamhetsutrymmen i Pargas stad. Till hyresbidragsansökan bör alltid bifogas kvitton.

Blanketter för understöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom


Kontakt

Fritidssekreterare (Idrott)
Mikael Enberg
040 488 6070