Understöd Barn och unga

Understöd Barn och unga

 

Verksamhetsbidrag REGLER barn ungdom 2022

UNDERSTÖD FÖR BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 2022

Kulturnämnden beviljar understöd för att utveckla och bredda utbudet av verksamhet för barn och unga på orten.

Verksamheten skall i huvudsak ske i Pargas och rikta sig till barn och unga under 29 år. Verksamheten skall uppmuntra de unga till egen aktivitet, verksamheten skall vara kreativ och hållbar, stöda de ungas delaktighet, främja välmåendet och gemenskapen.

Kulturnämnden kan stöda ungdomsgruppers resor till evenemang och festivaler utomlands.

Understöden delas in i följande former:

 • verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet
 • evenemangs- och projektunderstöd
 • riktade projektunderstöd

Kulturnämnden kan besluta om att bevilja understöd för två år för kontinuerlig verksamhet eller att skriva samarbetsavtal där man besluter om stöd för två år. De fleråriga stöden är dock alltid till den delen villkorliga att de kan ändras ifall stadsfullmäktige inte beviljar kulturnämnden anslag för understöd.

Understöd för barn- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar och organisationer som tillhör en riksomfattande ungdomsorganisation, övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, vuxenorganisationer som har en ungdomsavdelning som kan åtskiljas i budget, bokslut samt verksamhetsplan och -berättelse, arbetsgrupper och i undantagsfall enskilda personer.

Kulturnämnden kan förkasta ansökningar som är försenade eller som inte är kompletta.

Understöd för en verksamhet kan erhållas från endast ett budgetmoment i staden. Kulturnämnden stöder inte verksamhet som ordnas av skolor och läroinrättningar eller av andra enheter inom staden. Kulturnämnden stöder inte verksamhet som sker på skoltid.

De sökande ger staden rätt att granska den sökandes förvaltning och räkenskapet. Kulturnämnden kan kräva tillbaka utbetalt understöd om verksamheten, evenemanget eller projektet inte har slutförts.

Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet

 • beviljas för kontinuerlig, återkommande verksamhet för barn och unga och inte för enskilda evenemang
 • kan beviljas för kostnader i samband med att verksamheten inleds
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning
 • beviljat understöd betals inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning

Evenemangs- och projektunderstöd

 • beviljas för anordnandet av evenemang, läger och projket som riktar sig till barn och unga under 29 år
 • söks inom januari
 • söks på blankett för evenemangs och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs och projektunderstöd finns en skild blankett, kulturnämnden besluter årligen om tidtabellen för redovisning av understödet

Riktade projektunderstöd

 • kulturnämnden kan besluta om sk riktade projektunderstöd för ett skild tidpunkt, målgrupp, evenemang eller liknande
 • söks på blankett för evenemangs och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs och projektunderstöd finns en skild blankett, kulturnämnden besluter årligen om ansökningstider och tidtabellen för redovisning av understödet

 

Blanketter för understöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom