Kriterier för understöd (Ungdom) 2023

Understöd för verksamhet för barn och unga

Pargas stad beviljar understöd för att utveckla och bredda utbudet av verksamhet för barn och unga på orten.

Verksamheten skall i huvudsak ske i Pargas och rikta sig till barn och unga under 29 år. Verksamheten skall uppmuntra de unga till egen aktivitet, verksamheten skall vara kreativ och hållbar, stöda de ungas delaktighet, främja välmåendet och gemenskapen.

Ungdomsgruppers resor till evenemang och festivaler utomlands kan stödas.

Understöden delas in i följande former:

 • verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet - evenemangs- och projektunderstöd
 • riktade projektunderstöd

Pargas stad kan besluta om att bevilja understöd för två år för kontinuerlig verksamhet eller att skriva samarbetsavtal där man besluter om stöd för två år. De fleråriga stöden är dock alltid till den delen villkorliga att de kan ändras ifall stadsfullmäktige inte beviljar anslag för understöd.

Understöd för barn- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar och organisationer som tillhör en riksomfattande ungdomsorganisation, övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, vuxenorganisationer som har en ungdomsavdelning som kan åtskiljas i budget, bokslut samt verksamhetsplan och -berättelse, arbetsgrupper och i undantagsfall enskilda personer.

Ansökningar som är försenade eller som inte är kompletta kan förkastas.

Understöd för en verksamhet kan erhållas från endast ett budgetmoment i staden. Understöden beviljas inte för verksamhet som ordnas av skolor och läroinrättningar eller av andra enheter inom staden. Understöden kan inte användas för verksamhet som sker på skoltid.

De sökande ger staden rätt att granska den sökandes förvaltning och räkenskapet. Pargas stad kan kräva tillbaka utbetalt understöd om verksamheten, evenemanget eller projektet inte har slutförts.


Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet

 • beviljas för kontinuerlig, återkommande verksamhet för barn och unga och inte för enskilda evenemang
 • kan beviljas för kostnader i samband med att verksamheten inleds
 • söks inom mars månad
 • ansökan görs på blankett för verksamhetsunderstöd, till ansökan bör bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning
 • beviljat understöd betalas inte ut förrän ansökan är komplett med alla bilagor
 • redovisning av verksamhetsunderstöd utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut samt revision/verksamhetsgranskning
   

Evenemangs- och projektunderstöd

 • beviljas för anordnandet av evenemang, läger och projket som riktar sig till barn och unga under 29 år
 • söks inom december för kommande år
 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett


Riktade projektunderstöd

 • livskraftschefen kan besluta om sk riktade projektunderstöd för en skild tidpunkt, målgrupp, evenemang eller liknande
 • söks på blankett för evenemangs- och projektunderstöd
 • för redovisandet av evenemangs- och projektunderstöd finns en skild blankett

Blanketter för understöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom


Kontakt

Fritidssekreterare (Ungdom)
Tove Dahlén
040 562 1825