Länkstig

Klimat- och miljöprogram 2023-2035

Klimat- och miljöprogram 2023-2035

Pargas stads första klimat- och miljöprogram godkändes 27.2.2023. Programmet är i kraft åren 2023–2035 och avsikten är att det ska främja hållbar utveckling och uppnåendet av klimat- och miljömålen i vår stad.

Varje kommun och stad har en unik klimat- och miljöprofil. Bekanta dig närmare med Pargas klimat- och miljöprogram och lär dig mer om till exempel Pargas särdrag och styrkor i klimat- och miljöarbetet!


Klimat- och miljöarbetet är gemensamt

Vi kan alla bidra till att uppnå målen genom våra egna handlingar. Det bärande temat i klimat- och miljöprogrammet är därför samarbete. För att målen för utsläppsminskningar och miljöskydd ska kunna uppnås, måste kommunen, företagen, föreningarna och kommuninvånarna arbeta tillsammans. Endast tillsammans kan vi få till stånd en förändring mot en mer hållbar framtid!


Teman för programmet

Programmet lyfter fram det redan gjorda klimat- och miljöarbetet i Pargas och särdragen i Pargas genom fem teman. Kommuninvånarna delaktiggjordes i ett tidigt skede i processen med att utarbeta programmet genom en invånarenkät. Enkäten besvarades av över 450 personer. Temana i programmet har delats upp i samarbete med Pargasborna, med utnyttjande av invånarenkäten.

Teman för programmet:

  1. Skärgårdshavet
  2. Biologisk mångfald
  3. I trafiken
  4. Energi
  5. Samarbete, kommunikation och fostran

Mål

Staden förbinder sig genom programmet till tre mål som faller inom klimat- och miljömålen för EU och Finland.

Målen för programmet:

  1. Uppnå ett gott ekologiskt tillstånd i närvattnen
  2. Bekämpa förlust av biologisk mångfald
  3. Uppnå koldioxidneutralitet till och med år 2035

Genomförande av programmet

Målen ska uppnås genom konkreta åtgärder som finns i ett separat dokument med åtgärdskort. Åtgärderna följs upp och uppdateras. Till hjälp i uppföljningen av åtgärderna har man även valt mätare som åskådliggör hur klimat- och miljöarbetet framskrider.

För att säkerställa effekten av programmet planeras åtgärderna och tidsplanen för dem som en del av målen i stadens budget.


Bilagor

Klimat- och miljöprogram 2023-2035 (pdf)

Åtgärdskort (pdf)

Programbroschyr (pdf)

Invånarenkätens resultat (pdf)

Workshop 16.8.2022 (pdf)

Resultat från workshoppen den 16.8.2022 (pdf)