Länkstig

Byggnader till salu

Byggnader till salu

 

INIÖ TIDIGARE HÄLSOHUS 

F.d. Iniö Hälsohus finns på nytt till salu under en kort tid på auktionssiten Huutokaupat.com!  

Pargas stad bjuder ut till försäljning en 220 m² stor byggnad i Norrby Iniö på arrendetomt.  

Iniövägen 590

HUUTOKAUPAT.COM

Hälsostationsbyggnaden i Iniö färdigställdes 1988. Pargas stads egen verksamhet i byggnaden upphörde 2022. Hyresbostaden i byggnaden är ännu i användning.
Byggnaden är byggd i trä och har plåttak, uppvärmningsformen är oljeuppvärmning och byggnaden har luftkonditionering.
Hela byggnaden har en yta på 220m² och inrymmer en hyresbostad med 2 r + k har en yta på 69m².
Arealerna är inte kontrollmätta.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten men har eget avloppssytem.

Byggnaden är i svagt skick och i behov av grundlig renovering. En kontroll av byggnadens grund (betongplatta mot marken), mellanväggar och sockel har utförts i september 2023. Det har konstaterats fuktproblem och till följd av den även mikrober i grundkonstruktionerna och en bit upp på mellanväggarna.  
Byggnaden står på en fastighet vilken anvisats som AT-område i generalplanen (Område för byacentrum). Arrendeområdet består av fastigheterna 445-671-21-1 och 445-671-16-0, som sammanslås till en fastighet. Arrendeavgiften är indexbunden och utgår från 600 €/år. Betalning sker årligen och förfaller i december varje år.

Arrendator åtar sig att renovera Byggnaden enligt de gällande byggbestämmelserna och övriga tillämpliga lagar och förordningar. Bygglovet ska lämnas inom 6 månader från överlåtelsen, och renoveringen bör vara klar inom 2 år från beviljandet av bygglovet. Om Arrendator inte uppfyller renoveringsskyldigheten, kan Staden begära ett vite enligt beslutet från stadsstyrelsen.
Enligt stadsstyrelsens beslut, ska minst hälften av byggnadens totala area användas för bostadsuthyrningsverksamhet. Detta möjliggör även att Arrendator, utöver bostäder, kan använda mindre än hälften av byggnaden för egna bostadsändamål eller annan näringsverksamhet. 

Tilläggsuppgifter: Peter Lindgren 050 566 2943 
förnamn.efternamn@pargas.fi

 

Innehållspublicerare