Länkstig

Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Avloppsvattenhanteringen i glesbygden ska ordnas enligt principerna i miljöskyddslagen, statsrådets förordning 157/2017, miljöskyddsföreskrifterna för Pargas stad och sunt förnuft. Målet är att undvika utsläpp till vattendrag och grundvatten samt luktolägenheter för grannarna.

Se miljöministeriets tusch-video angående principerna för hur förnyelsen av avloppsanläggningar ska genomföras i olika situationer (på finska).


Befintliga fastigheter - Utredning över den nuvarande avloppsvattenbehandlingen

Befintliga fastigheter bör ha en skriftlig utredning över fastighetens nuvarande avloppssystem. Man kan göra den med hjälp av följande blanket:

Utredning om den befintliga fastighetens avloppssystem

Därtill ska man rita anläggningen på en situationsplan/tomtkarta. Denna utredning behöver inte lämnas in någonstans, utan den ska bevaras på fastigheten och förevisas för myndigheten vid begäran.


Förnyande av avloppssystem - åtgärdstillstånd/anmälan

Alla fastighetsägare behöver se över avloppsvattenhanteringen på sin fastighet. På strandområden (närmare än 100 meter från strandlinje) och grundvattenområden ska avloppsvattenbehandlingen uppfylla lagens krav senast 31.10.2019. Om systemet behöver förnyas/ombyggas, ska ett åtgärdstillstånd först sökas av byggnadstillsynen. Handlingarna som behövs:

Råd för ansökan om lov för avloppsanläggning

Om bara ett reningsverk för gråvattenrening monteras, gör man en skriftlig anmälan till byggnadstillsynen med att utnyttja i stort sett samma handlingar.
För att bara sanera ett befintligt system utan att ändra metoden kräver inget tillstånd, ej heller små ändringar i behandlingssättet.


Plan för behandling av avloppsvatten

Avloppssystemet behöver planeras sakkunnigt, utgående från förhållanden på fastigheten. En detaljerad plan över fastighetens avloppsvattenbehandling görs i samband med lovssökandet. En färdig planeblankettbotten kan fås från byggnadstillsynen/miljövårdsbyrån.

Plan för behandling av avloppsvatten

Av planeraren förutsätts sådan kompetens som markanvändnings- och byggnadslagen kräver. För att ärendets behandling skulle gå smidigt fram, bör byggaren redan tidigt i planeringsskede kontakta en sakkunnig planerare (i svåra fall miljövårdsbyrån), som på tomten tillsammans med fastighetsägaren överväger, vilket det bästa alternativet är.


Bruks- och underhållsanvisning

För avloppsanordningen bör finnas/göras en bruks- och underhållsanvisning, som ska bevaras vid fastigheten. T.ex tömningarna av tankarna och olika service- och granskningsåtgärder ska nedtecknas i häftet.


Anvisning för avloppsvattenbehandling i Pargas

Principer för behandlingen av avloppsvatten i glesbygden i Pargas

Nyttiga länkar:


Komposterande toaletter 

Komposterande toalett är ett alternativ värt att beakta inom hela stadens område. Genom att använda torrtoalett minskar hushållets utsläpp av avloppsvatten avsevärt. Dock bör man komma ihåg, att även utsläppsvätskan från torrtoaletter betraktas som utsläpp, som skall omhändertas. Speciellt på strandområden är det oftast enklast att ta vätskan till sluten behållare och använda den i komposten eller som näringsämne.

Info om komposterande toaletter: