Innehållspublicerare

null Pargas trafiksäkerhetsplan färdig – siktar på fem stjärnor i trafiksäkerhet 
01.06.2021

Pargas trafiksäkerhetsplan färdig – siktar på fem stjärnor i trafiksäkerhet 

Pargas stads trafiksäkerhetsplan färdigställdes i december 2020. Syftet med planen är att på bred front ta fram sätt att förbättra trafiksäkerheten. Målsättningen är att uppnå en s.k. nollvision i antalet omkomna och skadade i trafikolyckor, men också i invånarnas otrygghetskänsla. Målen för utvecklingen av trafiksäkerheten och planeringen av åtgärder har under arbetets gång speglats mot kriterierna i en s.k. stjärnklassificering för en trafiksäker kommun, och målsättningen är att båda kommunerna uppnår en nivå om 4–5 stjärnor av 5 under de närmaste åren. 

Förbättringsåtgärder ger besparingar i miljonklassen

För att uppnå målen har det utarbetats en omfattande åtgärdsplan som inbegriper samarbete, kommunikation, trafikfostran och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Ansvaret för att genomföra åtgärderna fördelas beroende på åtgärdens art mellan kommunsektorn, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Trafikskyddet, polisen eller andra intressentgrupper.

Utifrån bedömningen av effekterna i planen kan det konstateras att metoderna för att uppnå målen redan existerar, men för att nå dit krävs betydande satsningar på samtliga delområden av trafiksäkerhetsarbetet, i synnerhet när det gäller åtgärder som hänför sig till trafikbeteende och samarbete. Också de åtgärder som hänför sig till trafikmiljön är viktiga, men genom dem kan endast en liten del av det uppställda målet att minska olyckor uppnås. När det gäller den upplevda säkerheten är inverkan av en säker trafikmiljö desto viktigare. Enligt en grov uppskattning skulle en förbättring av trafiksäkerheten i enlighet med målsättningarna i planen innebära besparingar i miljonklassen för kommunsektorn.

Trafiksäkerhetsarbetet inleddes under planeringen och fortsätter i samarbete under 2021

I samband med utarbetandet av trafiksäkerhetsplanerna tillsattes förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för trafiksäkerheten. Arbetsgrupperna har inlett sitt arbete, och för att uppnå målsättningarna ska staden ta hjälp av en trafiksäkerhetssamordnare vars uppgift är att tillsammans med bland annat staden och Trafikskyddet förankra genomförandet av de åtgärder som läggs fram i planerna.

Det föreslogs cirka 90 objekt för förbättring av trafiksäkerheten i Pargas. Kostnadskalkylen för de stora förbättringsbehoven preciseras i och med den fortsatta planeringen. Planeringsmaterialet i sin helhet finns tillgängligt HÄR.

Ytterligare information:
Pargas stad, Matias Jensén, matias.jensen(at)pargas.fi, tfn 044 358 5724 
NTM-centralen i Egentliga Finland, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, tfn 040 082 4207
Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala(at)ramboll.fi, tfn 040 528 7909