Innehållspublicerare

null Rävsundsbron har inspekterats grundligare denna vecka
02.06.2023

Närings- trafik och miljöcentralen: Rävsundsbron har inspekterats närmare denna vecka utifrån observationerna från förra veckans inspektion.


Vid inspektionen observerades inga nya strukturella skador på bron.
Samtidigt observerades att  sänkningen av hastighetsbegränsningen till 30 km/h har minskat brons rörelser. För närvarande är vikter enligt fordonsförordningen tillåtna på bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår. Fler mätpunkter kommer också att installeras på bron, med hjälp av vilka man strävar efter att noggrannare utreda belastningen på bron och brons rörelser.

 
Rävsundsbron 

Fordonens massor har stor inverkan på brons belastning och rörelser. Enligt fordonsförordningen är den största tillåtna massan för ett kombinationsfordon 76 ton. Det är oroväckande att man i de senaste mätresultaten fortfarande dagligen har observerat flera över 80 ton tunga transporter samt flera över 100 ton tunga transporter. Övervakningen av fordon kommer att effektiviseras, men det är ytterst viktigt att den tunga trafiken på egen hand följer vikterna enligt fordonsförordningen. På så sätt kan man bäst förhindra att brons skick försämras.

Det är också viktigt att följa hastighetsbegränsningen på 30 km/h, eftersom brons rörelser påverkas väsentligt av massornas och körhastighetens samverkan. Antalet monitoreringspunkter på bron kommer att ökas och uppföljningen och den noggrannare analysen av mätresultaten kommer att fortsätta.

Specialtransporter beviljas ett separat tillstånd från NTM-centralen i Birkaland för att korsa bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår. Specialtransporternas massor har i fortsättningen begränsats så att belastningen på bron inte blir större än belastningen från normaltrafiken om de följer de erhållna villkoren för att korsa bron. Brons belastning följs upp med hjälp av monitorering. Man kan bli tvungen att begränsa de allra tyngsta specialtransporterna. I specialtransporttillståndet fastställs transportens tillåtna massa samt villkoren som gör det möjligt att korsa bron.

NTM-centralen kommer inom den närmaste framtiden att ordna ett virtuellt informationsmöte för aktörerna i området om brons situation.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/ravsundsbron-har-inspekterats-vidare-denna-vecka?publisherId=69817888&releaseId=69984355&lang=sv

Rävsundsbron