Innehållspublicerare

null I början av hösten inleds beredningen av byggandet av broprojektet i Rävsundet och Hessundet
25.08.2022

Trafikledsverket: 
Vägplanen som gör det möjligt att bygga den nya Rävsundsbron vann laga kraft efter att besvärstiden gått ut i mitten av augusti. Således kan beredningen av byggandet inledas.

"Beredningen av byggandet inleds i början av hösten med att trädbeståndet avlägsnas samt genom att ledningar och anordningar flyttas. Avsikten är att inleda den egentliga byggnadsentreprenaden i slutet av 2022 ", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Besittningstagandet av de områden som behövs för byggandet behandlas vid en landsvägsförrättning som ordnas av Lantmäteriverket 2.9.2022.

Vägplanen för den nya Hessundsbron lades fram på nytt i juli

Vägplanen för den nya Hessundsbron har redigerats och planen har lagts fram till påseende på nytt 4.7–4.8.2022. I den redigerade planen har man bland annat förbättrat planeringslösningen för brotypen.

Mer information:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 600, fornamn.efternamn@vayla.fi
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn. 0400 627 461, fornamn.efternamn@kreate.fi

Mer information på svenska:
Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, fornamn.efternamn@valve.fi

Kallelse till lantmäteriförrättning och närmare uppgifter om vägplanen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kungorelser/mmlm12773332022
 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro. 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.