Planerare och arbetsledare

Planerare och arbetsledare  

 

Huvudprojekterare

För att uppfylla omsorgsplikten vid byggande skall den som inleder ett byggprojekt allra först skaffa en huvudprojekterare. Huvudprojekteraren kan vara arkitekt, byggnadsarkitekt, byggmästare, diplomingenjör eller byggnadsingenjör. Huruvida huvudprojekteraren är behörig eller inte avgörs av byggnadstillsynsmyndigheten; både projekterarens erfarenhet och utbildning inverkar på behörigheten.

Huvudprojekteraren är en betrodd man för familjen under hela planeringsprocessen.

Ca 90 % av de slutliga byggnadskostnaderna slås fast redan vid planeringsskedet, likaså är planeringsskedet avgörande för hur funktionell hela fastigheten blir.


Huvudprojekteraren ser till att byggplanerna och specialplanerna bildar en helhet som uppfyller de krav som ställts på den. Dessutom svarar huvudprojekteraren bl.a. för att utgångsuppgifterna kontrolleras och att uppgifterna delges även de övriga planerarna. Huvudprojekteraren säkerställer att det finns tillräckligt med sakkunskap med i projektet. Man kunde kalla huvudprojekteraren även projektledare.

Huvudprojekteraren bör ha erfarenhet av och insikt över hur man samordnar planerna inom de olika områdena. Huvudprojekteraren kan också vara byggnadsplanerare (arkitektplanerare), någon specialplanerare eller ansvarig arbetsledare i projektet 
Huvudprojekteraren beaktar i planeringen att byggnaden kan på ett flexibelt sätt anpassas efter familjens livssituation. Han förstår terminologin i byggbranschen och känner till lagstiftningen. Huvudprojekteraren sköter förhandlingar med myndigheter och ansökan om bygglov tillsammans med den som inleder byggprojektet. Huvudprojekteraren skall i samråd med den som inleder byggprojektet kartlägga familjens önskemål och omsätta dem till planer. Närmare förteckning över uppgifter finns i byggbestämmelsesamlingen (RT 10-10833, Pientalohankkeen tehtäväluettelot).

De övriga ”obligatoriska” aktörerna i projektet är

  • byggnadsplanerare
  • konstruktör, huvudkonstruktör vid behov
  • fva-planerare (fastighetens vatten- och avloppsanordningar)
  • ventilationsplanerare
  • elplanerare
  • ansvarig arbetsledare
  • fva-arbetsledare, ventilationsarbetsledare och
  • elinstallatör

Det är bäst att träffa ett skriftligt avtal inkl. en uppgiftsförteckning med alla konsulter och aktörer. I avtalet fastslås den tid som arbetet räknas ta samt omfattningen av arbetet.
Byggaren har nytta av god planering, eftersom han då får ett hus som motsvarar hans behov utan några onödiga och opraktiska lösningar. Byggnaden passar bra in i miljön. Problemen på bygget minskar, för ”god planering är halva jobbet”.


Ansvarig arbetsledare

Det andra steget i att uppfylla omsorgsplikten vid byggande är att skaffa en ansvarige arbetsledare. Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed.

Byggnadsarbeten får inte inledas eller fortsättas, om projektet inte har en ansvarig arbetsledare som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten. Den ansvariga arbetsledaren kan vara en person som avlagt minst examen som byggmästare och som därtill har tillräckligt med erfarenhet av att leda byggarbeten.

 


Den ansvariga arbetsledaren är en betrodd man för byggaren under själva byggprocessen.

Den ansvariga arbetsledaren deltar i det inledande mötet. Den ansvariga arbetsledaren beställer de syner som föreskrivs i bygglovet och närvarar vid synerna samt ser till att byggnadstillsynsmyndigheterna informeras om att byggandet påbörjats. 
Den ansvariga arbetsledaren bistår med att välja byggsättet och reda ut förhållandena på tomten. Han hjälper till med val och anskaffning av material, övervakar och godkänner arbetsskedena i byggandet, ser till att de godkända ritningarna är tillgängliga på bygget och håller inspektionsprotokollet för bygget à jour. 

Den ansvariga arbetsledaren skall omedelbart meddela byggnadstillsynsmyndigheten om själv observerade eller inrapporterade fel eller situationer som kräver särskild uppmärksamhet, såsom om skador som uppkommer under byggarbetets gång och om andra missförhållanden i konstruktioner, tekniska system eller byggprodukter. Närmare uppgiftsförteckning ingår i byggbestämmelsesamlingen (RT 10-10833, Pientalohankkeen tehtäväluettelot). Om man vill inkludera andra än lagstadgade uppgifter i den ansvariga arbetsledarens uppgifter, skall man komma överens om dessa särskilt. Det är all anledning att träffa ett skriftligt avtal och fastslå uppgiftens omfattning och den tid som arbetet räknas ta i avtalet.

 

->Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. :s
lista över sakkunniga