Kulturläroplan

Kulturläroplan för skolan

Kulturläroplanen erbjuder miniminivån på kulturutbudet  i grundskolan till andra stadiets utbildning. Kulturläroplanen är en garanti för att alla barn och unga jämlikt skall få en chans att komma i kontakt med olika konst- och kulturyttringar.

Strävan är att genom kulturläroplanen stärka kulturkompetensen, dvs förmågan att konsumera, producera och ifrågasätta konst och kultur. Därför är det viktigt att barn och unga både får uppleva konst och kultur som konsumenter men också som aktiva kulturproducenter via verkstäder och olika projekt.

Kultur och konst skall stöda kommunikation, empati, kreativitet, samarbete och det egna initiativet. I konst och kultur kan barn och unga hitta ett sätt att förstå sig själva och omgivningen och att kommunicera det till andra. Konst och kultur skall vara en upplevelse som både stöder hanteringen av vardagen och inlärningen.

Den generella historieskrivningen i skolböckerna behöver kompletteras med ett lokalt perspektiv. Museerna erbjuder en läromiljö för olika slags lärande. Museibesöken skall kännetecknas av interaktivitet, deltagande och dialog. Det överbryggande temat är att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, kunskaper - från en generation till en annan.

Kulturbegreppet är brett i kulturläroplanen, men viktigt att både sk högkultur, kulturarvet, barn- och ungdomskultur finns med i utbudet

Kulturläroplanen i Pargas strävar till att de unga skall vara i kontakt med de kulturyttringar som finns på orten, att de skall känna till ortens historia, muséer, gallerier, kulturföreningar mm.

 

Detaljerad kulturläroplan och kulturkalender terminsvis.

Terminsvis ges ut en mer detaljerad kulturläroplan och en kulturkalender. Det är möjligt att terminsvis ha olika teman på kulturutbudet.

Den detaljerade terminsvisa kulturläroplanen utarbetas i samarbete med utbildningen, kulturenheten och kulturaktörer.

För småskolorna erbjuds konst- och kultur för större grupper, ibland alla skolans elever på samma gång.